Jesus juk mushoq celebracionta patsätsin. Rantikuyan y qeruchö wanutsiyan

JESUSQA kima wata pullannam yachatsikïkarqan, y wanutsiyänampaq kaqta musyarqannam. Mandakoq religiösokunaqa wanutsiyänampaqmi parlayarqan, pero nunakuna profëtatanö rikar piñayänantam mantsayarqan. Tsënam Jüdaspa shonqunta Satanás tumakäratsirqan maestronta rantikunampaq. Y 30 qellëtam religiösokuna pagayarqan.

Pascuata celebrayänan paqasmi Jesusqa apostolninkunawan ëllukashqa o gorikashga këkäyarqan. Jüdasta ëwakunampaq Cristu nirirmi, patsätsirqan mushoq celebracionta: Santa Cënata. Juk tantata tsarirkurmi Diosman mañakurirqan, nïkurnam apostolninkunata qorirqan. Tsëpitanam nirqan: “Queqa noqapa cuerpümi. Qamcunapaqrecurmi entregashqa canqa. Tsemi queno imepis rurayanqui, noqata yarpäyämarni”. Tsëpitanam vïnoyoq cöpata tsarirkur qateqninkunata qorqan kënö nir: “Que copacho quecaq binoqa yawarnïmi; y tse yawarnïwanmi Dios mushoq contratuta patsacäratsin” (Lucas 22:19, 20).

Tsë paqasqa tukïtam apostolninkunata Jesus yachatsirqan. Y rasumpa kuyanakuyänampaqmi mushoq mandamientota qorqan. Tsëmi nirqan: “Sitsun qamcuna jucniqui jucniqui cuyanacuyanqui, llapan nunacunam musyariyanqa noqapa disipulücuna cayanqequita” (Juan 13:34, 35). Y pasakunampaq kaqpita alläpa mana yarpachakuyänampaqmi parlaparqan y atska kutim pëkunapaq Diosman mañakurqan. Ushariyänampaqnam, alabanzakunata cantayarqan, y Getsemani huertaman ëwakuyarqan.

Tsëchömi qonqurïkur shonqumpita patsë Jesus Jehoväman mañakurqan. Tsëmannam juk grupo soldädokuna, sacerdötekuna y espädayoq y garröteyoq nunakuna Jesusta tsariyänampaq chäriyarqan. Jesusta reqiyänampaqmi witïkurnin Judas mutsëkurqan. Y soldädokuna Cristuta tsaririyaptinnam, apostolninkuna qeshpir ëwakuyarqan.

Judïokunapa autoridadninkunachömi Jesus willakurqan Diospa Tsurin kanqanta. Tsë ninqanta jutsatanö juezkuna rikarmi wanunampaq mandakuyarqan. Tsënam romano gobernador Poncio Pilätuman apayarqan. Tsë gobernadorqa Jesus jutsannaq kanqantam rikarqan, pero wanunampaq llapan nunakuna mañakuyaptinmi Jesusta condenarirqan.

Cristutaqa Golgota sitiomanmi apayarqan, y tsëchömi romano soldädokuna qeruman clavariyarqan. Tsënam atsikyëkaq junaq paqasnö tikrarirqan. Y tsë tarde Jesus wanuriptinmi patsa alläpa kuyïkurqan. Jesustaqa pampayarqan qaqachö uchkushqa sepultüramanmi, y waräninnam sacerdötekuna tsë sepultürata alli tsapäyarqan y täpaqkunata churayarqan. ¿Tsëchötsuraq Jesus quedakunman karqan? Manam, antis juk milagrom pasanan karqan.

(Mateo 26 y 27, Marcos 14 y 15, Lucas 22 y 23 y Juan 12–19 capïtulokunapita jorqashqam.)

^ par. 15 Jesus noqantsikrëkur wanunqampita masta yachakïta munarqa, rikäri Rasumpëpaqa, ¿imatataq Biblia yachatsikun? libropa 5 kaq capïtulunta.