Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Marcus 10:1-52

  • Casakï y divorciakï (1-12)

  • Wamrakunata Jesus bendicin (13-16)

  • Kapoqyoq nunapa tapukïnin (17-25)

  • Diospa Gobiernunrëkur imëkata jaqi (26-31)

  • Jesus wanunampaq yapë puntallapitana willakï (32-34)

  • Santiäguwan Juan juk favorta mañakuyan (35-45)

    • Jesus kawëninwan chaninta pagakur mëtsikaqta libran (45)

  • Bartimeu jutiyoq wisku nuna kachakätsishqa kanqan (46-52)

10  Tsëpita yarqurirmi Jordan mayupa wak tsimpanchö Judëa provinciapa kuchunkunaman chärirqan, y yapëmi mëtsikaq nunakuna ëllukäriyarqan.* Imëpis ruranqannömi, pëkunata yapë yachatsir qallëkurqan.  Y fariseukunam* pruëbaman churëta munar pëman witiyarqan y tapuyarqan juk nuna warmimpita divorciakurinan alli o mana alli kanqanta.  Pënam kënö contestarqan: “¿Imatataq Moises mandayäshurqëki?”.  Pëkunanam kënö niyarqan: “Moisesqa jaqirqanmi divorciu papelnin qoykurnin pipis warmimpita rakikäkurinanta”.  Peru Jesusqa kënömi nirqan: “Chukru shonqu kayaptikim Moisesqa tsë mandakïta qamkunapaq qellqarqan.  Peru nunakunata kamar qallanqampitam, ‘Pëqa ollquta y warmita rurarqan.  Tsëmi ollquqa teytanta y mamanta jaqirinqa,  y ishkankunam juk ëtsallana kayanqa’, tsëmi ishkaqnatsu kayan, sinöqa juk ëtsallanam.  Tsënö këkaptinqa, juk yüguman Dios juntanqantaqa, ama ni pipis rakitsuntsu”. 10  Wayichö yapë këkäyaptinnam qateqninkunaqa tsë asuntupita tapuyarqan. 11  Pënam kënö nirqan: “Pipis warmimpita divorciakurir jukwan casakoq kaqqa, mana majanwan oqllanakïmanmi majampa contran ishkishqa, 12  y imëllapis juk warmi qowampita* divorciakurirnin jukwan casakurqa, mana majanwan oqllanakï jutsamanmi ishkin”. 13  Tsëpitanam nunakunaqa yatanampaq wamrakunata pëman apamur qallëkuyarqan, peru qateqninkunaqa piñapäyarqanmi.* 14  Tsëta rikëkurnam Jesusqa piñakurqan y kënö nirqan: “Wamrakuna noqaman shayämunanta jaqiyë, y ama michëta tïrayëtsu, porqui Diospa Gobiernunqa pëkunanö kaq nunakunapaqmi. 15  Rasuntam niyaq, pipis Diospa Gobiernunta juk wamranö mana chaskeq kaqqa, manam ni imanöpapis tsëman yëkunqatsu”. 16  Y wamrakunata mellqarkurmi pëkunaman makinta churarnin bendicir qallëkurqan. 17  Nänita ëwëkaptinnam, juk nuna ëqipa* shamurqan y puntanman qonqurikïkurnin kënö tapurqan: “Alli Maestru, ¿imatataq ruranä imëyaqpis kawakïta chaskinäpaq?”.* 18  Jesusnam kënö nirqan: “¿Imanirtaq Alli Maestru nimanki? Manam pipis alliqa kantsu, sinöqa jukllaqllam, Dioslla. 19  Qamqa reqinkim kë mandakïkunata: ‘Ama pitapis wanutsitsu, mana majëkiwanqa ama oqllanakïtsu, ama suwakïtsu, ama pitapis tumpëtsu, ama pitapis engañëtsu, teytëkitawan mamänikita precisaqpaq churar respetë’”. 20  Tsë nunanam kënö nirqan: “Maestru, jövin kanqäpitam tsë llapankunata wiyakurqö”. 21  Tsënam kuyëpa rikëkurnin Jesusqa kënö nirqan: “Jukta ruranëkim pishin: ëwë, llapan kapushunqëkikunata rantikïkï y tsë qellëta waktsakunata qoykï, tsëqa ciëluchömi fortünëki kapushunki; y shamï, qatimaqnï kë”. 22  Tsënö contestanqanta wiyarirnam pëqa llakikurqan, y llakishqam ëwakurqan, porqui imëkayoqmi karqan. 23  Jiruroq* rikachakurirnam Jesusqa qateqninkunata kënö nirqan: “¡Imanö sasam kanqa atska qellëyoq nunakunapaq Diospa Gobiernunman yëkïqa!”. 24  Peru qateqninkunaqa mantsakäyarqanmi tsënö ninqampita. Tsënam Jesusqa kënö contestarqan: “Wamralläkuna, ¡imanö sasam Diospa Gobiernunman yëkunanqa! 25  Mas fäcilmi awjapa uchkumpa juk camëllu pasarinman, kapoqyoq* nuna Diospa Gobiernunman yëkunqampitaqa”. 26  Tsënam masraq espantakur mantsakäkuyarqan y kënö niyarqan:* “Tsëqa, ¿pillanataq salvakïta puëdinman?”. 27  Tsënam pëkunata defrenti rikëkurnin Jesusqa kënö nirqan: “Nunakunapaqqa mana puëdipaqnömi, peru Diospaqqa manam tsënötsu, porqui Diospaqqa llapampis puëdikanmi”. 28  Pëdrunam kënö nir qallëkurqan: “¡Rikë! Noqakunaqa llapan imëkakunatam jaqiyarqö y qamta qatiyarqoq”. 29  Jesusnam kënö nirqan: “Rasuntam niyaq, pipis wayinta, o wawqinkunata, o paninkunata, o mamäninta, o teytanta, o wamrankunata, o chakrankunata noqarëkur y alli willakïkunarëkur jaqishqa kaqqa, 30  pachak (100) kuti mastam kanan witsanchö chaskinqa —wayikunata, wawqikunata, panikunata, mamakunata, wamrakunata y chakrakunata, chikishqa y imëkata rurashqa këtawan— y shamoq tiempuchönam,* imëyaqpis kawakïta. 31  Peru mëtsikaq puntachö kaqkunam, qepachö kayanqa; y qepachö kaqkunanam, puntachö kayanqa”. 32  Tsëpitanam, Jerusalenman witsaq nänipa ëwëkäyarqan, y Jesusmi pëkunapa nöpankunata ëwëkarqan, y pëkunaqa espantashqam këkäyarqan, peru qepankunata shamoq kaqkunaqa, mantsakashqam këkäyarqan. Tsënam chunka ishkë (12) apostolninkunata juk läduman yapë pusharqan, y imakunapa pasanampaq kaqtam kënö nirnin willar qallëkurqan: 33  “¡Rikäyë! Jerusalenmanmi witsëkantsik, y nunapa Tsurinqa precisaq sacerdötikunapa y Ley qellqaqkunapa* makinmanmi entregashqa kanqa. Pëkunam wanutsiyänampaq condenayanqa y juk nacion nunakunatam entregayanqa, 34  y pëkunam pëpita burlakuyanqa, toqapuyanqa, astayanqa y wanutsiyanqa, peru kima junaq pasariptinmi sharkaramunqa”. 35  Zebedeupa tsurinkuna Santiäguwan Juanmi, pëman witirir kënö niyarqan: “Maestru, mañakuyanqaqtam noqakunapaq ruramunëkita munayä”. 36  Pënam kënö nirqan: “¿Qamkunapaq imata ruramunätataq munayanki?”. 37  Pëkunanam kënö contestayarqan: “Änïkalläyämë* gobernanqëki witsan juknï derëcha kaq lädïkiman, y juknïna itsoq kaq lädïkiman täkayämunäpaq”. 38  Peru Jesusqa kënömi nirqan: “Qamkunaqa manam musyayankitsu imata mañakïkäyanqëkita. ¿Puëdiyankiku noqa upunqä cöpapita upïta o bautizakunqä bautismuwan bautizashqa këta?”. 39  Pëkunanam, “puëdiyämi” niyarqan. Tsënam Jesusqa kënö nirqan: “Noqa upunqä cöpapitaqa qamkunapis upuyankim, y bautizakunqä bautismuwanmi qamkunapis bautizashqa kayanki. 40  Tsënö kaptimpis, derëcha kaq lädüman o itsoq kaq lädüman pï täkunampaq kaqqa, manam noqapitatsu, sinöqa, Teytä akranqan kaqkunallapaqmi”. 41  Tsëta wiyëkurnam chunka kaq qateqninkunaqa Santiäguwan y Juanwan alläpa piñakuyarqan. 42  Peru Jesusnam, pëman witiyänampaq qayëkurnin kënö nirqan: “Qamkunaqa musyayankim nacionkunata gobernaqnö reqishqa kaqkunaqa puëdeq këninkunata rikätsikuyanqanta, y precisaqnin kaqkunaqa nunakunata mandädunkunachö katsiyanqanta. 43  Peru qamkunachöqa manam tsënötsu kanan; tsëpa rantinqa, qamkunachö pipis precisaq këta munaqqa, qamkunapa sirweqnikikunam kanan, 44  y qamkunachö pipis puntachö këta munaqqa, llapëkikunapa sirweqnikikunam kanan. 45  Porqui nunapa Tsurimpis manam sirwishqa kanampaqtsu shamushqa, sinöqa sirwikoq kanampaq y kawëninwan* chaninta pagakur mëtsikaqta libranampaqmi”. 46  Tsëpitanam Jericöman yëkuriyarqan. Peru pë, qateqninkuna y mëtsikaq nunakuna Jericöpita yarqurëkäyaptinnam, Bartimeu (Timeupa tsurin) jutiyoq limushnata mañakoq wisku nuna, näni kuchunchö tëkarqan. 47  Nazaretpita Jesus kanqanta wiyëkurmi, sinchipa qayakur kënö nirqan: “¡Davidpa Tsurin Jesus, ankupëkallämë!”.* 48  Tsënam atskaq nunakuna piñaparnin* upälla kanampaq niyarqan, peru pëqa mas sinchiparan kënö nir sïguirqan: “¡Davidpa Tsurin, ankupëkallämë!”. 49  Tsënam Jesusqa shäkurirqan, y “këman qayayämï” nirqan, tsënam tsë wisku nunata kënö nirnin qayayarqan: “¡Kallpata tsari! Sharkï; qayashunkim”. 50  Janan kaq röpanta jitarïkurmi, pintipa juklla* sharkurirqan y Jesusman ëwarqan. 51  Tsënam Jesusqa kënö nirqan: “¿Qampaq imata ruramunätataq munanki?”. Tsë wisku nunanam kënö nirqan: “Maestru,* nawilläta kachakëkatsimunëkitam”. 52  Y Jesusnam kënö nirqan: “Ëwakï. Markäkïnikim* kachakäratsishurqunki”. Y jinan höram nawin kachakärirqan, y nänipam pëta qatir qallëkurqan.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Kënöpis niyanmi: qorikäriyarqan.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: runampita.
Kënöpis niyanmi: ajäpäyarqanmi.
Kënöpis niyanmi: cörripa.
Griëgu idiömachöqa “heredanäpaq” ninmi.
Kënöpis niyanmi: entëru kuchumpa.
Kënöpis niyanmi: rïcu.
O, itsapis: “kënö ninakuyarqan”.
O: “shamoq kaq imëkapis imanö kanqanchöna”. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: awnïkalläyämay.
O: “almanwan”. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: llakipaykallämay.
Kënöpis niyanmi: ajäparnin.
Kënöpis niyanmi: saltaypa ras.
Griëgu idiömachöqa “Rabboni” ninmi.
Kënöpis niyanmi: yärakuynikim.