KANANQA... ¡10 wata, 20 wata, 30 wata, 39 watanash pasarishqa y desiertochöraqshi këkäyan israelïtakuna! Pero Jehoväqa markanta kë llapan watakunachöshi rikashqa. Maná nishqantash mikuyänampaq qonaq. Hina pukutëwanshi hunaqpa pushanaq y ampipanash rawraq aktsiwan. Manash chakinkunapis pushllunaqtsu ni ratashninkunapis ushakänaqtsu.

Egiptopita yarquyanqampeq 40 watapa qallanan killachöshi këkäyänaq. Cädeschöshi yapë israelïtakuna këkäyan. Këpitash, manaraq 40 wata pasaptin 12 musyapakoqkunata Canaán markaman kachayänaq. Hina Cädeschöshi Moisespa panin Míriam wanurinaq. Y këchöqa unënöllash problëmakuna kan.

Manash yakuta tariyantsu israelïtakuna. Tsënash Moisesta niyan: ‘Mejorqa wanukïkuyäman karqan. ¿Imanirtaq Egiptopita horqayämarqëki kë mana imapis kaqman apayämänëkipaq? Këchöqa manam ni granädakuna, ni üvakuna, ni hïgokuna, ni ima gränokuna, ni yakullapis upunapaq kantsu,’ niyänaqshi.

Jehoväman orakoq Moisés wawqin Aaronwan tabernäculoman ëwayaptinshi: ‘Llapan markata ëllïkur llapan rikarëkäyäshuptiki tsë qaqata parlapë, y tsëpitam atska yaku yarqamonqa animalninkunapaq, y llapan nunakunapaqpis,’ nishpash ninaq Jehová.

Tsënash, ‘mana Teyta Diosman markäkoq nunakuna, ¡wiyayë! ¿Aaronwan noqaku kë qaqapita yakuta horqayämunä?,’ ninaq Moisés, tsëpitanash shukshunwan ishkë kuti takarinaq tsë qaqata, y tsëllanash atska yaku yarqëkamunaq tsëpita. Llapan tsëchö nunakunapaq y animalkunapaqpis atskash yaku këkunaq.

Pero Moiseswan y Aaronwanqa alläpash Jehová piñakurkushqa. ¿Imanir-raq? ‘Noqakunam kë qaqapita yakuta horqayämushaq,’ niyashqa kayaptinshi. Rasumpëpaqa Jehoväshi rurashqa kanaq. Tsëshi mana rasumpa kaqta niyanqampita, ‘castigayashqëkim y Canaanmanqa manam qamkunanatsu markäta yëkatsiyanki,’ nishpash ninaq Jehová.

Tsëllanash Cädespita israelïtakuna yarqurnin Hor hirkaman chäriyänaq. Y tsë hirkallachönash 123 watayoq këkarnin wanurinaq Aarón. Alläpa llakishqash këkäyan israelïtakuna, 30 hunaqshi alläpa waqayänaq Aaronpaq. Tsëpitanash israelpa sumo sacerdöten tikrarinaq Aaronpa tsurin Eleazar.

Números 20:1-13, 22-29; Deuteronomio 29:5.