Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Bibliapita willakïkuna willakoq librömi

 7 kaq willakï

Huk valiente nuna

Huk valiente nuna

PATSACHÖ nunakuna más mirarninshi, Cainnö mana allikunata rurayänaq. Pero huk nunash pëkunapitaqa hukläya kanaq. Tsë alli nunapa shutenqa Enoc ninaqshi y pëqa valiente nunash kanaq. Tiemponchö täraq nunakunaqa alläpa mana allish kayänaq, pero tsënö kayaptimpis pëqa Diosllatash wiyakunaq.

¿Imanir-raq tsë nunakuna mana allikunata rurayarqan? Yarpankiku qam: ¿Piraq uliparqan Adán y Eva Teyta Diosta mana wiyakushpa, prohibishqan frütata mikukurkuyänampaq? Huk mana alli angelshi kanaq. Satanasshi shutin ninmi Bibliachö. Y pëqa llapantsik mana alli kanatam munan.

Huk kutish, mana alli nunakunata huk willakïta willakunampaq Jehová Enocta mandanaq. ‘Huk hunaqmi Teyta Dios limpu ushakätsimonqa llapan mana allikunata,’ ninaqshi tsë willakïqa. Tsëta wiyarqa itsapis nunakunaqa alläpachi piñëkuyarqan. Hina itsa wanutsitachi munayarqan Enoctaqa. Tsëmi pëqa alläpa valiente kanan karqan, tsë mana alli nunakunata Teyta Dios rurananta willanampaq.

Teyta Diosqa manash munanaqtsu tsë mana alli nunakunawan alläpa tiempo Enoc kawananta. Y 365 watayaqllash kawanaq. ¿Imanirtaq “365” watayaqllash kawanaq nintsik? Tsë tiempokunachöqa más fuertesh nunakuna kayänaq y más tiemposh kawayänaqpis. ¡Enocpa tsurin Matusalempis kawanaq 969 watayaqshi!

Y Enoc wanurishqanchönash llapan nunakuna más mana alli tikrakuriyänaq. ‘Llapan pëkunapa yarpëninkunaqa imëpis mana allillash kanaq,’ y ‘tsënöpash hinantin Patsachö mana alli rurëkuna alläpa mirëkunaq,’ ninmi Biblia.

¿Musyankiku imanir mana alli rurëkuna Enocpa tiemponchö alläpa kanqanta? Satanasshi causanaq tsënö mana allikunata rurar nunakuna kayänampaq. Mä rikärishun imakunash kanaq.

Génesis 5:21-24, 27; 6:5; Hebreos 11:5; Judas 14, 15.