KË NUNAPA peqanman Samuel aceite hichëkaqta rikë. Kënöshi reypaq akrashqa nunataqa rurayaq. ‘Saulpa peqanman aceiteta hichë,’ ninshi Jehová Samuelta. Selläma shumaq especial pukutaq aceitesh.

Reypaq mana allinö kanqantash creinaq Saúl. Tsëshi, ‘Israelpa más ichiklla kaq Benjamín kastapitam noqaqa kä,’ ninshi Saúl Samuelta. ‘¿Imanirtaq reymi kanki nimanki?’ Manash Saulqa allitukuntsu ni hatun këtatsu munan, tsëshi Jehoväqa kuyar rey kanampaq akrarinaq.

Pero manash ichikllantsu ni waktsatsu Saulqa. Pëqa hatun garë shumaq nunash y familiampis alli kapoqyoqshi. ¡Llapan Israel nunakunapitapis 30 centïmetrospanöshi más hatun kanaq! Hina alläpa kallpayoq y alli ëqeqshi kanaq Saulqa. Tsëshi reypaq Jehová akranqanta alläpa kushiyan israelïtakuna. ‘¡Rey kawatsun!,’ nishpash llapan qapariyänaq.

Alli kallpayoqllaraqshi Israelpa chikeqninkunaqa këkäyänaq. Saulta rey churayashqanllachönash, pëkunawan peleaq shamïkuyänaq amonïtakuna. Pero atska soldädokunata ëllurïkurshi Saulqa ëwaratsinaq amonïtakunata. Tsënash Saúl reyninkuna kanqanta israelïtakuna alläpa kushïkuyänaq.

Y tiempo pasaptimpis, atska kutish pushanaq israelïtakunata chikeqninkunata ëwatsiyänampaq. Hina Saulpaqa huk valiente tsurimpis kanaqshi, Jonatán shutiyoq. Pëpis atska peleakunachö israelïtakuna chikeqninkunata ëwatsiyänampaqshi yanapanaq. Y Israelpa alläpa chikeqninkunaqa filistëokunaraqshi kayan. Huk kutinash Israelwan peleaq shamïkuyan waranqëpayan filistëokuna.

Tsënash, ‘Jehoväpaq sacrificiota ruramunäpaq chämonqäyaq shuyämanki,’ ninaq Samuel Saulta. Pero demorëkamunshi Samuelqa. Tsënash Saulqa kikin ëwar sacrificiota rurarinaq, filistëokuna pelear qallakïkuyänanta mantsar. Tsëshi, ‘mana wiyakoqmi karqonki’. ‘Tsërëkurmi Israelpa reynin kanampaq Jehová huk nunatana akranqa,’ ninshi Samuel chärïkur Saulta.

Tsëpitanash, yapë mana wiyakunaqtsu Saúl. Tsënash, ‘alli üshan qarëpitapis más alleqa Jehová wiyakïmi. Manam Israelpa reynin kanëkipaq yanapashunkinatsu Jehová mana wiyakonqëkirëkur,’ ninshi Samuel rey Saulta.

Këpitaqa huk alli yachakïtam yachakuntsik. Imëpis Jehová wiyakï alläpa importante kanqantam yachatsimantsik. Hina Saulnö huk nuna alli këkarpis mana alli tikrarenqantam käyiratsimantsik. ¡Ama kënöqa imëpis pasamashwantsu!

1 Samuel, capítulos 9 a 11; 13:5-14; 14:47-52; 15:1-35; 2 Samuel 1:23.