Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Marcus 9:1-50

IMAKUNA KANQAN

  • Jesus jukläya tikrarin (1-13)

  • Mana alli espïritu ullupushqa jövin kachakärin (14-29)

    • Markäkoq kaqpaqqa llapampis puëdikanmi (23)

  • Jesus wanunampaq yapë puntallapitana willakï (30-32)

  • Pï mas precisaq kanqampaq qateqninkuna discutiyan (33-37)

  • Pipis contrantsikchö mana këkaqqa, noqantsikwanmi këkan (38-41)

  • Ishkitsikoq kaqkuna (42-48)

  • “Kikikikunachö kachita katsiyë” (49, 50)

9  Jinamampis kënömi pëkunata nirqan: “Rasuntam niyaq, këchö shëkaqkunapita wakinnikikunaqa manam ni imanöpapis wanuyankitsu, puntata Diospa Gobiernunta poderwan patsakashqatana rikäyanqëkiyaq”.  Tsëpita joqta junaq pasariptinnam Jesusqa Pëdruta, Santiäguta y Juanta pusharkur pëkunallawan juk jatun jirkaman ëwarqan, y pëkunapa nöpanchömi jukläya* tikrarirqan;  janan kaq röpankunam chipaparnin qallëkurqan, y patsachö pï taqshaqpis röpata alli yulaqyätsinqampitapis mas yulaqmi tikrarirqan.  Jina Elïaswan Moisesmi tsëchö yurirkuyarqan, y Jesuswanmi parlëkäyarqan.  Tsënam Pëdruqa Jesusta kënö nirqan: “Maestru, alläpa allim këchö këkäyämunqäqa. Kima* carpakunata sharkaratsiyämushaq: jukta qampaq, jukta Moisespaq, y juktana Elïaspaq”.  Rasumpa kaqchöqa, manam ni imanö këta puëdirqantsu, porqui alläpa mantsakashqam këkäyarqan.  Y pukutëmi juntarirqan y pëkunata tsaparirqan, y tsë pukutë rurimpitam kënö neq wiyakarqan: “Këmi Tsurï, kuyë Tsurï. Pëta wiyayë”.  Tsëpitanam illaqpita rikachakuriyarqan y mananam pitapis rikäyarqannatsu, sinöqa Jesusllatanam.  Jirkapita urärëkämurnam alli buënu mandarqan rikäyanqanta pitapis mana willayänampaq, nunapa Tsurin wanushqakunapita sharkatsimushqa kanqanyaq. 10  Pëkunaqa tsë ninqanta wiyakuyänampaqmi shonqunkunachö churapakäyarqan,* peru kikinkunapuram parlayarqan wanushqakunapita sharkamunampaq kaq ima ninan kanqanta. 11  Y kënö nirmi tapupar qallëkuyarqan: “¿Imanirtaq Ley qellqaqkunaqa* Elïasraq puntata shamunampaq kaqta niyan?”. 12  Pënam kënö nirqan: “Elïasqa rasumpam puntata shamunqa, y llapan imëkatam punta kanqanman kutikätsinqa; peru ¿imanirtaq nunapa Tsurin tukï sufrimientukunapa pasanampaq kaq y allqutsashqa kanampaq kaq qellqarëkan? 13  Peru noqam niyaq, rasumpa kaqchöqa, Elïasqa shamushqanam, y munayanqantam pëta rurayashqa, pëpaq qellqarëkanqannö”. 14  Jesuspa wakin kaq qateqninkuna këkäyanqanman chëkarnam, pëkunapa jiruroqninchö* mëtsikaq nunakuna këkäyaqta rikäriyarqan, y Ley qellqaqkunapita* wakinkunam pëkunawan discutir këkäyarqan. 15  Peru tsëchö këkaq mëtsika nunakuna rikëkurninqa, alläpam kushikuyarqan, y saludaqninmi ëqiyarqan.* 16  Tsënam pëkunata kënö tapurqan: “¿Imatataq pëkunawan discutikäyanki?”. 17  Y tsëchö këkaq mëtsika nunakunapitam juk nuna kënö contestarqan: “Maestru, qammanmi tsurïta apamurqö müduyätsikoq mana alli espïritu ullupushqa* kaptin. 18  Mëchöpis munanqanchömi patsaman ishkiratsin, tsënam pëqa pushuqata kachun y kirunkunata ruchuchütsin y kallpannaq tikrarin. Qateqnikikunatam rogakurqö qarquriyänampaq, peru manam puëdiyashqatsu”. 19  Tsëta contestarnam nunakunata kënö nirqan: “Äh mana markäkoq* nunakuna, ¿imëyaqraq qamkunawan kashaq markäkïnikikuna kanampaq? ¿Imëyaqraq qamkunata aguantayashqëki? Këman apayämï”. 20  Tsënam pë kaqman apayämurqan, peru Jesusta rikëkurmi tsë mana alli espïrituqa tsë jövinta jinan höra tapsikacharkurqan.* Y patsaman ishkirirmi qarishpar* y pushuqata kachur karqan. 21  Tsënam Jesusqa tsë jövinpa teytanta kënö tapurqan: “¿Imëpita patsëtaq kënö pasan?”. Pënam kënö nirqan: “Wamra kanqampitam, 22  y kutin kutinmi ninaman kar o yakuman karpis wanutsita munarnin jitar ushan. Peru imallatapis rurëta puëdirqa, ankupäyämarnï* yanapëkayämë”. 23  Jesusnam kënö nirqan: “¿Imanirtaq ‘puëdirqa’ ninki? ¡Markäkoq* kaqpaqqa llapampis puëdikanmi!”. 24  Jinan höram tsë jövinpa teytanqa sinchipa kënö nirqan: “¡Markäkïnïqa kanmi! ¡Markäkïnï pishinqanchö yanapëkallämë!”. 25  Jesusnam, pëkuna këkäyanqanman mëtsikaq nunakuna ëqipa* shamïkäyanqanta rikëkurnin, tsë mana alli espïrituta kënö nir sinchipa piñaparqan:* “Müduyätsikoq y sorduyätsikoq* mana alli espïritu, noqam mandaq: pëpita yarqï, y amana yapëqa pëman yëkïnatsu”. 26  Tsënam sinchipa qaparïkur* y feyupa tapsikacharkur,* yarqurirqan, y tsë jövinnam, wanushqanö quedarirqan, tsëmi cäsi llapan nunakuna, “¡wanurishqam!” niyarqan. 27  Peru Jesusqa makipita tsararkurmi pallarkamurqan, y pënam, sharkamurqan. 28  Tsëpitanam juk wayiman yëkuriptin, qateqninkuna japallanllata kënö nir tapuyarqan: “¿Imanirtaq noqakunaqa qarqïta puëdiyarqötsu?”. 29  Pënam kënö nirqan: “Kënö kaq supëqa Diosman mañakushqaran yarqun”. 30  Tsëpita yarqurirmi Galilëa provinciapa ëwayarqan, peru pëqa manam munarqantsu pipis musyananta. 31  Porqui kënö nirmi qateqninkunata yachatseq: “Nunapa Tsurinqa nunakunapa makinmanmi rantikushqa kanqa, y wanutsiyanqam, peru wanuratsiyaptimpis, kima* junaq pasariptinllam sharkamunqa”. 32  Tsënö kaptimpis, pëkunaqa manam käyiyarqantsu* imanir tsënö ninqanta, y tapupëtaqa mantsayarqanmi. 33  Y Capernaummanmi yëkuriyarqan, tsënam wayichö këkarna kënö tapurqan: “¿Ima asuntupaqtaq nänichö discutikäyarqëki?”. 34  Y upällam quedariyarqan, porqui nänichöqa pï mas precisaq kanqampaqmi kikinkunapura discutikäyarqan. 35  Tsëmi täkurirqan y chunka ishkë (12) apostolninkunata qayarir kënö nirqan: “Pipis puntachö këta munaq kaqqa, llapankunapita mas qepachömi kanan, y llapankunapa sirweqninmi kanan”. 36  Tsëpitanam juk wamrata tsarirkurnin pëkunapa chowpinman shäratsirqan, y tsë wamrata waqurkurmi* pëkunata kënö nirqan: 37  “Pipis tsë wamrakunapita mëqantapis jutïchö chaskeq kaqqa, noqatapis chaskimanmi; y pipis noqata chaskimaq kaqqa, manam noqallatatsu chaskiman, sinöqa Kachamaqnïtawanmi chaskin”. 38  Juanmi kënö nirqan: “Maestru, juk nunatam rikäyarqö jutikichö supëkunata qarqïkaqta, y michëtam tïrayarqö, porqui manam noqantsikwantsu purin”. 39  Peru Jesusnam kënö nirqan: “Ama michëta tïrayëtsu, porqui manam pipis kantsu jutïchö milagrukunata* rurarir, jinan höra noqapaq mana allita parlaqqa. 40  Porqui pipis contrantsikchö mana këkaqqa, noqantsikwanmi këkan. 41  Y Cristupa kayanqëkirëkur pipis juk väsu yakuta qarayäshoqnikikuna kaqqa, rasuntam niyaq, manam ni imanöpapis premiunta oqranqatsu. 42  Peru pipis markäkoq* pishi* wamranö kaqkunapita mëqanllatapis ishkitseq kaqpaqqa, mas allim kanqa ashnu tumatsinqan mulinu rumita kunkanman warkurkur, lamarman jitarpuyanqan. 43  Sitsun imë karpis makiki ishkitsishunki, tsëqa roquri. Mas allim kanqa juk makinnaqllapis kawëta chaskinqëki, ishkan makikiwan Gehënaman* ëwanëkipitaqa, ni imëpis mana upeq ninaman. 44  *—— 45  Y sitsun chakiki ishkitsishunki, tsëqa roquri. Mas allim kanqa juk chakinnaqllapis kawëta chaskinqëki, ishkan chakikiwan Gehënaman* jitashqa kanëkipitaqa. 46  *—— 47  Y sitsun nawiki ishkitsishunki, tsëqa jitarïkï. Mas allim kanqa juk nawiyoqllapis Diospa Gobiernunman yëkunqëki, ishkan nawikiwan Gehënaman* jitashqa kanëkipitaqa, 48  tsëchöqa manam ëtsa kuru wanuntsu y ninapis upintsu. 49  Porqui llapankunam ninawan kachitashqa kayänan. 50  Kachiqa alläpa allim, peru imëllapis kachi qamläriptinqa, ¿imawanraq kachitäyanki? Kikikikunachö kachita katsiyë, y juknikikuna juknikikunawan yamë kawakuyë”.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Kënöpis niyanmi: juk niraq.
Kënöpis niyanmi: kimsa.
O: “shonqunkunallachömi tsë asuntuta katsiyarqan”.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: entëru kuchunkunachö.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: cörriyarqan.
Kënöpis niyanmi: yaykapushqa.
Kënöpis niyanmi: yärakoq.
Kënöpis niyanmi: tsuktsukyäratsirqan.
Kënöpis niyanmi: qarintaykachar.
Kënöpis niyanmi: llakipäyämarnë.
Kënöpis niyanmi: yärakoq.
Kënöpis niyanmi: cörripa.
Kënöpis niyanmi: ajäparqan.
Kënöpis niyanmi: mana wiyaqta tikratsikoq.
Kënöpis niyanmi: qayaraykur.
Kënöpis niyanmi: tsuktsukyäratsir.
Kënöpis niyanmi: kimsa.
Kënöpis niyanmi: entiendiyarqantsu.
Kënöpis niyanmi: makallarkurmi.
Griëgu idiömachöqa “espantakïpaq rurëkunata” ninmi.
Kënöpis niyanmi: yärakoq.
Kënöpis niyanmi: ñushpi.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kë versïculuqa manam yurintsu wakin unë qellqashqakunachöqa, y clärum këkan Dios qellqatsinqankunachö mana këkanqanqa.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kë versïculuqa manam yurintsu wakin unë qellqashqakunachöqa, y clärum këkan Dios qellqatsinqankunachö mana këkanqanqa.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.