RIKË, Egiptopitam Moisés safakïkan. ¿Qatipëkaqkunata rikankiku? ¿Moisesta imanir-raq wanutsita munayan, musyankiku? Tsëtam kanan yachakurishun.

Moisesqa winanaq Egiptota gobernaq Faraonpa wayinchöshi. Alli yachaq y respetashqa nunash kanaq. Pero mana Egiptopita kanqanta y papäninkunapis esclavo israelita kayanqantash Moisesqa musyanaq.

Huk kutinash, israelita mayinkuna watukaq ëwanaq Moisés 40 watayoq këkarnin. Mana allish tratëkäyänaq. Huk israelïtata maqakïkaqtash rikänaq huk egipciota. Tsënash wanoqpaq maqëkunaq tsë egipciota alleq rikachakurïkurnin mana pipis rikaqnin kaptin. Tsëpitanash pampëkunaq aqushaman.

Y tsë waränimpis yapëshi israelita mayinkuna rikaq kutirinaq. Esclavo mana kayänampaqshi yanapëta munanaq. Tsëpitanash, ishkaq israelïtakuna maqanakïkaqta rikärinaq, ‘¿imanirtaq wawqikita maqanki?,’ nishpash ninaq mana alli rurëkaqta rikar.

‘¿Pitaq mandayämaqnïkuna y jueznïkuna qamtaqa churaramushorqonki?’ ‘¿Tsë egipciotanöku noqatapis wanïkatsimanki?,’ ninaqshi tsë israelïtaqa.

Tsënash Moisesqa mantsakëkunaq. Egipciota wanutsenqanta nunakuna musyariyashqa kayaptin. Hasta kikin Faraonpis musyarishqash kanaq, tsëshi Moisesta wanutsiyänampaq nunakunata mandarinaq. Tsëshi Egiptopita safarnin ewkunaq Moisesqa.

Madián markatash ewkunaq Moisesqa Egiptopita safakurnin. Tsëchöshi Jetro nishqan nunapa familianta reqinaq y Zípora nishqan warmi tsurinwanshi casakurinaq. Tsëchönash Jetropa üshankuna rikaq y mitsipakoq kanaq. Madián markachöshi 40 wata täränaq Moisesqa. Kananqa 80 watayoqnash kanaq. Jetropa üshanta huk kuti mitsikaptinshi, mana ni imëpis pasashqantanö rikänaq y tsëshi llapan Moisespa kawëninta cambiarinaq. Tsëpitanam këtaqa más yachakushun.

Éxodo 2:11-25; Hechos 7:22-29.