Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Juan 7:1-52

IMAKUNA KANQAN

  • Judïukunapa Ramäda fiestankunachö Jesus kanqan (1-13)

  • Fiestachö Jesus yachatsikun (14-24)

  • Cristupaq jukta jukta parlayan (25-52)

7  Tsëpitanam Jesusqa Galilëa provinciachö purir sïguirqan, porqui judïukuna* wanutsita tïrayaptinmi Judëa provinciachöqa purita munarqannatsu.  Tsënö kaptimpis, Judïukunapa Ramäda fiestankunam ichikllachöna kanan karqan.  Tsëmi wawqinkunaqa kënö niyarqan: “Këpita yarqurnin Judëa provinciata ëwë, tsënöpa qateqnikikunapis ruranqëkikunata rikäyänampaq.  Porqui pipis reqishqa këta munaqqa manam imatapis pakëllapaqa rurantsu. Tsëkunata rurëkarqa, llapan nunakunapa* rikëninchö rurë”.  Rasumpa kaqchöqa, wawqinkunaqa manam creiyaqtsu pëta Dios kachamushqa kanqanta.  Tsënam Jesusqa pëkunata kënö nirqan: “Noqapaq dispunishqa tiempuqa manam chämunraqtsu, peru qamkunapaqqa ima tiempupis allillam.  Mana cäsukoq nunakunaqa manam imarëkurpis qamkunataqa chikiyäshunkitsu, peru noqataqa chikiyämanmi, porqui noqaqa rurëninkuna alläpa mana alli kanqantam musyatsikü.  Qamkuna fiestaman witsäyë; noqaqa manaran kë fiestamanqa witsäshaqraqtsu, porqui noqapaq dispunishqa tiempuqa manam chämushqaraqtsu”.  Tsënömi, tsëkunata nirir Galilëa provinciachö quedakurqan. 10  Peru wawqinkuna fiestaman witsäriyaptinnam, pëpis witsarqan, peru manam llapankunapa rikëninchötsu, sinöqa pakëllapam. 11  Tsënam judïukunaqa fiestachö pëta ashir qallëkuyarqan, y kënömi niyarqan: “¿Mëchötaq tsë nuna këkan?”. 12  Y mëtsikaq nunakunam pëpaq pakëllapa parlayaq. Wakinkunam kënö niyaq: “Alli nunam”. Peru wakinkunaqa kënömi niyaq: “Manam alli nunatsu. Pëqa nunakunata pantatsirmi ushan”. 13  Peru judïukunata mantsarmi nunakuna jananchöqa ni pipis pëpaq parlaqtsu. 14  Fiesta pullampärishqanchönam Jesusqa templuman witsarqan y yachatsikur qallëkurqan. 15  Y judïukunaqa mantsakäkuyarqanmi y kënömi niyarqan: “¿Imanöpataq kë nunaqa Diospa Palabrampita* tsëläya yachëkun escuëlakunaman* yachakoq mana ëwashqa këkar?”. 16  Jesusnam pëkunata contestar kënö nirqan: “Yachatsikunqäqa manam noqapatsu, sinöqa kachamaqnïpam. 17  Pipis Pëpa munëninta rurëta munaq kaqqa, musyanqam yachatsikunqä Diospa kanqanta o kikïllapita kanqanta. 18  Pipis kikinllapita parlaq kaqqa, alabayänantam ashin, peru kachamoqninta alabayänanta asheq kaqqa, rasumpa kaqllatam nin, y manam pëchöqa mana alli kaq rurëqa kantsu. 19  Moisesmi Leyta qoyäshurqëki, ¿aw? Peru manam ni mëqëkipis Leytaqa wiyakuyankitsu. ¿Imanirtaq wanutsiyämëta tïrayanki?”. 20  Tsëchö këkaq mëtsika nunakunanam kënö contestayarqan: “Supëyoqmi kanki. ¿Pitaq wanutsishïnikita tïran?”. 21  Tsëta contestarnam Jesusqa kënö nirqan: “Juk milagrutam rurarqö, y llapëkikunam espantashqa këkäyanki. 22  Tsënö këkarqa këman pensayë: Moisesqa penqënikikunachö señalashqa* kayänëkipaqmi Leyta qoyäshurqunki —tsëqa manam Moisespitatsu shamun, sinöqa unë kastëkikunapita patsëmi— y tsërëkurninmi qamkunaqa säbadu junaqchöpis ollqu wamrapa penqëninta señalayanki. 23  Moises qellqanqan Leyta mana kaqpaq mana churayänëkirëkur säbadu junaqchö ollqu wamrata penqëninchö señalatsirqa,* ¿imanirtaq noqawan feyupa piñakurkuyanki* säbadu junaqchö juk nunata chipyëpa kachakäratsinqäpita? 24  Amana rikäyanqëkillapitaqa juzgarnin sïguiyëtsu, tsëpa rantinqa alli kaqta cuentaman churar juzgayë”. 25  Tsënam Jerusalenchö täraqkunapita wakinkunaqa kënö nir qallëkuyarqan: “¿Këmi wanutsita tïrayanqan nunaqa aw? 26  Y tsënö kaptimpis, ¡rikäyë!, nunakuna jananchömi parlëkan, y manam ni imatapis niyantsu. ¿Pë Cristu kanqantatsuraq gobernadorkunaqa alleq musyariyashqa? 27  Tsënö kaptimpis, noqantsikqa musyantsikmi mëpita kë nuna kanqanta; peru Cristu shamuptinqa manam ni pipis musyanqatsu mëpita kanqanta”. 28  Tsënam Jesusqa templuchö yachatsikïkarnin sinchipa kënö nirqan: “Qamkunaqa reqiyämankim, jina musyayankim mëpita kanqäta. Noqaqa manam kikïpa munënïpitatsu shamurqö, kachamaqnï Kaqqa rasumpam kawan, y qamkunaqa manam reqiyankitsu. 29  Noqaqa pëta reqïmi, porqui pëpa jutinchömi shamurqö, y Pëmi kachamashqa”. 30  Tsënam imanö tsariyänampaq kaqman yarpachakur qallëkuyarqan, peru manam ni pipis makinta pëman churarqantsu, höran manaraq chashqa kaptin. 31  Tsënö kaptimpis, tsëchö këkaq mëtsika nunakunapitam pëman atskaq markäkuyarqan,* y kënömi niyarqan: “Cristu shamurqa manachi kë nuna ruranqan señalkunapita mas señalkunataqa ruranqatsu, ¿aw?”. 32  Mëtsikaq nunakuna pakëllapa pëpaq parlayanqantam fariseukuna* wiyariyarqan, tsëmi precisaq sacerdötikunawan fariseukunaqa* guardiakunata kachayarqan pëta tsariyänampaq. 33  Tsënam Jesusqa kënö nirqan: “Kachamaqnï kaqman manaraq ëwakurmi ichik mas tiempu qamkunawan karishaq. 34  Qamkunaqa ashiyämankim, peru manam tariyämankitsu, y noqa ëwanäpaq kaqmanqa, manam shamïta puëdiyankitsu”. 35  Tsënam judïukunaqa kikinkunapura kënö ninakuyarqan: “¿Mëtaraq këqa ëwëta pensëkan mana tarinantsikpaqqa? ¿Manachi Grecia nunakunachö këkaq judïukunaman ëwëta y Grecia nunakunata yachatsitatsu pensëkan aw? 36  ¿Ima nitataq munashqa, ‘ashiyämankim, peru manam tariyämankitsu, y noqa ëwanäpaq kaqmanqa, manam shamïta puëdiyankitsu’ nirqa?”. 37  Ushanan kaq junaqchömi, fiestapa mas precisaq kaq junaqninchö, Jesus sharkur sinchipa kënö nirqan: “Pipis yakunaq kaqqa, noqaman shamutsun y yakuta uputsun. 38  Pipis noqaman markäkuptinqa,* Diospa Palabranchö qellqarëkanqannöpis: ‘Pëpa mas rurin kaqpitam kawatsikoq yaku mayunöraq yarqamunqa’”. 39  Tsënö kaptimpis, tsënö nirqa santu espïritupaqmi parlëkarqan, tsëtam pëman markäkoq kaqkuna ichikllachöna chaskiyänan karqan; porqui Jesus precisaq këman manaraq chashqa kaptinmi santu espïritutaqa chaskiyashqaraqtsu kayarqan. 40  Mëtsikaq nunakunapita wakin kaqkunam tsë parlanqanta wiyarirnin, kënö parlar qallëkurqan: “Këqa rasumpëpam shamoqpaq kaq Diospa Willakoqnin”.* 41  Wakinkunanam, “këqa Cristum” niyaq. Peru wakinkunaqa kënömi niyaq: “¿Cristuqa manam Galilëa provinciapitatsu kanan karqan aw? 42  ¿Manaku Diospa Palabranchöqa nin Cristuqa Davidpa kastampita, y David täranqan Belen caserïupita kanampaq kaqta?”. 43  Tsënömi, tsëchö këkaq mëtsikaq nunakuna përëkur rakikar qallëkuyarqan. 44  Pëkunapitam wakin kaqkuna tsarita munayarqan, peru manam ni pipis makinta pëman churarqantsu. 45  Tsënam guardiakunaqa precisaq sacerdötikunaman y fariseukunaman* kutiriyarqan, y fariseukunam* kënö niyarqan: “¿Imanirtaq mana apayämurqunkitsu?”. 46  Y guardiakunanam kënö contestayarqan: “Manam ni imëpis pënöqa ni pï nunapis parlashqatsu”. 47  Tsënam fariseukunaqa* kënö contestayarqan: “¿Manachi qamkunapis pantatsiyäshunëkita jaqiyarqunkitsu aw? 48  Manam ni mëqan gobernador o fariseupis* pëman markäkur qallayashqatsu, ¿aw? 49  Peru Leyta mana reqeq kë mëtsikaq nunakunaqa maldïtum kayan”. 50  Tsënam pëkunapita juknin kaq, puntata pëman ëwashqa Nicodëmu nuna, pëkunata kënö nirqan: 51  “Leynintsikqa manam permitintsu pï nunatapis manaraq wiyar y imata ruranqanta manaraq musyar juzganataqa, ¿aw?”. 52  Tsëta contestarnam kënö niyarqan: “¿Qampis manam Galilëa provinciapitatsu kanki aw? Diospa Palabrampita alleq yachakï, y rikë Galilëa provinciapitaqa ni jukllëllapis Diospa willakoqnin mana sharkunampaq kaqta”.*

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Juk parlakïchöqa, judïukunata pushaqkuna.
Griëgu idiömachöqa “mundupa” ninmi.
Griëgu idiömachöqa “qellqashqapita” ninmi.
Juk parlakïchöqa, pushakoq religiösukunapa escuëlankunaman.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: ajäkurkuyanki.
Kënöpis niyanmi: yärakuyarqan.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: yärakuptinqa.
Griëgu idiömachöqa “Profëta” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Mas punta kaq precisaq qellqashqakunachöqa, manam yurintsu 53 kaq versïculupita, 8 kaq capïtulupa 11 kaq versïculunyaq.