Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Këchö Biblia | TRADUCCIÓN DEL NUEVO MUNDO DE LAS SANTAS ESCRITURAS

Lücas 3:1-38

IMAKUNA KANQAN

  • Rurëninta Juan imë qallanqan (1, 2)

  • Bautizakïpaq Juan willakun (3-20)

  • Jesus bautizakun (21, 22)

  • Jesucristupa kastankuna (23-38)

3  Römata gobernaq Tiberiu chunka pitsqa (15) watana gobernëkaptin, Ponciu Pilätu Judëa provinciachö gobernador* këkaptin, Herödis* Galilëa provinciachö gobernador këkaptin, y wawqin Filïpu Traconïtidi y Iturëa provinciakunachö gobernador këkaptin, y Lisanias Abilëni provinciachö gobernador këkaptin,  Anas precisaq sacerdötikunapa grüpumpita këkaptin y Caifas mandakoq kaq sacerdöti këkaptinmi, Zacarïaspa tsurin Juan tsunyaqchö këkar Diospa willakïninta chaskirqan.  Tsëmi Jordan ëwëchö* këkaq llapan markankunaman ëwarqan, jutsankunapita perdonta chaskiyänampaq arrepentikushqa kayanqanta rikätsikur bautizakuyänan precisanqanta willakurnin,  Diospa willakoqnin* Isaïas qellqanqan libruchö kënö nir willakunqannö: “Juk nunam tsunyaqchö* sinchipa kënö willakïkan: ‘¡Jehoväpa* näninta alistayë! Pë purinampaq kaq nänita pampatsayë.  Uran pukrukunam* parejashqa kayänan, y llapan jirkakuna y qotukunam* pampatsashqa kayänan; y wiksu nänikunam derechashqa kayänan, y feyu nänikunam altsashqa kayänan,  y llapan nunakunam* Diospa salvacionninta* rikäyanqa’”.  Tsëmi bautizanampaq pëman shamoq mëtsikaq nunakunata kënö nir qallëkurqan: “Venënuyoq culebrapa wawankuna, ¿pitaq niyäshurqunki Diospa piñakïnin* junaqpita escapayänëkipaq* kaqta?  Tsëqa, arrepentikushqa kayanqëkita rurënikikunawan rikätsikuyë.* Ama kikikikunallachö ‘Abrahanmi noqakunapa teytäkunaqa’ nirnin qallayëtsu. Porqui kë rumikunapitapis Diosqa Abrahanpaq tsurikunata sharkatsita puëdinqantam qamkunata niyaq.  Rasumpa kaqchöqa, hächaqa listunam këkan plantakunata watsimpita* wallunampaq. Tsëmi allita mana wayoq plantakunaqa wallushqa y ninaman jitashqa kayanqa”. 10  Y tsëchö këkaq mëtsika nunakunanam, kënö tapuyarqan: “Tsëqa, ¿imatataq rurayänä?”. 11  Tsëta contestarmi kënö nirqan: “Ishkë röpayoq kaqqa, mana kapoq kaqta juknin kaqta qotsun, jina ima mikïyoqllapis kaqpis, tsënölla ruratsun”. 12  Hasta impuestu cobrakoqkunapis shayämurqanmi bautizakoq, y kënömi niyarqan: “Maestru, ¿imatataq rurayänä?”. 13  Pënam kënö nirqan: “Patsätsishqa impuestupita mastaqa ama cobrayëtsu”. 14  Jina tröpachö këkaqkunapis kënö nirmi tapuyarqan: “¿Imatataq noqakunaqa rurayänä?”. Y pënam kënö nirqan: “Ama pipa imantapis mälas qochiyëtsu,* ni mana kaqpita pitapis tumpayëtsu, antis qoyäshunqëkikunallawan* kushishqa kayë”. 15  Nunakunaqa Cristu chämunantam shuyëkäyarqan, tsëmi Juanpaq shonqunkunachö llapankuna kënö tapukïkäyarqan: “¿Pëtsuraq shamoqpaq kaq Cristu?”, 16  tsënam Juanqa llapankunata kënö nirqan: “Noqaqa yakuchömi qamkunata bautizayaq, peru shamoq kaqqa, noqapitapis mas autoridäyoqmi, y noqalläqa manam llanqimpa watunllatapis paskapïta puëdillätsu. Pëqa santu espïrituwan y ninawanmi bautizayäshunki. 17  Wawyakunanqa* makinchönam këkan ëranta chipyëpa limpianampaq, y gränukunata churakunan wayiman trïguta ëllunampaq,* peru püshantaqa mana upeq ninawanmi kayëkunqa”. 18  Jina maskunatam shonqupita patsë yachatsikurqan, y alli willakïkunata nunakunata willarmi sïguirqan. 19  Peru Galilëa provinciata gobernaq Herödisqa, wawqimpa warmin Herodïaswan kakunqanta, y imëka alläpa mana allikunata ruranqanta Juan rikätsishqa kaptinmi, 20  juk mastaraq mana allita rurarqan: Juantam carcelman prësutsirqan. 21  Llapan nunakunam bautizakuyarqan, jina Jesuspis bautizashqam karqan. Y Diosman mañakïkaptinmi, ciëlu kichakärirqan, 22  y juk paluma niraqmi santu espïritu pëpa jananman urämurqan, y ciëlupitam kënö neq wiyakarqan: “Qammi Tsurï kanki, kuyë Tsurï; qampitam alläpa kushikü”. 23  Ruranampaq kaqta Jesus qallarqa kima* chunka (30) watayoqnömi karqan, y nunakuna niyanqannöpis, pëqa Josëpa tsurinmi karqan, Josënam, Helïpa tsurin, 24  Helïnam, Matatpa tsurin, Matatnam, Levïpa tsurin, Levïnam, Melquïpa tsurin, Melquïnam, Janaïpa tsurin, Janaïnam, Josëpa tsurin, 25  Josënam, Matatïaspa tsurin, Matatïasnam, Amospa tsurin, Amosnam, Nahumpa tsurin, Nahumnam, Eslïpa tsurin, Eslïnam, Nagaipa tsurin, 26  Nagainam, Maatpa tsurin, Maatnam, Matatïaspa tsurin, Matatïasnam, Semeinpa tsurin, Semeinnam, Josecpa tsurin, Josecnam, Jodäpa tsurin, 27  Jodänam, Joananpa tsurin, Joanannam, Resäpa tsurin, Resänam, Zorobabelpa tsurin, Zorobabelnam, Sealtielpa tsurin, Sealtielnam, Nerïpa tsurin, 28  Nerïnam, Melquïpa tsurin, Melquïnam, Adïpa tsurin, Adïnam, Cosampa tsurin, Cosamnam, Elmadampa tsurin, Elmadamnam, Erpa tsurin, 29  Ernam, Jesuspa tsurin, Jesusnam, Eliezerpa tsurin, Eliezernam, Jorimpa tsurin, Jorimnam, Matatpa tsurin, Matatnam, Levïpa tsurin, 30  Levïnam, Simeonpa tsurin, Simeonnam, Jüdaspa tsurin, Jüdasnam, Josëpa tsurin, Josënam, Jonampa tsurin, Jonamnam, Eliaquimpa tsurin, 31  Eliaquimnam, Meleäpa tsurin, Meleänam, Menäpa tsurin, Menänam, Matatäpa tsurin, Matatänam, Natanpa tsurin, Natannam, Davidpa tsurin, 32  Davidnam, Jesëpa tsurin, Jesënam, Obedpa tsurin, Obednam, Boazpa tsurin, Boaznam, Salmonpa tsurin, Salmonnam, Nahsonpa tsurin, 33  Nahsonnam, Aminadabpa tsurin, Aminadabnam, Arnïpa tsurin, Arnïnam, Hezronpa tsurin, Hezronnam, Përezpa tsurin, Përeznam, Judäpa tsurin, 34  Judänam, Jacobpa tsurin, Jacobnam, Isaacpa tsurin, Isaacnam, Abrahanpa tsurin, Abrahannam, Tarëpa tsurin, Tarënam, Nacorpa tsurin, 35  Nacornam, Serugpa tsurin, Serugnam, Reüpa tsurin, Reünam, Pëlegpa tsurin, Pëlegnam, Ëberpa tsurin, Ëbernam, Sëlahpa tsurin, 36  Sëlahnam, Cainanpa tsurin, Cainannam, Arpaksadpa tsurin, Arpaksadnam, Sempa tsurin, Semnam, Noëpa tsurin, Noënam, Lamecpa tsurin, 37  Lamecnam, Matusalenpa tsurin, Matusalennam, Enocpa tsurin, Enocnam, Jaredpa tsurin, Jarednam, Mahalaleelpa tsurin, Mahalaleelnam, Cainanpa tsurin, 38  Cainannam, Enospa tsurin, Enosnam, Setpa tsurin, Setnam, Adanpa tsurin, Adannam, Diospa tsurin.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Kënöpis niyanmi: gobernaq.
Juk parlakïchöqa, Herödis Antïpas. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: kinraychö.
Griëgu idiömachöqa “profëta” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: tsutsinchö.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: ukru urankunam.
Kënöpis niyanmi: jirkankunam.
Griëgu idiömachöqa “ëtsakunam” ninmi.
O: “Dios piwan salvacionta apamunampaq kaqta”.
Kënöpis niyanmi: ajanaynin.
Kënöpis niyanmi: qeshpiyänaykipaq; safayänëkipaq.
Griëgu idiömachöqa “arrepentikuyanqëkipa wayïninta rikätsikuyë” ninmi.
Kënöpis niyanmi: matsumpita; sipimpita; chapampita.
Kënöpis niyanmi: amälas qechuyaytsu.
O: “päguïkikunallawan”.
Kënöpis niyanmi: pälanqa.
Kënöpis niyanmi: qorinampaq.
Kënöpis niyanmi: kimsa.