¿IMARAQ shutin karqan tsë unë kallpasapa kawashqa nunapa? Tsë nunapa shutenqa Sansón ninshi, pëqa huk juezshi. Jehoväshi pëtaqa kallpan qonaq. Tsëshi, ‘wawëki kanqanam. Pëmi pushanqa Israelta filistëokunapita salvakuyänampaq,’ ninaq Jehová Sansonpa mamäninta manaraq pë yuriptin.

Canaanchö täraq mana alli nunakunash kayan filistëokunaqa. Tsëshi alläpa hipatsiyan israelïtakunata atska soldädoyoq karnin. Huk kutish filistëokuna täräyanqanman ëwëkaptin huk león Sansonman qaparir yarqakaramunaq. Pero makinllawanshi wanuratsinaq tsë leonta Sansonqa. Hina filistëokunatapis pachakpayanshi wanïkatsinaq.

Tsëpitanash Sansón Dalila shutiyoq warmita kuyakurkunaq. Tsënash 1.100 piezas de plata nishqanta qoyänampaq äniriyan filistëokunapa pushaqninkuna Dalïlata, imanir Sansonpa wamayëpaq kallpan kanqanta willëkuyaptenqa. Tsë qellëtash Dalïlaqa munëkunaq. Manash rasumpëpa Diospa markampa ni Sansonpa amïgantsu kë warmiqa. Tsënash imanir wamayëpaq kallpan kanqanta imë hörapis tapupäkïkaq Sansonta.

Tsënöllanash, ‘manam ni imë aqtsäta rutuyämushqatsu yurikonqäpita patsë, especial Teyta Diospa sirveqnin nazareo nishqan kanäpaqmi pë akramashqa. Aqtsäta ruturayämuptenqa, manam kallpä kanmannatsu,’ nishpash ninaq Sansón, tsënöpash mëchö kallpan kanqantapis musyarinaq Dalila.

Këta wiyarirnash mellqaninman Sansonta punukäratsinaq Dalila. Tsëpitanash huk nunata yëkaratsir aqtsanta ruturatsinaq. Kallpannaqnash riyarkamunaq Sansón. Tsënash filistëokuna yëkur tsaririyänaq. Ishkan nawinta horqarirshi esclävonkuna tikraratsiyänaq.

Dagón diosninkunata adorayänampaqshi filistëokuna huk hatun fiestata rurayänaq, tsëmanshi carcelpita horqarïkur apayämun Sansonta pëpita tsëchö asikuyänampaq. Pero Sansonpa aqtsanqa yapënash winarëkämunaq. Tsënash, ‘kë wayi tsaraq columnankunata yatëkatsimë,’ ninaq makipita hancharaq wambrata. Y kallpan qonampaq Jehoväman mañakurïkurshi, columnakunaman tanupukurinaq. Tsëpitanash, ‘filistëokunawan wanukïkunäpaq haqiramë,’ nishpa qaparinaq. Kë wayipa columnankunapita Sansón tanupukïkur kumariptinshi, tsëchö 3.000 mana alli filistëokuna fiestata rurëkäyanqanchö wanuriyänaq wayi huchuriptin.

Jueces, capítulos 13 a 16.