Satanasqa demonionkunawan, manam Diosta kuyanata munayantsu. Imekanöpis nunakunata karupätsitam munayan Diospita. ¿Imano? Ulikoq falsa religionkunawan (2 Corintios 11:13-15). Mana Bibliapeq yachatsikoqmi ulikoq religionqa. Falso qellënomi uli religionqa: razonpano kekarpis manam ni imapaq valintsu. Hinamampis, atska sasa kawetam apamun.

Falsa religionqa manam Jehovata kushitsintsu, razonpa parlaq Diosta. Jesús Patsacho këkaptinmi, tse tiempo religiosokuna wanutsita munayarqan. Tse religiosokunam rikäyarqan allitano adorakïninkunata. Pekunam niyaq: “Hukllellam Teytakunaqa, Diosllam”. ¿Jesusqa tseta allim nerqantsuraq? Manam. Tsemi pë yaskirnin nerqan: “Qamkunaqa kayanki teytekikuna Diablopitam” (Juan 8:41, 44). Kanampis atskaq nunakunam, Diostam adoraya niyan, razonpëpaqa Satanastam demonionkunatawan adorekayan (1 Corintios 10:20).

 Huk ismushqa montiqa manam alli frutatatsu qeshpitsin, tsenomi falsa religionpis mana alli ruraq nunakunata qeshpitsin. Hunta hipakiyoqmi kë Patsaqa kekan, mana alli nunakunapa rurëninkunawan. Kanmi warmipis ollqupis lluta purikoqkuna, maqanaki, suwanaki, wanutsinaki, allapa llakiki, llapan mana alli rurëkuna. Kë llapan mana alli ruraq nunakunapam religionninkuna kan, tse religionninkunaqa, manam alli rureta yachatsiyantsu. Mana alli rurëninkunata manaraq haqirnenqa, manam Diospa amigontsu kayan (Mateo 7:17, 18).

Falsa religionqa nunakunatam yachatsin santokunaman orakita. Santokunamanqa ama orakuyetsu nimantsikmi Diosqa. Allim tse nimanqantsikqa. Pipis retratontsikllata parlapanman, noqantsiktaqa parlapämashwantsu, ¿gustamashwantsuraq? ¿Tse nuna, amigontsiktsuraq kanman? Manachi amigontsiktsu kanman. Jehovaqa munan nunakuna peta parlapayänantam, manam santokunata, retratokunata parlapayänanta munantsu (Éxodo 20:4, 5).

Falsa religionqa, yachatsin nunakunata, allim wanutsikuyanki gerrachoqa, nishpam. Diospa amigonkunaqa, kikinkunapuram kuyanakuyanqa nerqanmi Jesusqa. Kuyanqantsik nunakunataqa manam wanutsintsiktsu (Juan 13:35). Manam, ni mana alli nunakuna kekäyaptimpis wanikatsishwantsu. Tsemi Jesuspis chikeqninkuna tsarikäyaptin, manam munarqantsu discipulonkuna peta washarnin maqakuyänanta (Mateo 26:51, 52).

Falsa religionqa yachatsin, mana alli nunakunaqa infiernochomi hipayanqa, nishpam. Hutsaqa apamantsik wanïmanmi, ninmi Bibliaqa (Romanos 6:23). Jehovaqa kuyakoq Diosmi. ¿Kuyakoq Dios kekar, wiñeypaq hipatsinmantsuraq nunakunata? Manam tsetaqa ruranmantsu Diosqa. Paraisochoqa kanqa huk religionllam, Jehová chaskenqan religionllam (Revelación 15:4). Llapan wakin Satanaspa ulikïnincho religionkunaqa, ushakashqanam kayanqa.