Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Mateu 22:1-46

  • Casakï mikïpaq parlaq igualatsikï (1-14)

  • Dios y Römata gobernaq (15-22)

  • Kawarimïpaq tapukï (23-33)

  • Ishkë mas precisaq kaq mandakïkuna (34-40)

  • ¿Davidpa tsurinku Cristu? (41-46)

22  Jina yapëmi Jesusqa igualatsikïkunawan parlar qallëkurqan, kënö nirnin:  “Ciëluchö Gobiernuqa imëka juk nuna, juk rey, tsurimpaq casakï mikïta ruraqnömi.  Y sirweqninkunatam casakï mikïman convidashqakunata* qayayämunampaq kacharqan, peru pëkunaqa manam shamïta munayarqantsu.  Jina yapëmi juk sirweqninkunatana kacharqan, kënö nirnin: ‘Convidashqakunata kënö niyë: “Mikïta rurarqönam, jina törükuna y cebashqa animalnïkunapis pishtashqanam këkan, y llapanmi listuna këkan. Shayämï casakï mikïman”’.  Peru pëkunaqa mana kaqpaqmi tsë ninqankunata churayarqan, tsëmi ëwakuyarqan, jukqa chakranman y juknin kaqna negociunman;  peru wakin kaqkunaqa reypa sirweqninkunata tsarïkurmi allqutsarnin maqayarqan y wanutsiyarqan.  Tsënam tsë reyqa alläpa piñakurqan* y tröpankunata kacharqan, y tsë wanutsikoqkunata ushakäratsirqan y markanta kayëkurqan.  Tsëpitanam sirweqninkunata kënö nirqan: ‘Casakï mikïqa listunam këkan, peru convidashqakunaqa manam tsëpaqnötsu kayashqa.  Tsëmi, kë markapita yarqoq nänikunaman ëwayë, y pï mëtapis tariyanqëkita casakï mikïman convidayämï’. 10  Tsënam tsë sirwipakoqkunaqa nänikunaman ëwayarqan y llapan tariyanqankunata pushayämurqan, alläpa mana alli nunakunata y alli nunakunatapis; y casakuyänan wayiqa mikoqkunawanmi* chipyëpa juntarirqan. 11  Y reynam, convidashqakunata rikaq yëkurirqan, y tsëchömi rikärirqan casakïman ëwana röpawan mana vistishqa nunata. 12  Tsëmi kënö nirqan: ‘Amïgu, ¿imanötaq këman yëkamurqunki casakïman ëwana röpayoq mana këkarqa?’. Pënam, ni ima nïtapis puëdirqantsu. 13  Tsënam tsë reyqa sirweqninkunata kënö nirqan: ‘Makipita y chakipita pankarkur, ampirëkaq* waqtaman jitarkuyë. Tsëchömi shonqunchö nanatsikur waqanqa y kirunkunatapis ruchuchütsinqa’. 14  Porqui convidashqakunaqa mëtsikaqmi kayan, peru akrashqakunaqa wallkaqllam”. 15  Tsënam fariseukunaqa* juntu ëllukëkur* imanöllapapis parlakïninchö ishkitsiyänampaq yachatsinakuyarqan. 16  Tsëmi qateqninkunata y Herödispa qatiraqninkunata pëman kachayarqan kënö niyänampaq: “Maestru, musyayämi qamqa rasumpa kaqllata parlanqëkita y Diospa nänimpita rasumpa kaqllata yachatsikunqëkita, y nunakunapa rikëninllata mana rikanqëkita y tsënöpa pimampis mana qaqanqëkita. 17  Tsëqa këta niyämë, ¿ima ninkitaq? ¿Alliku Römata gobernaqta* impuestuta* paguë, o manaku?”. 18  Peru Jesusqa alläpa mana alli pensëninkunata musyarmi kënö nirqan: “Ishkë qaqllakuna, ¿imanirtaq pruëbaman churayämanki? 19  Impuestuta* pagana qellëta rikätsiyämë”. Tsënam pëkunaqa juk denariuta* apayäpamurqan. 20  Pënam kënö nirqan: “¿Pipataq kë imäginnin, y pipa jutintaq këchö qellqarëkan?”. 21  Pëkunanam, “Römata gobernaqpam” niyarqan. Tsënam pëqa kënö nirqan: “Tsëqa, Römata gobernaqtaqa, Römata gobernaqpa kaqta pagayë, peru Diostaqa, Diospa kaqta”. 22  Tsëta wiyëkurnam, espantashqa quedariyarqan, y jaqirirmi ëwakuyarqan. 23  Tsë junaqmi, wanushqakuna mana kawariyämunampaq kaqta neq saduceukuna* shayämurqan, y kënö tapuyarqan: 24  “Maestru, Moisesqa kënömi nirqan: ‘Pipis manaraq wamrayoq këkarnin wanukuptinqa, wawqinmi tsë viudawan casakunan wanushqa wawqimpa mirënin kapunampaq’. 25  Peru niriyashqëki, noqakunachömi qanchis wawqikuna kayarqan. Punta kaqmi casakurirqan, peru manaraq mirënin kapuptinmi wanukïkurqan, tsënöpam wawqimpaq warminta jaqirirqan. 26  Jina tsënöllam pasakurqan ishkë kaqwan y kima kaqwan, y llapan qanchis wawqikunawan. 27  Llapankuna wanukuyashqanchönam, tsë warmipis wanukïkurqan. 28  Tsëqa, wanushqakuna kawariyämuptinqa, tsë qanchis wawqikunapita, ¿mëqampataq warmin kanqa? Porqui llapankunapa warminmi kashqa karqan”. 29  Tsëta contestarnam Jesusqa kënö nirqan: “Qamkunaqa pantashqam këkäyanki, porqui manam Diospa Palabranta käyiyankitsu* ni Diospa poderninta reqiyankitsu. 30  Porqui wanushqakuna kawariyämunqanchöqa, manam ollqukuna casakuyantsu, ni warmikunapis casatsishqatsu kayan, antis ciëluchö angelkunanömi kayan. 31  Wanushqakuna kawariyämunampaq kaqchöqa, ¿manaku leyiyashqanki qamkuna musyayänëkipaq Dios kënö ninqanta: 32  ‘Noqaqa Abrahanpa Diosnin, Isaacpa Diosnin y Jacobpa Diosninmi kä’? Pëqa manam wanushqakunapa Diosnintsu, sinöqa kawëkaqkunapa Diosninmi”. 33  Tsëta wiyëkurmi tsëchö këkaq mëtsika nunakunaqa yachatsikunqampita espantashqa quedariyarqan. 34  Saduceukunata* upällatsishqa kanqanta wiyarirnam, fariseukunaqa* pë këkanqanman ëllukäriyarqan.* 35  Y pëkunapitam Leyta alli reqeq kaq pruëbaman churëta munar kënö tapurqan: 36  “Maestru, ¿Leypa mëqan mandakïnintaq mas precisaq kaq?”. 37  Pënam kënö nirqan: “‘Jehovä* Diosnikitam llapan shonqïkiwan, llapan kawënikiwan* y llapan yarpënikiwan kuyanëki’. 38  Tsëmi mas precisaq y punta kaq mandakï. 39  Y ishkë kaqpis punta kaqnöllam, y këmi: ‘Nuna mayikitam kikikitanö kuyanëki’. 40  Tsë ishkan mandakïkunapitam llapan Leykuna y Diospa Willakoqninkuna Qellqayanqankuna yarqamun”. 41  Tsëpitanam, ëllurëkäyaptin* fariseukunata* Jesus kënö tapurqan: 42  “¿Ima niyankitaq Cristupaq? ¿Pipa tsurintaq?”. Pëkunanam, “Davidpam” niyarqan. 43  Pënam pëkunata kënö tapurqan: “Tsëqa, ¿imanöpataq Davidqa santu espïritu yanapaptin Señor nirqan pëpaq kënö ninqanchö: 44  ‘Jehovämi* Señornïta kënö nirqan: “Derëcha kaq lädüman täkamï, chikishoqnikikunata chakiki jawanman churamunqäyaq”’? 45  Tsëqa, David pëpaq Señor nikaptinqa, ¿imanöpataq pëqa tsurin kanman?”. 46  Y manam ni pipis ima nïtapis puëdirqantsu pëta contestanampaq, y tsë junaqpita patsëqa mananam ni pipis imatapis tapupëta valurarqannatsu.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Kënöpis niyanmi: invitashqakunata.
Kënöpis niyanmi: ajarqan.
O: “tëkur mësaman kinkishaqkunawanmi”.
Kënöpis niyanmi: tsakaraykaq; tutaparëkaq.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: qorikaykur.
Griëgu idiömachöqa “Cësarta” ninmi. Röma nacionta gobernaqkunatam wakinta tsënö reqiyaq.
Tsënö nirqa, cada nuna pagakunqan impuestupaqmi parlëkan.
Tsënö nirqa, cada nuna pagakunqan impuestupaqmi parlëkan.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: entiendiyankitsu.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: qorikäriyarqan.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
O: “almëkiwan”. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: qoriraykäyaptin.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.