Jesus yuripun qateqninkunata yanapanampaq y mushoq mandamientokunata qonampaq

CRISTU wanunqampita kima junaq pasariptinmi, pamparanqanman warmi kaq qateqninkuna ëwayarqan, y kicharëkaqtam taririyarqan. Tsaparëkaq rumitam witiratsishqa kayänaq y pamparanqanchöqa manam imapis kanaqnatsu.

Tsëman ishkë angelkuna yurirkurmi, juknin kaq kënö nirqan: “[¿]Nazaretpita Jesustacu ashiyanqui? Pëqa cawarimushqanam” (Marcos 16:6). Tsë höram warmikuna ëwayarqan apostolkunata willaq. Nänipa ëwarëkarnam Jesuswan tinkuriyarqan, y tsënam kënö nirqan: ‘Ama mantsacäyëtsu. Canan ewar wauqïcunata, willayë Galilea marcaman ewayänanpaq; tsechomi ricayämanqa’ (Mateo 28:10).

Tsënam Jesuspa qateqninkuna Jerusalenpita Emausman ëwëkäyaptin, mana reqiyanqan nuna witïkur imapita parlëkäyanqanta tapurirqan. Kë nunaqa Jesusmi kanaq, pero jukläyana kaptinmi reqiyarqantsu. Maestronkunapaq llakishqa parlëkäyanqantam willariyarqan, y tsë nunaqa Mesïaspaq Bibliachö ninqantam llapanta willar qallëkurqan. Y rasun kaqchöqa, Jesusqa cumplishqam karqan pëpaq Bibliachö llapan parlanqanta. * Espïrituman tikrashqa Cristuwan parlëkäyanqanta mäkuriyaptinnam, illaririrqan.

Jesuspa ishkan qateqninkunaqa Jerusalentam kutikuyarqan, y punkuta wichqarkur apostolkuna ëllukashqa o gorikashga këkäyanqanmanmi chäriyarqan. Pasakunqankunata willëkäyaptinmi, Jesus llapanta yuripurqan y mantsakäyaptinnam kënö tapurqan: “¿Imanirtaq mana creyiyanquitsu noqa canqäta?”. Nïkurnam kënö nirqan: “Quenomi Diospa palabran noqapaq escribirëcan: ‘Dios Acrashqantam wanutsiyanqa. Y quima junaqllatam cawarimonqa’” (Lucas 24:38, 46).

40 junaqkunam Jesustaqa atska kuti rikäyarqan. Juk kutinäqa 500 nunakunapitapis masmi rikäyarqan. Tsë horachi kë precisaq rurëta rurayänampaq qateqninkunata mandarqan: Qamcunatam “cachayaq jinantin nasioncunapa ewar, noqaman creyicuyänanpaq nunacunata willapäyänequipaq, [...] qamcunata llapan yachatsiyashqaqcunata yachatsiyanqui [...]. Noqaqa qamcunawanmi quecashaq imecamayaqpis, asta que patsapa usheninyaq” (Mateo 28:19, 20).

Ciëlota kutikunampaq këkarmi 11 apostolninkunawan ëllurëkar këta nirqan: “Qamcunaqa Santu Espirituta chasquirirmi, poderyoq ticrariyanqui. Tsenam noqa rurashqäcunata willacurnin, puriyanqui [...] y jinantin munduyaqmi chäratsiyanqui” (Hechos 1:8). Y tsëpitaqa ciëlota ëwakurmi qallëkurqan, y rikarëkäyaptinmi pukutë tsapärirqan.

(Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20 y 21 y 1 Corintios 15:5, 6 textokunapita jorqashqam.)

^ par. 6 Jesuspaq willakïkuna imanö cumplikanqantaqa masta taririnki kë follëtopa 14 kaq yachatsikï, 15 kaq yachatsikï y 16 kaq yachatsikï, y Rasumpëpaqa, ¿imatataq Biblia yachatsikun? libropa apendicechö Jesucristu, Dios änikonqan Mesias neq yachatsikïta.