¿IMANÖRAQ wanurir yapë kawariramuptiki tikrarinman mamäniki? ¡Alläpachi kushïkunman! Pero ¿wanushqakunaqa kawariyämunmantsuraq? ¿Imëllaqa kawariyämorqatsuraq wanushqakuna?

Rikë kë dibüjochö nunata, y wambrantawan huk warmita. Tsë nunaqa, Elías shutiyoq profëtash. Y warminash Sarepta markapita huk viuda, tsë wambranash tsë warmipa wawan. Huk kutinash qeshyakurkunaq tsë wambra. Antsar antsarnash wanurinaq. Tsënash, ‘qoykamë tsë wambrata,’ nishpa ninaq Elías tsë wambrapa mamäninta.

Tsënash Elïasqa rara cuartonman apar pununanman churarinaq tsë wanushqa wambrata. Tsëpitanash, ‘aksëqa kallëtsu oh Jehová, kawarïkatsillämï kë wambrata,’ nishpa mañakurinaq Jehoväman. ¡Y tsënash hamanimpis yapë yarqaramunaq tsë wambrapaqa! Tsënash yarparatsimurnin: ‘¡Rikë, kawëkanmi wambrëkiqa!,’ nishpa ninaq tsë warmita, y alläpash kushïkunaq këta rikar.

Hina Eliseo shutiyoq huk importante profëtapis kanaqshi. Pëqa Elías nishqan profëtapa yanapaqninshi. Pero tiempowanqa Eliseo milagrokunata ruranampaqshi Jehová yanapanaq. Huk kutinash Sunem markata ëwanaq, tsëchönash alläpa alli këkunaq huk warmi pëwan. Tsëpita tiempowannash huk wawan karinaq kë warmipa.

Maslla winarirnash, huk qoya kë wambraqa ëwan papänin uryëkanqan chacrata. Tsëchö këkarnash: ‘¡Peqämi nanan!,’ nishpa qaparïkunaq. Y wayinman apariyashqanllachönash wanurinaq. ¡Alläpa llakishqash mamänin tikrarinaq! Y tsë höranash Eliseo asheq ëwakunaq.

Eliseo chärirnash, wanushqa wambrapa cuartonman yëkurinaq. Y Jehoväman mañakurirshi, wanushqa wambrapa hananman punukïkunaq. Tsënash qoñur qallëkunaq tsë wambra, y qanchis kutish haqchiwsëkamunaq. ¡Imëkanöshi kushïkunaq kë warmiqa yëkurir kawëkaqta wawanta rikärir!

Alläpa atska nunakunam wanïkuyashqa. Këshi amïgonkunatapis y kastankunatapis alläpa llakïkatsishqa. Noqantsikqa manam wanushqakunata kawaritsimuntsiktsu. Pero Jehoväqa kawaritsimonqam. Tsëpitanam yapë tsë waranqëpayan wanushqakunata kawaritsimunanta yachakushun.

1 Reyes 17:8-24; 2 Reyes 4:8-37.