Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

 23 kaq willakï

Faraonpa suëñïninkuna

Faraonpa suëñïninkuna

ISHKË watanash pasarishqa, pero carcelchöraqshi José llawirëkänaq. Manash pëpita yarpashqatsu Faraonpa vino sirveqnin. Huk ampinash, mana ni imëpis pasashqantanö ishkë suëñokunata Faraón suëñïkunaq, ‘imaraq këqa significan,’ ninaqshi. ¿Këchö punïkaqta rikankiku? Waräninllanash suëñïninkunata Faraonqa yachaqninkunata qayaratsir willarinaq. Pero tsë yachaqninkunaqa manash suëñïninkunapa significädonta musyayänaqtsu.

Tsëraqshi Josëta yarpärin Faraonpa vino sirveqninqa. ‘Suëñokunapa significädon willakoq huk nunatam reqerqä carcelchö këkar,’ nishpash Faraonta willarinaq. Tsënash tsë hora Faraonqa Josëta carcelpita horqaratsinaq.

Tsëpitanash Josëta willarinaq Faraón suëñïninkunata kënö nishpa: ‘Shumaq qanchis wira wäkakunatam rikärerqä. Tsëpitanam hina tullupuru uyu qanchis wäkakunata. Y wira wäkakunatam mikukurkuyarqan tsë uyu wäkakuna.’

‘Y huknin suëñïnïchönam, rikärerqä huk tullullapita qanchis selläma shumaq poqu gränolla espïgakunata. Tsëpitanam hina rikärerqä huk tullullapita qanchis chusu y tsaki espïgakunata. Y tsë chusu y tsaki espïgakunanam, tsë alli poqu gränolla espïgakunata mikur qallëkuyarqan.’

Tsënash Faraonta José ninaq: ‘Hukllëllam tsë ishkan suëñïnikikunapa significädonqa. Qanchis wira wäkakuna y qanchis grano espïgakunaqa significäyan qanchis watam, hina qanchis uyu wäkakunapis y qanchis tsaki y chusu espïgakunapis significäyan qanchis watam. Tsëmi Egiptochö selläma shumaq mikïkuna qeshpinqa qanchis wata. Tsëpitanam qanchis wataqa mana kanqanatsu ni ima mikï.’

Hina ninaqshi Faraonta José: ‘Qanchis alli watakunachö imëka mikïkunatapis ëllur guardanampaq akrë huk alli yachaq nunata. Tsënöpam tsë qanchis mana alli watakunachö mana mikï kaptin, nunakuna mallaqëpa mana wanuyanqanatsu.’

Tsëta wiyarirshi Faraón alläpa kushïkunaq. Tsënö mikïkunata ëllutsir guardatsinampaqshi akrarinaq kikin Josëllata. Tsënöpanash alläpa importante nuna tikrarinaq José Egiptochö, Faraonllash único pëpita más puëdeqqa kanaq.

Mallaqë tiempo qallëkuptinshi, puwaq watallachöna José rikärin Egiptoman nunakuna sharëkamoqta. ¿Pikunaraq kayan? ¡10 mayor wawqinkunash kayan! Canaanchö mana mikï kaptinshi, Jacob kachashqa Egiptopita mikïta rantiyämunampaq. Josëqa reqirinshi wawqinkunata, pero pëkunaqa manash reqiyantsu pëta. ¿Imanir-raq? Kananqa hukläya röpashqanash y más poqushqa nunanash këkan.

Tsënash, wambra këkar wawqinkuna suëñïninchö pëman ëwar qonqurikuyanqanta yarpärinaq José. ¿Këpita leenqëkita yarpankiku? Tsënash Egiptoman Teyta Dios allipaq mandanqanta pë käyirinaq. ¿Imataraq kanan José ruran? Mä rikärishun.

Génesis 41:1-57; 42:1-8; 50:20.