Jesus milagronkunawan rikätsikun Gobernamur ruranampaq kaqta

DIOSMI permitirqan Tsurin poderyoq karnin atska milagrokunata ruranampaq, y tsëtaqa rurarqan nunakuna rikarëkäyaptinmi. Tsënöpam, Jesus rikätsikurqan tukï sufrikïkunata ushakätsita puëdenqanta. Wakinllata rikärishun.

Mallaqë. Jesuspa punta kaq milagronqa yakuta vïnoman tikratsinqanmi, tsënöpam rikätsikurqan mikïta y upunapaq kaqtapis mana pishitsinampaq kaqta. Ishkë kutim, wallka tantallawan y wallka pescädollawan waranqëpayan nunakunapa pachanta juntatsirqan. Tsë ishkan milagrokunachöqa mikï sobrakurqanmi.

Qeshya. Cristuqa “tuquilaya qeshyacunawan jipaquicaqcunatam cachacätserqan” (Mateo 4:23). Wiskukunata, sordokunata, cöjokunata, leprayoqkunata, kuta corralyoqkunata o uti qeshyayoqkunatam kachakätsirqan. Rasun kaqchöqa, tukïläya qeshyayoqkunatam jampirqan.

Tukï desgraciakuna. Jesuswan qateqninkuna barcowan Galilea lamarpa juk paqas viajëkäyaptinmi, vientoptin lamar feyupa laqcheqsäkurqan. Qateqninkunaqa alläpam mantsakäyarqan, pero Jesusqa ciëlota rikëkurmi kënö nirqan: “Amana bientïnatsu; ni yacu laqcheqsënatsu”. Tsë höram lamarwan vientopis pärariyarqan (Marcos 4:37-39). Juk kutinam, yaku vientowan laqcheqsëkaptin yaku jananchö purirqan y manam hundikarqantsu (Mateo 14:24-33).

Mana alli espïritukuna. Mana alli espïritukuna o demoniokunaqa noqantsikpita más poderösom kayan. Tsëmi, mëtsika nunakunata dominayashqa y manam imanöpapis librakëta puëdeyantsu. Pero Jesusqa manam mantsarqantsu. Antis pëkunam Jesusta rikëkur mantsakar katatäriyaq, y nunakunata jaqiyänampaq niptimpis rasmi cäsoriyaq.

Wanï. Biblia ninqannöpis, kë “ultimo chikikoq[qa]” imë höra karpis llapantsiktam venciramantsik (1 Corintios 15:26, NM). Tsënö kaptimpis, manam wanïqa Cristuta vencirqantsu, pëqa juk viudapa ollqu wamranta y juk warmi wamratapis kawaritsimurqanmi. Y más espantakïpaqqa karqan, atska nunakuna rikëkäyaptin chusku junaqna wanushqa amïgon Läzaruta kawaritsimunqanmi. Hasta chikeqninkunapis cuentata qokuyarqanmi Jesus poderyoq kanqanta (Juan 11:38-48; 12:9-11).

Pero tiempowanqa Jesus yanapanqan nunakuna qeshyayarqanmi y wanuyarqanmi. Tsëqa, ¿ardëllatsuraq tsë milagrokunata rurarqan? Manam, tsëwanmi rikätsikurqan Gobiernonchö ruranampaq kaqta. Diospa Gobiernonchöqa manam mallaqë, qeshyakuna, imëka desgraciakuna, demoniokuna ni wanïpis kanqanatsu. Tsë llapanta Jesus ruranampaq Jehová podernin qonqanqa clärom këkan.

(Mateo, Marcos, Lucas y Juan librokunapita jorqashqam.)