Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Romänus 8:1-39

IMAKUNA KANQAN

  • Santu espïritupa yanapakïninwan kawë y libri kë (1-11)

  • Legitimäkoq espïritum musyatsikun (12-17)

  • Kamashqa kaqkunam Diospa tsurinkunapa libri këninta shuyaräyan (18-25)

  • Santu espïritum noqantsikrëkur musyatsikun (26, 27)

  • Dios puntallapitana dispuninqan kaqkuna (28-30)

  • Diospa kuyakïninrëkur venceq (31-39)

8  Tsëmi Cristu Jesuswan juknölla këkaqkunaqa condenashqatsu kayan.  Porqui Cristu Jesusrëkur kawëta qokoq santu espïritupa leyninqa, jutsapa leynimpita y wanïpitam librashurqunki.  Nunakuna jutsasapa kayaptin Ley rurëta mana puëdinqantam Diosqa rurarqan, jutsasapa nunatanö Tsurinta jutsarëkur kachamurnin, y tsënömi nunakunapa jutsanta condenarqan,  tsënöpa, Leychö këkaq alli mandakïta cumplinapaq, jutsasapa ëtsapa munëninmannö purirtsu, sinöqa santu espïritu pushamanqantsikmannö purirnin.  Porqui jutsasapa ëtsapa munëninmannö kawaqkunaqa, jutsasapa ëtsapa munëninmanmi yarparäkuyan, peru santu espïritu pushanqanmannö kawaqkunaqa, santu espïritupa kaqkunamanmi yarparäyan.  Porqui jutsasapa ëtsapa munëninman yarparäkïqa wanïmanmi chätsikun, peru santu espïritupa kaqkunaman yarparëqa, kawëman y yamë këmanmi chätsikun;  porqui jutsasapa ëtsapa munëninman yarparäkïqa Diospa contran këmanmi chätsikun, porqui jutsasapa ëtsaqa manam Diospa leyninta respetantsu, y rasumpa kaqchöqa, manam respetëta puëdintsu.  Tsëmi jutsasapa ëtsapa munëninchö këkaqkunaqa, manam Diosta kushitsita puëdiyantsu.  Tsënö kaptimpis, qamkunaqa manam jutsasapa ëtsapa munëninchötsu këkäyanki, sinöqa santu espïritupa pushakïninchömi, Diospa santu espïritun qamkunachö rasumpa kaptinqa. Peru sitsun pipis Cristupa pensëninta* mana katsinqatsu, tsëqa, tsë nunaqa manam pëpatsu. 10  Peru Cristu qamkunawan juknölla kaptinqa, jutsarëkurmi cuerpuqa wanushqa këkan, peru santu espïrituqa alli kaq rurëkunarëkurmi kawë qokoq. 11  Tsëmi, sitsun Jesusta wanushqakunapita sharkatsimoqpa santu espïritun qamkunachö këkanqa, tsëqa Cristu Jesusta wanushqakunapita sharkatsimoqmi, qamkunapa ushakaq cuerpïkikunatapis qamkunachö këkaq santu espïritunwan kawëta qonqa. 12  Tsëmi wawqikuna y panikuna, jutsasapa ëtsantsik dominamänantsikta jaqinantsiktsu, tsënöpa jutsasapa ëtsantsikpa munëninmannö mana kawanapaq. 13  Porqui sitsun qamkuna jutsasapa ëtsapa munëninmannö kawayanki, tsëqa wanuyankim; peru sitsun santu espïritupa yanapakïninwan jutsasapa ëtsapa rurëninkunata wanutsiyanki, tsëqa kawayankim. 14  Porqui Diospa espïritun llapan pushanqan kaqkunaqa, rasumpam Diospa tsurinkuna kayan. 15  Porqui qamkunaqa manam esclävu këman y yapë mantsakëman chätsikoq espïritutatsu chaskiyarqunki, sinöqa tsurinkuna kayänëkipaq legitimäkoq espïritutam, tsë espïrituwanmi sinchipa “¡Abba,* Teyta!” nintsik. 16  Santu espïritum shonquntsikwan* juntu musyatsikun Diospa tsurinkuna kanqantsikta. 17  Y tsurinkuna këkarqa, jina herenciata chaskeqkunam kantsik: rasumpa kaqchöqa, Diospita herenciata chaskeqkuna, peru Cristuwanqa herenciata chaskeq mayi. Pë sufrinqannö sufrirqa, jina pë chaskinqan precisaq këtam noqantsikpis chaskishun. 18  Noqapaqqa, kanan witsan sufrimientukunaqa manam ni ichikllapis igualantsu chaskinapaq kaq alläpa shumaq premiuta shamoq tiempuchö Dios rikätsikunampaq kaqwanqa. 19  Porqui kamashqa kaqkunaqa chipyëpam shuyarëkäyan Diospa tsurinkuna rikakashqa kayänanta. 20  Porqui kamashqakunaqa mana sirweq këpa makinmanmi churashqa kayashqa, peru manam kikinkunapa munëninkunapitatsu, sinöqa tsëpa makinman churaq kaqpa munënimpitam, peru pëqa juk shuyäkïtam dispunishqa, 21  tsëqa kamashqa kaqkunapis ushakaq këpa esclävun këpita librashqa kayänampaq kaq y Diospa tsurinkunapa alläpa shumaq libri këninta katsiyänampaq kaqmi. 22  Porqui noqantsikqa musyantsikmi llapan kamashqakuna, kananyaq llapankuna juntu llakikurnin waqar sïguikäyanqanta, y llapankuna juntu alläpa nanatsikurnin këkäyanqanta. 23  Y manam tsëllatsu, jina noqantsik, punta kaq wayïta, juk parlakïchöqa santu espïrituta chaskeq kaqkunapis, awmi, noqantsikpis, alläpam shonquntsikchö nanatsikur llakikuntsik tsurinkuna kanapaq legitimashqa këta alläpa shuyaranqantsikyaq, awmi, chaninta pagakunqampita cuerpuntsikpita librashqa këta shuyaranqantsikyaq. 24  Porqui tsë shuyäkïyoq këkarmi salvashqa karquntsik; peru rikäna shuyäkïqa manam shuyäkïtsu, porqui juk nuna imatapis rikarqa, ¿shuyaranku? 25  Peru mana rikanqantsikta shuyararqa, alli tsarakurmi paqwëpa shuyarar sïguintsik. 26  Jina tsënöllam santu espïritupis pishipanqantsikkunachö* yanapakun; porqui problëmaqa Diosta mañakur imatapis wananqantsikmannö* mañakïta mana yachanqantsikmi, peru kikin santu espïritum shonquntsikchö llakikïpita waqar ni imanöpis willakïta* mana puëdinqantsikta musyatsikun. 27  Peru shonqukunata reqeqqa musyanmi santu espïritu imata musyatsikunqanta, porqui santu espïrituqa Dios munanqanmannömi santu nunakunarëkur musyatsikun. 28  Musyantsikmi Diosta kuyaq kaqkunapa bienninkunapaq Diosqa imëkatapis ruranqanta, munëninmannö qayashqa kaqkunapaq; 29  porqui pëqa puntallapitanam akrashqa kayänampaq kaqkunapita musyarqan, y Tsurin kanqannö rurashqa kayänampaqmi dispunirqan, tsënöpa mëtsikaq wawqikunachö* pë punta kaq tsuri kanampaq. 30  Jinamampis, kikin puntallapitana dispuninqan kaqkunatam, qayarqan; y qayanqan kaqkunatam, alli kaqta ruraqtanö rikarqan. Tsëpitanam, alli kaqta ruraqtanö rikanqan kaqkunata, precisaqpaq churarqan. 31  Tsëqa, ¿ima nishuntaq tsë cösaskunapaq? Noqantsikwan Dios këkaptinqa, ¿piraq noqantsikpa contrantsikchö këkanqa? 32  Kikimpa Tsurintapis sufrinampita mana tsapëkarqa, sinöqa llapantsikrëkur qoshqa këkarqa, ¿imanir-raq ankupäkoq* këninchö Tsurinwan juntu llapan wakin kaq cösaskunata mana qomäshuntsu? 33  ¿Piraq Diospa akrashqankunata shimpinqa? Kikin Diosmi pëkunataqa alli kaqta ruraqtanö rikan. 34  ¿Piraq pëkunata condenanqa? Cristu Jesusmi wanurqan, awmi, jinamampis wanushqakunapitam sharkatsimushqa kashqa, jina Diospa derëcha kaq lädunchömi pëqa këkan, jina pëmi noqantsikrëkur parlakamun. 35  ¿Piraq Cristupa kuyakïnimpita rakimäshun? ¿Sufrimientukunatsuraq, llakikïtsuraq, chikishqa y imëkata rurashqa këtsuraq, mallaqëtsuraq, röpannaq këtsuraq, peligrutsuraq, o espädatsuraq? 36  Kënö qellqarëkanqannö: “Qamrëkurmi llapan junaqkuna wanïpita peligruchö kayä, pishtashqa kayänampaq këkaq üshakunatanömi rikäyäman”. 37  Peru tsë llapan cösaskunatam kuyamaqnintsikrëkur chipyëpa vencikantsik. 38  Porqui segürum këkä ni wanï, ni kawë, ni angelkuna, ni gobiernukuna, ni kanan këkaq cösaskuna, ni shamoqpaq kaq cösaskuna, ni ima kallpa, 39  ni jana,* ni ruri, ni ima kamashqa kaqpis Señornintsik Cristu Jesuschö këkaq Diospa kuyakïnimpita rakimënintsikta mana puëdinampaq kaqta.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Griëgu idiömachöqa “espïritunta” ninmi.
Kë palabraqa arameu idiömachömi këkan, y tsëqa “¡Teytallä!” ninanmi.
Griëgu idiömachöqa “espïrituntsikwan” ninmi.
Kënöpis niyanmi: dëbil kanqantsikkunachö.
Kënöpis niyanmi: necesitanqantsikmannö.
O: “parlëta”.
Höraqa ollqupaq y warmipaq parlarmi Bibliaqa “wawqikuna” nin.
Kënöpis niyanmi: llakipäkoq.
Kënöpis niyanmi: junish.