Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

 19 kaq willakï

Jacobpa atskaq familian

Jacobpa atskaq familian

KË ATSKA familiata rikë. Jacobpa 12 tsurinkunam kayan. Warmi tsurinkunapis kanaqshi. ¿Mëqan tsurinkunapa shutinllatapis reqinkiku? Yachakurishun wakinllatapis.

Rubén, Simeón, Leví y Judäshi yuriyänaq Lëapita. Pero mana wambran kaptinshi Raquelqa alläpa llakishqa këkänaq. Tsënash sirveqnin Bilhá nishqanta qoykunaq Jacobta, y tsë Bilhäpitanash Dan y Neftalí yuriyänaq. Tsëta rikarnash Lëapis Jacobta qorinaq sirveqnin Zilpata, y pëpeqnash yuriyänaq Gad y Aser. Tsëpitanash Isacar y Zabulón yuririyänaq Lëapita.

Por finshi huk wambran Raquelpa karinaq. José nishpash shutin churayänaq. Pero Josëqa alläpa reqishqa y importante nunash tikrarinaq, tsëpitanam mastaqa pëpita yachakushun. Raquelpa papänin Labanwan Jacob markanchö tärëkäyaptinshi kë 11 tsurinkuna yuriyänaq.

Warmi tsurinkunapis kanaqshi Jacobpaqa, pero huk warmi tsurimpa shutinllatam tarintsik Bibliachöqa. Dina ninaqshi shutin.

Jacob Labanta haqirïkur Canaanta kutikunampaqshi tiempo chärinaq. Tsënöpanash Jacobqa familianta y llapan animalninkunata ëllupakurkur qallëkunaq ewkurnin.

Jacob familianwan Canaanta kutikïkäyaptinnash huk wawan Raquelpa yurïkunaq. Këqa pasanaq manaraq Canaanman chäyaptinshi. Alläpash sufrikunaq Raquel wawan yurinampaq y tsëllanash wanurinaq. Pero llullonqa allish këkänaq. Benjamín, nishpash shutin churanaq Jacob.

Llapan Israel nacionshi shamunaq pëkunapita, tsëshi yarpashwan 12 Jacobpa tsurinkunapa shutinta. Tsëshi 12 tribus de Israelqa apan chunka Jacobpa tsurinkunapa shutinta y ishkë Josëpa tsurinkunapata. Alli unëraqshi kë willkankuna yuriyanqanchö Isaacqa kawanaq, y tsë atska willkankunata reqirnin imaraq kusherqan. Pero willkan Dïnata pasanqanta kanan rikärishun.

Génesis 29:32-35; 30:1-26; 35:16-19; 37:35.