ITSAPIS kë dibüjochö paraïsotanöchi profëtan Isaías nishqanta Teyta Dios rikätserqa. Jonás wanurishqanllachönash Isaïasqa kawanaq.

“Selläma shumaq huerta” ninanmi paraïsoqa. ¿Këchö imalla rikanqëkitaqa yarpätsishunkiku? Awmi, Adán y Ëvapaq Teyta Dios selläma shumaq huerta ruranqantam. Pero ¿hinantin patsa kënötsuraq kanqa?

Teyta Diospa markampaq selläma shumaq shamoq huertapaq qellqanampaqshi Jehová ninaq profëtan Isaïasta. ‘Üshakunawan atoqkunapis yamëmi kawakuyanqa y wishikunawan leonkunapis juntom mikukuyanqa, wambrakunallam mitsiyanqapis. Venenoso culebrakuna lädonchö pukllaq llullukunatapis manam ni imanayanqanatsu.’

‘Tsëqa manachi ni imë kanmantsu.’ ‘Kë patsachöqa imëpis kashqam llakikïkuna, hipakïkuna, nanatsikïkuna y imëpis kanqam,’ niyanmanchi wakinqa. Pero yarpakurki, ¿imanö patsataraq Adán y Ëvata Teyta Dios qorqan?

Huk selläma shumaq huertamanshi Teyta Diosqa churanaq Adán y Ëvata. Tsë selläma shumaq huertachö täräyänantaqa oqrariyänaq y awkinyar wanuriyänaq mana wiyakuyanqanllachöshi. Adán y Eva oqrayanqan selläma shumaq huertatanöshi llapan pë kuyaq nunakunataqa qonqa Teyta Dios.

Manash ni pï, ni ima mana allikunata rurayanqanatsu ni ushakätsiyanqanatsu kë shamoq selläma shumaq huertachöqa. Llapampis yamëshi täräyanqa. Qallananchönö kushi kushi mana qeshyashpa kawayänanta Teyta Dios munanqannöshi kanqa. Këta imanö ruramunantapis tsëpitanam yachakushun.

Isaías 11:6-9; Revelación 21:3, 4.