Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

 24 kaq willakï

Wawqinkunata José proban

Wawqinkunata José proban

UNËQA, mana ankupäkoq y alläpa mana allish kayänaq Josëpa chunka wawqinkuna, tsëshi kanan pëqa musyëta munan imanö pëkuna kayanqantapis. Tsëshi kënö ninaq: ‘Kë markäkunachö imanöpis kayanqäta musyapakoqmi qamkunaqa shayämushqanki,’ nishpa.

Tsënash pëkunaqa niyänaq: ‘Honrado nunam kayä,’ ‘manam musyapakoqkunatsu. Y llapäkuna tsë wawqillam kayä, 12 kayarqä. Papänïwanmi tutu kaq wawqïqa wayïchö këkan y huk kaqqa manam kannatsu,’ nishpash niyänaq.

Pero manash creeqtukuntsu Josëqa. Tsëshi wawqin Simeonta quedëkatsir llawiratsinaq carcelman, y wakin wawqinkunatanash haqirinaq mikïninkuna apakurkur wayinkunata kutikuyänampaq. ‘Pero kutimurnin tutu kaq wawqikikunata apayämunki,’ ninaqshi.

Alläpa llakishqash Jacob këkan tsurinkuna Egiptopeq kutirnin llapan pasanqanta willariyaptin. ‘Kananqa Simeonna,’ ‘puntatana José,’ nishpash alläpa waqanaq Jacobqa. ‘Más joven kaq Benjamín tsurïta apayänanta manam haqishaqnatsu,’ ninaqshi. Mikunankuna ushakar qallëkuptinnash, más mikïta Egiptopeq apayämunampaq Jacob haqirinaq Benjaminta apayänanta.

Wawqinkuna sharëkämoqtash rikärin José. Tutu kaq wawqin Benjaminta rikärirshi José alläpa kushïkun. Tsë importante nuna José kanqantaqa manash ni mëqan wawqinkuna musyayantsu. Tsënash Josëqa 10 wawqinkunata pruëbaman churanaq.

Wawqinkunapa costalninkunaman tinku mikïninkuna winayänampaqshi sirveqninkunata mandarinaq. Tsënöllash hina, Benjaminpa costalninman mana willashpa qellëpita rurashqa väleq cöpanta winarkuyänampaq mandarinaq sirveqninkunata. Kutikur karupäriyaptinnash, José mandarinaq sirveqninkuna qepankunata ëwar qatipayänampaq. Taripärirninnash: ‘¿Imanirtaq patronnïpa qellëpita rurashqa cöpanta suwakayämorqonki?,’ nishpa tapuriyänaq.

Llapan wawqish, ‘manam cöpataqa suwakayämorqötsu,’ niyänaq. ‘Costalnïkunachö cöpata tarirnenqa tsë costalyoq kaqta wanuratsiyë,’ niyänaqshi.

Kë dibüjochö rikanqëkinöshi, Benjaminpa costalninchö Josëpa sirveqninkunaqa taririyan cöpanta. Tsënash, ‘Benjamintaqa kutitsiyäshaqmi, pero qamkunaqa ewkïta puëdeyankim,’ niyänaq Josëpa sirveqninkuna. ¿Imataraq 10 wawqikuna kanan rurayanqa?

Tsënash Josëpa wayinta llapan kutiyänaq Benjaminwan. Chäriyaptinnash, ‘sirvemaqnïpaqmi quedatsishaq Benjamintaqa, pero qamkunaqa wayikikunata kutikuyë,’ ninaq José.

Tsënash, ‘kë wawqïwan mana wayïta kutiptëqa papänï wanonqachi alläpam pëtaqa kuyan. Aksëqa këtsu, Benjamintaqa haqirïki kutikuyänampaq, pëpa rantin noqa quedakushaq sirveqnikipaq,’ ninaqshi Judá.

Wawqinkuna cambiashqana kayanqantash José cuentata qokurinaq kë llapanta rikarnin. Kananqa manash mana ankupäkoq ni mana allinatsu kayan. Kanan yachakurishun mä imatash José ruran.

Génesis 42:9-38; 43:1-34; 44:1-34.