Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Lücas 22:1-71

 • Jesusta wanutsiyänampaq sacerdötikuna yachatsinakuyan (1-6)

 • Ushanan kaq Pascua fiestapaq alistapakuyan (7-13)

 • Señorpa Cënan patsakan (14-20)

 • “Rantikamaqnïqa noqawanmi mësachö këkan” (21-23)

 • Diospa Gobiernunchö pï mas precisaq kanqampaq discutiyan (24-27)

 • Juk gobiernupaq Jesus ruranqan conträtu (28-30)

 • Pëdru neganampaq kaq puntallapitana willakï (31-34)

 • Alistakï precisaq kanqan; ishkë espädakuna (35-38)

 • Diosman Olïvus jirkachö Jesus mañakunqan (39-46)

 • Jesusta tsaririyan (47-53)

 • Jesusta Pëdru negan (54-62)

 • Jesuspita burlakuyan (63-65)

 • Judïukunapa Precisaq Cortinchö Jesusta juzgayan (66-71)

22  Tsëpitanam, Levadürannaq Tantata Mikuyänan fiesta ichikllachöna kanan karqan, tsëtam Pascua fiesta nir reqiyan.  Y precisaq sacerdötikuna y Ley qellqaqkunam* pëta imanö wanutsiyänan mas alli kanampaq kaqman pensëkäyarqan, porqui nunakunatam mantsayarqan.  Tsënam, Iscariöti nir reqiyanqan Jüdaspa shonqunman Satanas yëkurirqan, pëpis chunka ishkë (12) apostolninkunapitam karqan,  y pëmi precisaq sacerdötikunaman y templuchö guardiakunata mandaqkunaman ëwarqan, y makinkunaman imanö rantikïkunampaq* kaqta pëkunawan parlarqan.  Tsënam pëkunaqa alläpa kushikuyarqan, y pläta metal qellëta qoyänampaqmi äniyarqan.*  Tsënam pëqa änirqan, y mëtsikaq nunakuna mana kayanqan höra makinkunaman rantikïkunampaqmi alli tiemputa ashir qallëkurqan.  Tsënam, Levadürannaq Tantata Mikuyänan fiesta qallanan junaq chärirqan, Pascua fiesta cenëpaq animalta pishtayänan junaq;  tsëmi Jesusqa Pëdrutawan Juanta kacharqan kënö nir: “Ëwayë y Pascua fiestachö mikunapaq mikïta alistapakuyë”.  Pëkunanam kënö niyarqan: “¿Mëchö alistayämunätataq munanki?”. 10  Pënam kënö nirqan: “¡Rikäyë! Markaman yëkurirmi, yakupaq mitupita rurashqa kuntuta* apëkaq nunawan topariyanki.* Yëkunqan wayiyaq qatir ëwayë. 11  Y kënömi wayiyoqta niyänëki: ‘Maestrum kënö nishunki: “¿Mëchötaq convidashqakunapaq* cuartu këkan, qateqnïkunawan Pascua fiesta mikïta mikunäpaq?”’. 12  Y pëmi altuschö këkaq juk jatun y alistashqa cuartuta rikätsiyäshunki. Tsëchö alistayë”. 13  Tsënam pëkunaqa ëwayarqan y ninqantanölla tariyarqan, y tsëchömi Pascua fiestapaq alistapakuyarqan. 14  Tsëpitanam, mikuyänan hörana kaptin apostolninkunawan juntu tëkur* mësaman kinkishäriyarqan. 15  Y kënömi pëkunata nirqan: “Alläpam munëkurqö manaraq sufrir kë Pascua fiesta mikïta qamkunawan mikurita; 16  porqui këtam niyaq: manam yapëqa këta mikushaqtsu Diospa Gobiernunchö llapan cumplikanqanyaq”.* 17  Y juk cöpata chaskirirmi, Diosta agradecikurirqan, y kënö nirqan: “Kë cöpata tsaräyë, y jukniki juknikikuna makyanakur upuyë, 18  porqui këtam niyaq, kanampita patsëqa mananam yapëqa vïnuta upushaqnatsu Diospa Gobiernun chämunqanyaq”. 19  Jina juk tantatam tsarirkurqan, y Diosta agradecikurirmi pakirirqan, y kënö nirmi pëkunata qorqan: “Këqa cuerpü cuentam, qamkunarëkur qoshqa kanampaq kaq. Këta rurar sïguiyë noqata yarpäyämarnï”. 20  Jina tsënöllam cöpawampis rurarqan, pëkunawan cenar usharirmi kënö nirqan: “Kë cöpaqa, qamkunarëkur ramashqa* kanampaq kaq yawarnïwan patsakaq mushoq conträtu cuentam. 21  Peru ¡rikäyë!, rantikamaqnïqa* noqawanmi mësachö këkan. 22  Porqui, rasumpa kaqchöqa, nunapa Tsurinqa dispunishqana këkanqanmannömi ëwakunqa; peru ¡allaw tsë rantikoq kaq nuna!”. 23  Tsëmi kikinkunapura parlar qallëkuyarqan pëkunapita mëqan kaq ichikllachöna tsëta ruranampaq kaqta. 24  Jina tsënö kaptimpis, kikinkunapuram discutir qallëkuyarqan pëkunapita mëqan mas precisaq kanqampaq. 25  Peru pëqa kënömi pëkunata nirqan: “Nacionkunata gobernaqkunaqa puëdeq këninkunatam rikätsikuyan, y tsë nacionkunata mandädunkunachö katseqkunataqa, Yanapakoqkuna nirmi reqiyan. 26  Peru qamkunaqa manam tsënötsu kayänëki. Antis, mas precisaq kaqqa, mas jövin kaqnö katsun, y pushakoq kaqqa, sirwipakoqnö katsun. 27  Porqui, ¿mëqantaq mas precisaq?: ¿mikoq kaqku,* o sirweq kaqku? ¿Manaku mikoq kaq?* Peru noqaqa qamkunachö këkä, imëka sirwipakoq kaqnömi. 28  Tsënö kaptimpis, qamkunam imëka pasanqäkunachö noqawan imëpis kayarqunki. 29  Y noqam qamkunawan juk conträtuta rurä, Teytä juk Gobiernupaq noqawan conträtuta ruranqannölla, 30  Gobiernüchö noqawan juntu mësächö mikuyänëkipaq y upuyänëkipaq, y gobernar täkunakunaman* tëkur, Israelpa chunka ishkë (12) kastankunata juzgayänëkipaq. 31  Simon, Simon, ¡rikë! Satanasmi nishqa llapëkikunata trïgutanö cerniyäshunëkipaq katsiyäshïnikita munanqanta. 32  Peru noqaqa qampaqmi rogakurqö markäkïniki* mana ushakärinampaq; y qamqa, arrepentikurir wawqikikunata kallpata qonki”. 33  Tsënam pëqa kënö nirqan: “Teytë, noqaqa listum këkä qamwan carcelman o wanïmampis chänäpaq”. 34  Peru pëqa kënömi nirqan: “Këtam neq Pëdru: kananqa manam juk gällu cantanqatsu, hasta reqimanqëkita kima* kuti neganqëkiyaq”. 35  Jina kënömi pëkunata nirqan: “Qellë puritsina runkunnaqta,* mirkapata* puritsina pikshannaqta,* y llanqinnaqta qamkunata kachayanqaqchöqa, manam ni imapis pishipuyäshurqëkitsu, ¿aw?”. Pëkunanam, “manam” niyarqan. 36  Tsënam kënö nirqan: “Peru kananqa, qellë puritsina runkuyoq kaqqa, tsëta apatsun, jina mirkapata puritsina pikshatapis apatsun, y espädannaq kaqqa, janan kaq röpanta rantikïkur juk espädan rantitsun. 37  Porqui këtam niyaq, kënö qellqarëkaqqa, noqachömi cumplikänan: ‘Munëninta rurakoqkunawanmi yupashqa kashqa’. Porqui tsëmi noqachö cumplikëkan”. 38  Tsënam pëkunaqa kënö niyarqan: “Teytë, ¡rikë!, këchömi ishkë espädakuna kan”. Pënam, “amana masqa” nirqan. 39  Yarqurirnam, imëpis ruranqannölla Olïvus jirkaman ëwakurqan, y qateqninkunapis qepantam ëwayarqan. 40  Tsë sitiuman chärirnam, kënö nirqan: “Tentacionman mana ishkiyänëkipaq mañakur këkäyë”. 41  Y pëkuna këkäyanqampita mas washaman* witirirmi, qonqurikïkur mañakur qallëkurqan, 42  kënö nir: “Teytallä, qam munarninqa, noqalläpita kë cöpata pasëkatsillë. Tsënö kaptimpis, ama noqa munanqäqa rurakätsuntsu, sinöqa, qam munanqëki rurakätsun”. 43  Tsënam ciëlupita juk angel yuripurqan y kallpata qorqan. 44  Peru pëqa shonqunchö alläpa llakikurnin y yarpachakurninmi, masraq llapan shonqunwan mañakur sïguirqan; y sudorninqa* patsaman shutoq yawarnöran tikrarirqan. 45  Y qonqurïkur mañakunqampita sharkurirmi, qateqninkuna kaqman ëwarqan, y alläpa llakikïwan utishqa* karnin punïkäyaqtam taririrqan. 46  Tsëmi pëqa kënö nirqan: “¿Imanirtaq punïkäyanki? Sharkuyë y tentacionman mana ishkiyänëkipaq mañakurnin sïguiyë”. 47  Parlar manaraq ushaptinmi, ¡rikë!, mëtsikaq nunakuna yurirkuyarqan, y chunka ishkë (12) apostolninkunapita Jüdas jutiyoq kaqmi, pëkunata pushëkarqan, y mutsanampaqmi Jesusman witirirqan. 48  Peru Jesusqa kënömi nirqan: “Jüdas, ¿juk mutsëwanku nunapa Tsurinta rantikurinki?”.* 49  Pëwan këkaqkunanam, ima pasakunampaq kaqta rikëkur kënö niyarqan: “Teytë, ¿espädawanku tuksikacharkayämü?”. 50  Hasta pëkunapita jukninmi, mandakoq kaq sacerdötipa sirweqnimpa derëcha kaq rinrinta shikwaqpaq wallurapurqan.* 51  Peru Jesusqa “ama tsëta rurayëtsu” nirqanmi. Y rinrinta yatëkurmi kachakäratsirqan. 52  Tsëpitanam Jesusqa pëta tsareq ëwaq precisaq sacerdötikunata, templuchö guardiakunata mandaqkunata y respetashqa nunakunata kënö nirqan: “¿Imëka suwakoq nunamannöku espädëkikunawan y garrutikikunawan shayämurqunki? 53  Waran waran qamkunawan templuchö kanqä junaqkunaqa, manam tsariyämarqëkitsu. Peru kananmi qamkunapa hörëkikuna y ampipa* autoridänimpa höran”. 54  Tsënam prësu tsarirkur apakuyarqan, y mandakoq kaq sacerdötipa wayinmanmi yëkaratsiyarqan; peru Pëdruqa karu qepanllatam qatirqan. 55  Patiu chowpinchö ninata sendiriyaptinmi,* llapankuna juntu täkuriyarqan, y Pëdrupis pëkunawanmi tëkarqan. 56  Peru juk sirwipakoq warmim, nina aktsiraqchö tëkaqta rikärir, mas amänumpita rikëkur kënö nirqan: “Kë nunapis pëwanmi këkarqan”. 57  Peru pëqa kënö nirmi negarqan: “Warmi, noqaqa manam pëta reqïtsu”. 58  Tsëpita rätunllatanam juk nunana rikärirqan, y kënömi nirqan: “Qampis qateqninkunapita jukninmi kanki”. Peru Pëdruqa kënömi nirqan: “Äh nuna, noqaqa manam pëkunapitatsu kä”. 59  Y tsëpita juk höranö pasariptinnam, jukna sinchipa kënö nirqan: “¡Rasumpam pëpis pëkunawan këkarqan, porqui Galilëa nuna kanqanqa clärum rikakun!”. 60  Peru Pëdruqa kënömi nirqan: “Äh nuna, manam musyätsu imata nikanqëkita”. Y jinan höram, pë parlëkaptinllaraq juk gällu cantarirqan. 61  Tsënam Señorqa tumarirqan y Pëdruta defrenti rikärirqan, tsënam Pëdruqa yarpärirqan Señor kënö nishqa kanqanta: “Kanan juk gällu manaraq cantaptinmi, kima* kuti negamanki”. 62  Y waqtaman yarqurirmi, alläpa pësakur waqakïkurqan. 63  Tsëpitanam, Jesusta täpaq nunakuna pëpita burlakur qallëkuyarqan, y maqayarqan, 64  y qaqllanta tsaparkurmi, kënö tapuyarqan: “¡Diospa willakoqnin këkarqa willayämë! ¿Pitaq maqashurqunki?”. 65  Y maskunatam pëta ofendir parlayarqan. 66  Y patsa waräriptinnam, tsë markachö llapan respetashqa nunakuna, precisaq sacerdötikunawan y Ley qellqaqkunawan* ëllukäriyarqan,* y pëkunam Judïukunapa Precisaq Cortinman yëkatsiyarqan, y kënö niyarqan: 67  “Cristu karninqa, niyämë”. Peru pëqa kënömi nirqan: “Niyapteqpis,* manachi ni imanöpapis creiyankimantsu. 68  Jina qamkunata tapuyapteqpis,* manam contestayämankimantsu. 69  Tsënö kaptimpis, kanampita witsëpaqa, puëdeq Diospa derëcha kaq lädunchömi nunapa Tsurinqa täranqa”. 70  Tsënam llapankuna kënö niyarqan: “Tsëqa, ¿qamku Diospa Tsurin kanki?”. Pënam kënö nirqan: “Kikikikunam noqa kanqäta niyanki”. 71  Pëkunanam kënö niyarqan: “¿Imapaqnataq mas testïgukunata wanantsik?* Porqui kikintsikmi kikimpa shimimpita wiyarquntsik”.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: traicionanampaq.
Kënöpis niyanmi: awniyarqan.
Kënöpis niyanmi: uylluta.
Kënöpis niyanmi: tinkuriyanki.
Kënöpis niyanmi: invitashqakunapaq.
Kënöpis niyanmi: jamaykur.
Juk parlakïchöqa, Pascua fiesta tukïta rikätsikunqankuna, Diospa Gobiernunchö cumplikanqanyaq.
Kënöpis niyanmi: jichashqa.
Kënöpis niyanmi: traicionamaqnïqa.
O: “tëkur mësaman kinkishaqku”.
O: “tëkur mësaman kinkishaq kaq?”.
Kënöpis niyanmi: trönukunaman.
Kënöpis niyanmi: yärakuyniki.
Kënöpis niyanmi: kimsa.
Kënöpis niyanmi: bolsunnaqta.
Kënöpis niyanmi: millkapata.
Kënöpis niyanmi: alporjannaqta.
O: “rumita qompayaptin chanqanmannö”.
Kënöpis niyanmi: jumpinqa.
Kënöpis niyanmi: pishipashqa.
Kënöpis niyanmi: traicionarinki.
Kënöpis niyanmi: roqurapurqan.
Kënöpis niyanmi: tsakaraqpa; tutapëpa.
Kënöpis niyanmi: tsarirkatsiyaptinmi.
Kënöpis niyanmi: kimsa.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: qorikäriyarqan.
Kënöpis niyanmi: niptïpis.
Kënöpis niyanmi: tapuptïpis.
Kënöpis niyanmi: necesitantsik.