Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Bibliapita willakïkuna willakoq librömi

 59 kaq willakï

Imanir-raq David safakun

Imanir-raq David safakun

GOLIATTA David wanuratsiptinshi, Saulman apanaq soldädonkunapa mandaqnin Abner nishqan nuna. Tsënash wayinchö täränampaq y soldädonkunapa mandaqnin churarinaq rey Saúl Davidta.

Tsëpitanash filistëokunawan soldädonkuna pelearirnin kutirayämuptin, ‘waranqëpayanmi Saulqa wanutsishqa, pero Davidqa chunka waranqëpayanmi wanutsishqa,’ nishpa cantayänaq israelita warmikuna. Tsënash, pëpitapis más Davidta alabayaptin chikikurkunaq Saúl. Pero manash envidiösutsu Saulpa tsurin Jonatán nishqanqa. Davidtaqa alläpash kuyan, y Davidpis kuyanshi pëta. Tsëshi imëpis amigo kayänampaq äninakuyänaq.

Alläpa shumaqshi arpata toquëkun Davidqa, tsë tocanqan wiyëshi Saultaqa alläpa gustëkun. Pero huk kutinash envidioso këninwan Davidpa contran mana allita rurëkun. Arpanta David tocanqanyaqshi, ‘¡perqaman clavëkushaq Davidta!,’ nishpash lanzanwan weqapëkunaq. Pero Davidqa lädokurinaqshi tsë lanzapita. Tsëpitapis hina Davidtaqa lanzanwan yapëshi Saúl weqapëkunaq, pero manash ratatsinaqtsu. Tsënash imëpis mäkoq mäkoq kananta alleq käyirinaq.

¿Saúl änikonqanta yarpankiku? ‘Goliat wanutseq nunataqa warmi tsurïtam qoykushaq warmimpaq,’ ninaqshi. Tsëshi, ‘kananqa tsurï Micalta warmikipaq apakunkinam, pero 100 filistëokunataran wanutsimunki,’ ninaq Saúl Davidta. ¡Yarpakurkï! Rasumpëpaqa filistëokuna Davidta wanïkatsiyänantash munanaq. Pero manash tsënötsu kanaq, tsënöpanash warmi tsurinta qoykunaq Davidta warmimpaq.

Huk kutinash Saúl, ‘Davidtam wanutsita munä,’ nishpa ninaq tsurin Jonatantawan llapan sirveqninkunata. Pero ‘ama tsënöqa Davidta rurëkïtsu. Pëqa manam ni imë mana allita rurashushqatsu kashunki. Más bien yanapashqam kashunki. Goliatta wanutsir kawënintapis peligromanmi churarqa, y tsëta rikarmi qampis alläpa kusherqëki,’ nishpash ninaq tsurin Jonatán.

Tsënash tsurin Jonatanta wiyarir, ‘manam Davidta imanashaqtsu,’ nishpa äninaq Saúl. Tsënash yapë aparayämun Davidta, y unënöllash sirvin Saulta. Huk kutinash yapë Davidta weqapëkunaq lanzanwan arpanta tocakïkaptin. Tsënash perqallata ratëkunaq tsë lanzapita David lädokuriptin. ¡Këwanqa kima kutinash! ¡Kananqa David musyarishqash safakunanta!

Y tsë ampiqa kikimpa wayintash David ewkunaq, pero wanïkatsiyänampaqshi Saulqa soldädonkunata kachanaq. Papänin rurë munanqantash musyan Micalqa. Tsënash, ‘kanan ampilla ewkï, o warëqa wanushqam warämunki,’ ninaq qowan Davidta. Tsënash huk ventänapa safatsir yanapëkun Mical. Y tsënöpash Saulrëkur casi qanchis wata rataränaq, huk lädoman y huk lädoman ëwar.

1 Samuel 18:1-30; 19:1-18.