RUT nishqan librotam tarinki Bibliachö. Israelchö juezkuna kanqan tiempo täraq huk familiapaqmi parlan. Teyta Diospa markan Israelpitatsu manash Rut nishqan shipashqa, Moab markapitash. Pero rasumpëpa Teyta Diospita Rut yachakurïkorqa, alläpash Jehoväta kuyanaq. Noemí shutiyoq huk mayor warminash yanapanaq Rut Jehoväta reqinampaq.

Israelïtash kanaq Noemïqa. Pero Israel markachö mikï ushakakïkuptinnash Moab markapa ewkuyänaq qowanwan y ishkan wawanwan. Tsëpitanash qowan tsëchö wanukïkunaq. Y wawankunanash, Rut y Orpa nishqan moabita shipashkunawan casakuriyänaq. Pero kë ishkan Noemïpa wawankunaqa, chunka wata pasariptinnöllash wanukïkuyänaq. ¡Imanö llakikïpaqraq! ¿Imataraq Noemí ruranman karqa?

Huk kutinash, alläpa karu markanta kutikunampaq Noemí churapukärinaq. Hina pëwan këta munarshi yanaqäyan Rutwan Orpa. Alleq ëwarëkarnash: ‘Mamänikikunaman markëkikunata ëwar kutikuyë,’ ninaq Noemí ishkan lumtsïninkunata.

Tsënönash, mutsarirnin despachëkun lumtsïninkunata. Pero pëkunaqa alläpash kuyayan Noemïta, tsënash waqar qallëkuyan. ‘¡Manam kutiyätsu! Qamwanmi markëkita ëwayäshaq,’ nishpash niyan. Tsënash: ‘Kastëkikunawanqa más allim kayanki. Kutikuyänëkim kuyashqa wawakuna,’ nishpash ninaq Noemí. Y tsënö niptinnash Orpaqa markanta kutikur qallëkunaq. Pero Rutqa manash kutikuntsu.

Tsënash, ‘kutikushqanam Orpapis. Qampis pëllawan kutikï,’ nishpa ninaq Noemí Rutta. Pero Rutqa: ‘¡Ama haqirinaqta munar tsënö nimëtsu! Qamwan ewkushun. Mëtam ëwanki, tsëtam ëwashaq, y täranqëkichömi täräshaq. Markëkipis markämi kanqa y Teyta Diosnikipis Teyta Diosnïmi kanqa. Wanonqëkichömi wanushaq y tsëchömi pampëkayämanqa,’ nishpash ninaq. Tsënö Rut niptinshi mana imapis ninaqnatsu Noemí.

Tsënöshi Israelman ishkan warmikuna chäriyänaq. Y tsëchöshi tärar qallëkuyänaq. Cebada cosecha tiempo kaptinshi Rut uryarnin qallëkunaq. Boaz shutiyoq nunash chacrankunachö cebädata pallakunanta haqirinaq. ¿Piraq Boazpa mamänin karqan? Jericó markapita Rahabshi kanaq.

Huk kutish Boaz: ‘Qampitam alläpa wiyashqa kä, y Noemïwan alläpa alli kanqëkitam. Mana ni pipis reqenqëki nunakuna chöpinman, markëkita papänikita y mamänikita haqirïkur shamonqëkitapis musyämi. ¡Qamwampis Jehová alli këkutsun!,’ nishpash ninaq.

‘Tëtë noqalläwan alläpa allim kanki. Y llapan nimanqëkiwan masran kushiratsimarqonki,’ nishpash yaskirinaq Rut. Boaztaqa alläpash Rut gustan, y casakuriyänaq ichik tiempollachönash. ¡Noemïqa alläpash kushïkun! Pero Rut y Boazpa Obed nishqan punta wambrankuna yurïkuptinshi masraq kushïkunaq Noemí. Tsëpitanash David nishqan nunapa abuelïton tikrarinaq Obed; y tsëpitanam masta yachakushun kë David nunapitaqa.

Libro bíblico de Rut 1-4.