REY tikrarirnin wambrallaraqshi kanaq Salomonqa. Y Jehoväta kuyarshi, llapan papänin David willapanqanta ruranaq. Tsëshi Salomontaqa Jehová alläpa kuyar, ‘¿ima qonaqtataq munanki Salomón?,’ nishpa ninaq huk ampi suëñïninchö.

Tsënash, ‘manam ni imanö gobernëta noqaqa yachallätsu wambrallaraq karnin Jehová Dioslla. Alli markëkita gobernanäpaq yachënï qoykallämë,’ nishpash yaskirinaq Salomón.

Tsë Salomón mañakonqanqa alläpash Jehoväta gustëkun. Tsëshi, ‘llapan nunapitapis mastam yachëniki qoshqëki, mana ni kapoqyoq ni wiñeypaq kawëta mana mañakonqëkirëkur. Pero hina mana mañakonqëkitapis qoykushqëkim, awmi reqishqa këtam y kapoqyoq këtam qoshqëki,’ nishpash ninaq Jehová.

Tsëllanash alläpa sasa problëmankunawan shayämun Salomonman ishkë warmikuna. Huknin warmish, ‘huk wayillachömi täräyä kë warmiwan.’ ‘Wambrä yuririptin ishkë hunaqllachönam pëpapis wambran yurirerqan. Huk ampinam pëpa llullun wanukïkushqa kanaq. Punukanqäyaqnam wanushqa llullunta churëkamur noqapa kawëkaq llullüta apakushqa kanaq. Mäkaramur rikärinäpaqnam mana noqapa llullütsu kanaq,’ nishpa ninaq.

Këta wiyarirnash huknin warmi: ‘¡Manam! ¡Kawëkaq llullum noqapa y pëpanam wanushqa kaq!,’ ninaq. Tsëpitanash punta kaqna, ‘¡manam! ¡Wanushqam qampaqa y noqapanam kawëkaq!,’ nishpa ninakurshi warmikuna liryayan. ¿Imataraq kananqa Salomón ruranqa?

Huk espädatash Salomonqa mañakurinaq, aparayäpuptinnash: ‘Ishkëman tse kawëkaq wambrata roqurïkur qoykuyë pullan pullan ishkan warmikunata,’ nishpash ninaq.

‘¡Ama!,’ nishpash rasumpa kaq mamanqa qaparïkun. ‘Aksëqa kalläyëtsu, ama llullutaqa wanïkatsilläyëtsu. ¡Pëta qoykuyë!,’ ninshi. Pero ‘ishkëman roquriyë ama mëqätapis qoyamëtsu,’ ninshi huknin warmiqa.

Tsënash, ‘¡ama wanutsiyëtsu tsë llulluta! Punta kaq warmita qoykuyë, pëmi rasumpëpa mamänenqa,’ ninshi Salomón. Tsënöqa nin, kuyarnin mana wanutsiyänanta munar huknin warmitapis kawëkaqta qoykuyänanta munaptinshi. Kë alläpa sasa problëmata Salomón altsarenqanta wiyarirshi nunakuna alläpa kushïkuyan, tsënö alli yachëyoq reyninkuna kaptin.

Salomón gobernanqan witsanchöqa, imëka mikïninkunapis, hïgosninkunapis, üvasninkunapis, cebädankunapis y trïgonkunapis qorninshi selläma Jehová bendecïkunaq markanta. Shumaq wayikunachö, alli röpayoqshi kawayänaq nunakunapis. Y llapampaqshi imëka allikunapis kanaq.

1 Reyes 3:3-28; 4:29-34.