Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

 69 kaq willakï

Mandakoq nunata huk shipash yanapan

Mandakoq nunata huk shipash yanapan

¿TSË shipash nikanqanta musyankiku? Jehoväpa profëtan Eliseo kikin Teyta Diospa yanapëninwan llapan alli ruranqantash parlapan tsë warmita kë shipashqa. Kë warmiqa mana israelita karshi mana musyantsu Jehoväpita. Y tsëmi yachakushun, imanir kë warmipa wayinchö tsë shipash këkanqantapis.

Siria markapitash tsë warmiqa. Qowannash sirio soldädokunapa mandaqnin Naamán shutiyoq nuna. Kë israelita shipashtash siriokuna tsariyashqa, y tsënöpash Naamanpa warmin yanapaq tikrarinaq.

Lepra nishqan mana alli qeshyayoqshi kë Naamán nunaqa. Kë qeshyawanqa shikwarinmanshi cuerpontsikpa ëtsampis. Tsëshi kë shipashqa: ‘Israelchö Jehoväpa profëtan kaqta patronnï ëwëkuptenqa kachakäratsinmanmi leprampitapis,’ nishpa ninaq. Tsëpitanash kë warmipa qowantapis niriyänaq.

Kachakëtash munan Naamanqa, tsëshi Israelta ëwanaq. Tsëman chärirshi Elisëopa wayinta ëwanaq. Tsënash sirveqninta Elisëoqa kacharamunaq Naamanta qanchis kuti Jordán mayuchö paqakunampaq nitseq. Tsënash alläpa piñakurkunaq Naamanqa: ‘¡Markächöqa Israel mayukunapitaqa más alli mayukunam kan!,’ nishpash ewkunaq.

Pero huk sirveqninnash: ‘Tëtallë, imatapis sasatanö Eliseo rurë nishuptikeqa, ¿rurankimantsuraq? ¿Imanirtaq mana paqakurinkitsu?’ Sirveqninta wiyarnash Naamanqa Jordán mayuman qanchis kuti ullurkunaq. ¡Këta rurariptinnash, ëtsampis chukrukarnin kanqanmannö kutirinaq!

Alläpa kushishqash këkänaq Naamanqa. Tsënash Eliseo kaqta kutïkur, ‘hinantin patsachö Israelpa Diosninlla rasumpa hapallan Dios kanqantam kanan musyarerqö. Tsë rëkur kë qarënïta chaskïkamë ama aksëqa këtsu,’ nishpash ninaq Naamanqa. Pero ‘manam, manam chaskishqëkitsu,’ ninshi Elisëoqa. Pëqa musyanaqshi Naamantaqa Jehová kachakätsishqanta, tsëshi mana alli kanman kanaq pë qarëta chaskikurkuptenqa. Pero tsë qarëtash Elisëopa sirveqnin Guehazí tsarikurkïta munanaq.

Tsënash ëqillapa ëwar Naamanta Guehazïqa taripärinaq. Taripärirnash, ‘Elisëopa watukaqninkunam chäkuriyashqa, pëkunapaqshi wakin qarënikita qoykamanki, nishpa ninaqpaqmi Eliseo kachamashqa,’ nishpa ninaq. Ulikïshi këqa. Pero Naamanqa manash musyantsu, tsëshi wakin qarëninkunata qoykun Guehazïta.

Guehazí kutiriptenqa, Elisëoqa musyëkannash ima ruranqantapis. Jehoväshi willarinaq. Tsënash, ‘Naamanpa lepranmi tsarishunki kë mana alli ruranqëkipita,’ nishpa ninaq Eliseo. ¡Y tsënöshi tsë hora pasarinaq!

¿Imataraq këpita yachakushwan? Kima yachakïtash. Puntataqa, Jehoväpitash parlashwan tsë israelita shipashnö. Kë rurëqa atskaqtash yanapanman. Tsëpitanam, mana Naamannö orgulloso kashpa Jehoväpa sirveqninkunata qallanampita patsë wiyakushwan. Hina Guehazïnö mana uli këtam yachatsimantsik. ¿Manaku rasumpa Bibliapitaqa allita yachakuntsik?

2 Reyes 5:1-27.