Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Revelacion 11:1-19

 • Ishkaq testïgukuna (1-13)

  • Qachqa röpakunawan vistishqa juk waranqa ishkë pachak joqta chunka (1.260) junaqkunapa musyatsikuyan (3)

  • Wanutsiyan y mana pampayantsu (7-10)

  • Kima junaq pullan pasariptin kawaritsishqa kayanqan (11, 12)

 • Ishkë kaq allaw pasarin, kima kaq shamun (14)

 • Qanchis kaq trompëta (15-19)

  • Señornintsikpa y Cristumpa Gobiernun (15)

  • Patsata ushakätseqkuna ushakätsishqa kayanqa (18)

11  Y imëka shukshu* niraq shoqushtam chaskirqä, y juk parlakïmi kënö nimarqan: “Sharkï y Diospa templunchö santu sitiuta,* altarninta y tsëchö adoraqkunata medi.  Peru templuchö santu sitiupa jaqninchö këkaq patiutaqa, jaqiri y ama meditsu, porqui nacionkunatam qoshqa kashqa, y pëkunam chusku chunka ishkë (42) killakunapa santu markata chakinkunawan jalukacharkuyanqa.*  Ishkan testïgükunatam kachashaq qachqa tëlakunawan* vistishqa waranqa ishkë pachak joqta chunka (1.260) junaqkunapa musyatsikuyänampaq”.  Ishkan olïvukuna y ishkan candelabrukunam pëkunata rikätsikuyan, y patsapa Señornimpa nöpanchömi shëkäyan.  Pipis pëkunata ima mana allitapis rurëta munaptinqa, pëkunapa shiminkunapitam nina yarqun y chikeqninkunatam ushakäratsin. Pipis pëkunata ima mana allitapis rurëta munaptinqa, tsënömi wanutsishqa kanan.  Pëkunapaqa, musyatsikuyanqan junaqkunachö mana tamyanampaq ciëluta wichqarkuyänampaqmi autoridäninkuna kayäpun, y yakukunata yawarman tikratsiyänampaqmi autoridäninkuna kayäpun, y munayanqan kuti tukïläya castïgukunawan patsata sufritsiyänampaq.  Musyatsikur ushariyaptinnam, wanwanyarëkaq* uchkupita witsämoq mantsanëpaq chukaru animal pëkunapa contran guërrata ruranqa, y pëkunata vencinqa y wanuratsinqa.  Y Sodöma marka y Egiptu marka cuenta këkaq precisaq markapa mas precisaq kaq cällinchömi ayankuna jitaranqa, tsëchömi pëkunapa Señorninkunatapis qeruchö wanutsiyarqan.  Y markakunapita, kastakunapita, idiömakunapita, y nacionkunapita kaqkunam kima* junaq pullan ayankunata rikäyanqa, y manam ayankuna sepultüraman churashqa kayänanta jaqiyantsu. 10  Y patsachö täraqkunaqa pëkunapitam alläpa kushikuyan, y juknin jukninmi qarëkunata apatsinakuyan, porqui Diospa kë ishkan willakoqninkunaqa* patsachö täraqkunatam su­fritsiyarqan. 11  Kima junaq pullan pasariptinmi, Diospita shamoq kawatsikoq kallpa* pëkunaman yëkurirqan, y sharkuriyarqanmi, y rikarëkaqkunaqa alläpam mantsakäyarqan. 12  Y ciëlupita patsë pëkunata sinchipa kënö neqtam wiyayarqan: “Këman witsäyämï”. Y pukutëchömi ciëluman witsäyarqan, y chikeqninkunam rikäyarqan.* 13  Tsë höram patsa feyupa kuyïkurqan, y tsë markapa chunka kaq partinmi ishkirirqan; y qanchis waranqa (7.000) nunakunam patsa feyupa kuyuptin wanuyarqan, y wakin kaqkunaqa mantsakäyarqanmi y ciëluchö këkaq Diostam alläpa precisaqpaq churayarqan. 14  Ishkë kaq allawqa pasarishqanam. ¡Rikäyë! Kima kaq allawmi ichikllachöna shamun. 15  Qanchis kaq angelmi trompëtanta tocarqan. Y ciëluchömi sinchipa kënö neq parlëkuna wiyakarqan: “Nunakunata gobernaq gobiernuqa Señornintsikpa y Cristumpa Gobiernun këmanmi chashqa, y pëmi imëyaqpis gobernanqa”. 16  Y Diospa nöpanchö gobernar täkunankunachö tëkaq ishkë chunka chusku (24) gobernaqkunam qonqurikur puktiyarqan y Diosta adorayarqan, 17  y kënömi niyarqan: “Agradecikuyaqmi Jehovä* Dios, Llapanta Puëdeq Kaq, këkaq Kaq y kashqa Kaq, porqui alläpa puëdeq kënikitam tsarirqunki y gobernarmi qallarqunki. 18  Peru nacionkunam piñakurkuyarqan,* y kikikipa piñakïnikim shamurqan, y dispunishqa tiempum chäramurqan wanushqakuna juzgashqa kayänampaq y sirwiyäshoqniki willakoqnikikunata, y santu nunakunata y jutikita mantsaqkunata premiunkuna qonëkipaq, mana precisaq kaqkunata y precisaq kaqkunatapis, y patsata ushakëkätseqkunata ushakätsinëkipaq”. 19  Y ciëluchö Diospa templunchö këkaq santu sitium kichakärirqan, y conträtumpa babulninmi templumpa santu sitiunchö* rikakärirqan. Y räyukunam* tillapyäyarqan, y parlëkuna, y janrarëkuna,* y feyupa patsa kuyï y juk mantsakëpaq runtu tamyam karqan.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

O: “medina shukshu”.
Juk parlakïchöqa, templupa chowpinchö Santu kaq y Alläpa Santu kaq cuartukuna këkanqan wayita.
Kënöpis niyanmi: jarukacharkuyanqa.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanchö “Qachqa tëla” neqta.
Kënöpis niyanmi: mankaraykaq; äpa.
Kënöpis niyanmi: kimsa.
Griëgu idiömachöqa “kë ishkan profëtakunaqa” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanchö “Profëta” neqta.
O: “jamani”. Griëgu idiömachöqa “espïritu” ninmi.
O: “rikarëkäyarqan”.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: ajäkurkuyarqan.
Tsëqa templupa Alläpa Santu kaq cuartunmi.
Kënöpis niyanmi: tillaqukunam.
Kënöpis niyanmi: kumruruykuna.