Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Juan 1:1-51

IMAKUNA KANQAN

  • Palabraqa nuna këmanmi charqan (1-18)

  • Bautizakoq Juan musyatsikunqan (19-28)

  • Jesus, Diospa Achkasnin (29-34)

  • Jesuspa punta kaq qateqninkuna (35-42)

  • Felïpi y Natanael (43-51)

1  Qallananchöqa Palabram karqan, y Palabraqa Dioswanmi këkarqan, y tsë Palabraqa juk diosmi karqan.  Pëqa Dioswanmi qallananchöqa këkarqan.  Llapan imëkapis pëwanmi rurakarqan, y mana pëwanqa manam ni imapis rurakarqantsu. Llapan rurashqa kaqqa  kawëmi karqan, y pëwanmi rurakarqan, y kawëninqa nunakunapa aktsinmi karqan.  Y aktsiqa ampichömi* chipapan, peru ampiqa manam vencita puëdishqatsu.  Juk nunam Diospa jutinchö shamurqan; pëpa jutinmi Juan karqan.  Tsë nunaqa aktsipita musyatsikunampaqmi testïgunö shamurqan, tsënöpa, përëkur* tukïläya nunakuna creiyänampaq.  Pëqa manam tsë aktsitsu karqan, sinöqa tsë aktsipitam musyatsikunan karqan.  Tukïläya nunakunata atsikyaq rasumpa aktsiqa, nunakunaman shamunampaqnam këkarqan. 10  Nunakunachömi këkarqan, y nunakunaqa pëwanmi rurashqa kayarqan, peru nunakunaqa manam pëta reqiyarqantsu. 11  Kikimpa wayinmanmi shamurqan, peru pëpa kaqkunaqa manam chaskiyarqantsu. 12  Tsënö kaptimpis, llapan chaskeqnin kaqkunataqa, Diospa wamrankuna kayänampaqmi autoridäta qorqan, porqui jutinmanmi markäkuyaq.* 13  Y pëkunaqa manam kastankunapitatsu, ni ëtsapa munënimpitatsu ni ollqupa munënimpitatsu yuriyarqan, sinöqa Diospa munënimpitam. 14  Tsënömi Palabraqa nuna* këman charqan, y noqantsikchömi tärarqan, y chipapäkïnintam rikarqantsik, y tsë chipapäkïninqa juk japallan tsuri teytampita chaskinqannömi karqan; y Diospa alli këninmi y rasumpa kaqmi pëchöqa junta këkarqan. 15  (Juanmi pëpita musyatsikurqan, awmi, kënömi sinchipa nirqan: “Pëpaqmi kënö nirqä: ‘Qepäta shamoq kaqmi, puntäramashqa, porqui noqa manaraq kaptïmi pëqa karqanna’”.) 16  Porqui alläpa alli këwan y rasumpa kaqwan junta kanqampitam, alläpa alli këninta imëpis llapantsik chaskintsik. 17  Porqui Diosqa Moiseswanmi Leyta qorqan, peru Jesucristuwanmi alläpa alli këninta y rasumpa kaqtaqa rikätsikurqan. 18  Diostaqa manam ni pï nunapis ni imë rikashqatsu; Teytapa lädunchö këkaq* Diosnö kaq japallan tsurim* pï kanqanta käyitsikushqa.* 19  Këmi, “qamqa, ¿pitaq kanki?” nir Juanta tapuyänampaq sacerdötikunata y levïtakunata judïukuna Jerusalenpita kachayaptin Juan musyatsikunqan. 20  Y pëqa rasumpa kaqtam nirqan, y manam negarqantsu, kënömi nirqan: “Noqaqa manam Cristutsu kä”. 21  Y kënömi tapuyarqan: “Tsëqa, ¿pitaq kanki? ¿Elïasku kanki?”. Pënam, “manam pëtsu kä” nir contestarqan. “¿Shamoqpaq kaq, Diospa Willakoqninku* kanki?” niyaptinnam, “manam” nir contestarqan. 22  Tsëmi kënö niyarqan: “Tsëqa, ¿pitaq kanki? Niyämë kachayämaqnïkunata willayänäpaq. ¿Imatataq kikikipaq ninki?”. 23  Kënömi nirqan: “Noqaqa tsunyaqchö* sinchipa kënö willakoqmi kä: ‘Jehoväpa* näninta pampatsayë’, Diospa willakoqnin Isaïas ninqannö”. 24  Rasumpa kaqchöqa, tsë nunakunataqa fariseukunam* kachashqa kayarqan. 25  Tsëmi kënö tapuyarqan: “Tsëqa, ¿imanirtaq bautizar këkanki ni Cristu, ni Elïas, ni shamoqpaq kaq Diospa Willakoqnin mana këkarninqa?”. 26  Juannam kënö contestarqan: “Noqaqa yakuchömi bautizä. Peru jukmi mana reqiyanqëki qamkunachö shëkan, 27  qepäta shamoq kaq, y noqaqa manam llanqimpa watunllatapis paskapïta puëdillätsu”. 28  Tsëkunaqa Betaniachömi pasakurqan, Jordan mayupa wak tsimpanchö, tsëchömi Juan bauticëkarqan. 29  Waränin junaqnam pë kaqman Jesus shamïkaqta rikärirqan, y kënömi nirqan: “¡Rikë, nunakunapa jutsanta ushakätseq Diospa Achkasnin!* 30  Pëpaqmi kënö nirqä: ‘Qepätam shamun puntäramashqa kaq nuna, porqui noqa manaraq kaptïmi pëqa karqanna’. 31  Ni noqapis manam reqirqätsu, peru Israelchö pë reqishqa kanampaqmi noqaqa yakuchö bautizar karqö”. 32  Jina Juanqa musyatsikurmi kënö nirqan: “Santu espïritutam ciëlupita palumanö urëkämoqta rikarqä, y pëmanmi ratarqan. 33  Ni noqapis manam reqirqätsu, peru yakuchö bautizanäpaq kachamaqnï Kaqllam kënö nimarqan: ‘Santu espïritu urämoqta y pimampis rataqta rikanqëki kaqmi, santu espïrituwan bautizaq kaqqa’. 34  Y noqaqa rikashqam kä, y musyatsikurqömi Diospa Tsurin pë kanqanta”. 35  Juanqa yapëmi waränin junaq ishkaq qateqninkunawan shëkarqan, 36  y Jesusta purikaqta rikärirmi kënö nirqan: “¡Rikäyë, Diospa Achkasnin!”. 37  Tsë ninqanta ishkan qateqninkuna wiyëkurqa, Jesusta qatirmi ëwayarqan. 38  Tsënam Jesusqa tumëkur y pëkuna qatikäyanqanta rikärir, kënö nirqan: “¿Imatataq ashiyanki?”. Pëkunanam kënö niyarqan: “Rabï (tsëqa, “Maestru” ninanmi), ¿mëchötaq posadashqa këkanki?”. 39  Pënam kënö nirqan: “Shayämï, y rikäyë”. Tsëmi ëwayarqan y rikäyarqan mëchö posadashqa këkanqanta, y pëwanmi tsë junaq quedakuyarqan; tsë höraqa las cuatru de la tardinönam* karqan. 40  Simon Pëdrupa wawqin Andresmi, Juan ninqanta wiyarir Jesusta ishkaq qatir ëwaqkunapita juknin kaq karqan. 41  Puntataqa kikimpa wawqin Simontam tarirqan, y kënömi nirqan: “Diospa Akrashqantam tariyarqö” (tsëqa, “Cristu” ninanmi), 42  y Jesus kaqmanmi pusharqan. Pëta Jesus rikëkurqa, kënömi nirqan: “Qamqa Juanpa tsurin Simonmi kanki, qampa jutikim Cëfas kanqa” (tsëqa, “Pëdru” ninanmi). 43  Waränin junaqnam Jesusqa Galilëa provinciata ëwëta munarqan. Tsënam Felïpita taririrqan y kënö nirqan: “Qatimaqnï kë”. 44  Felïpiqa, Andres y Pëdru täräyanqan Betsaida markapitam karqan. 45  Felïpim Natanaelta taririrqan, y kënömi nirqan: “Pipaqmi Leychö Moises qellqarqan y Diospa Willakoqninkunapis qellqayarqan, pëtam tariyarqö: Nazaretpita Josëpa tsurin Jesusta”. 46  Peru Natanaelqa kënömi nirqan: “¿Ima allillapis Nazaretpita yarqunmantsuraq?”. Felïpinam kënö nirqan: “Shamï y rikë”. 47  Jesusnam Natanaelta pëman shamïkaqta rikärirqan y kënö nirqan: “Rikë, pëqa juk rasumpa israelïtam, pëchöqa manam ni ima ulikïpis* kantsu”. 48  Natanaelnam kënö nirqan: “¿Imanöpataq reqimanki?”. Jesusnam kënö nirqan: “Felïpi manaraq qayashuptikim, hïgus monti* chakinchö këkaqta rikarqaq”. 49  Natanaelnam kënö contestarqan: “Maestru, qammi Diospa Tsurin kanki, qammi Israelpa reynin kanki”. 50  Jesusnam kënö contestarqan: “¿Hïgus monti chakinchö rikanqaqta ninqaqpitaku creinki? Tsëkunapitapis mas espantëpaq cösaskunatam rikanki”. 51  Tsëpitanam kënö nirqan: “Rasumpa kaqllatam niyaq: ciëlu kicharëkaqta, y Diospa angelninkuna tsëman witsëkaqta y nunapa Tsurin kaqman urëkaqtam rikäyanki”.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Kënöpis niyanmi: tsakaychömi; tutapëchömi.
Kënöpis niyanmi: paywan.
Kënöpis niyanmi: yärakuyaq.
Griëgu idiömachöqa “ëtsa” ninmi.
O: “Teytapa pëchunchö këkaq”. Tsënö nirqa, precisaqpaq churashqa kanqantam rikätsikun.
Griëgu idiömachöqa “dios kaq japallan tsurim” ninmi.
Kënöpis niyanmi: entienditsikushqa.
Griëgu idiömachöqa “Profëtaku” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: tsutsinchö.
Diospa jutin Jehoväqa ishkë pachak kima chunka qanchis (237) kutim kë Bibliapa versïculunkunachö yurin, y këmi juk kaq. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: Ashkashnin.
Griëgu idiömachöqa “chunka kaq höranönam” ninmi, tsëtaqa patsa waranqampita patsëmi yupayaq.
Kënöpis niyanmi: llullakuypis.
Kënöpis niyanmi: planta.