Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

 10 KAQ YACHATSIKÏ

Razonpa kaq religionta, imanöraq tarishwan

Razonpa kaq religionta, imanöraq tarishwan

Diospa amigon keta munarnenqa, Diosnintsik munanqan religionchomi kashwan. Jesusqa nerqanmi: “razonpa adoraqkunaqa” Diosta adorayanqa “razonwanmi” (Juan 4:23, 24). Hukllellam Diosta alli adoranapaqqa kan (Efesios 4:4-6). Razonpa kaq religionqa apamantsik wiñeypaq kawëmanmi, mana alli religionnam, ushakeman (Mateo 7:13, 14).

Alli religión kanqanta musyanapaqqa, alleqmi rikashwan nunankuna rurayanqanta. Jehová alli kanqannömi, adoraqninkunapis, alli nuna kayänan. Huk alli naranjo montipis, wayütsin alli naranjakunatam, tsenokaqmi alli religionpis, alli nunakunata qeshpitsin (Mateo 7:15-20).

Jehovapa amigonkunaqa allapam kuyayan Bibliata. Musyayanmi Diospita Biblia shamonqanta. Tsemi Biblia nenqanta rurayan, sasa kawëninta altsayänampaq, tsenopa Diosta alleq reqiyänampaq (2 Timoteo 3:16). Hinamampis willapäkuyanqannömi kikinkunapis kawayan.

 Jehovapa amigonkunaqa kikinkunapuram kuyanakuyan. Jesusqa rikatsikorqan kuyakïninta, nunakunata Diospita yachatsirnin, qeshyaqkunata hampirnin. Razonpa kaq religioncho kaqkunapis, kuyayanmi nuna mayinkunata. Jesusno kaqmi kuyayan tükilaya nunakunata, waktsatapis, yanatapis, yulaqtapis. Jesusqa nerqanmi, nunakunaqa musyayanqam, pi discipulonkuna kanqanta, kikinkunapura kuyanakuyaptin (Juan 13:35).

Diospa amigonkunaqa allapam respetayan Jehovapa shutinta. Pipis mana shutintsikta, inshita munarqa, ¿kuye amigontsiktsuraq kanman? Manam. Huk amigontsik kaptenqa shutimpam qayantsik, mechöpis allillatam parlantsik pepaqqa. Tsemi Diospa amigon keta munarnenqa inshishun shutinta, piwan mewan parlarpis. Jehovaqa tseno ruranatam munan (Mateo 6:9; Romanos 10:13, 14).

Jesusnomi, Diospa amigonkunaqa yachatsiyan nunakunata Diospa Reinompita. Cielocho Diospa Reinonqa kë Patsachomi ruramonqa paraisota. Diospa amigonkunaqa yachatsiyan wakin nunakunata alli willapäkita, Diospa Reinompita (Mateo 24:14).

Jehovapa Testigonkunaqa tïrayan Diospa amigon ketam. Bibliatam respetayan, kikinkunapuram kuyanakuyan. Hina inshiyan, respetayan Diospa shutintam; Diospa Reinompeq yachatsiyan wakin nunakunata. Jehovapa Testigonkunam kanan rikarätsiyan kawëninkunacho, razonpa kaq religionta kë Patsacho.