¿DAVID watukaq shamïkaq shumaqllan shipashta reqinkiku? Abigaíl ninshi shutin. Pëqa allish pensëta yachëkun, tsëshi David mana allita mana ruranampaq yanapëkun. Imanö yanapanqanta musyarinapaqpis, puntata rikärishun ima Davidta pasëkanqantapis.

Saulpita safarirshi David huk machëman ratakurinaq. Pë këkanqanmanshi shayämun wawqinkuna, wakin kastankuna, y casi 400 nunakuna y pëkunapa pushaqninkunanash tikrarinaq David. Tsëpitanash Moabpa reyninman ëwar: ‘Aksëqa këtsu, ima pasamanqantapis musyanqäyaq, qamwan quedakulläyätsun papänïwan mamänï,’ nishpa ninaq David. Tsëpeqnash, hirkakunaman ratakur qallëkuyan David nunankunawan.

Tsëpita ichik unëllatanash Abigailta reqirinaq David. Alläpa atska chacrayoq y kapoqyoq nunash kanaq Abigailpa qowan Nabal nishqan nunaqa. Y üshankunash kanaq 3.000 y cabrankunanash 1.000. Alläpa mana alli nunash kanaq Nabalqa. Pero selläma shumaqllanshi kanaq warmin Abigailqa. Hina yachanshi alli kaq rurëtapis. Huk kutiqa familiantapis salvanaqshi. Mä rikärishun imanöshi.

Alläpa allish kayashqa David nunankunawan tsë Nabal nunawan. Üshankunata täparshi yanapayashqa. Huk kutinash Nabalta rogakoq kachanaq David nunankunata. Y kë Davidpa nunankunaqa chäriyan, Nabal nunankunawan üshankunapa millwankunata rutïkäyaptinshi. Tsëqa huk fiesta hunaqshi, y atskash imëka alli mikïkunapis këkun Nabalchöqa. Tsëshi, ‘alläpa allim qamwampis kayarqö. Manam hukllëllatapis üshëkikunata suwayarqoqtsu, y täparnimpis yanapayarqaqmi. Kanan ima mikïllatapis qarëkalläyämë, aksëqa kallëtsu,’ niyanshi Davidpa nunankuna.

Pero ‘qamkunanö nunakunataqa manam ni ima mikïnimpis qarashaqtsu,’ ninshi Nabal. Y lluta mana allipash parlan Davidpaq. Tsënash alläpa piñëkun David kë llapanta willariyaptin. ‘¡Espädëkikunata churakuyë!,’ ninshi. Y tsënash Nabalta nunankunatawan wanutseq yarqarayämun.

Y tsëyaqnash, llapan mana allipa Nabal parlanqanta, huk kikin Nabalpa nunanlla willarin warmin Abigailta. Tsë hörash yarqaramun Davidman ashnunman mikïkunata cargakurkur. Y Davidwan toparirnash, ashnumpita yarpurir qonqurikurir: ‘Aksëqa këtsu tëtë, ama qowä Nabaltaqa cäsïtsu. Alläpa upam pëqa, mana alleq pensashpam imatapis ruran. Kë qarëmi qampaq. Chaskïkallämë, y llapan pasanqampita perdonëkayämë aksëqa kallëtsu,’ nishpash nin Abigaíl.

Tsënash Davidqa, ‘alli yachëyoqmi kanki. Mana alli kënimpita Nabalta mana allita rurar wanïkatsinäpitam salvarqonki. Kananqa yamëna kutikï wayikita,’ nishpa ninaq. Tsëpitanash, Abigaíl Davidpa warmin tikrarinaq qowan Nabal wanuriptin.

1 Samuel 22:1-4; 25:1-43.