Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Këchö Biblia | TRADUCCIÓN DEL NUEVO MUNDO DE LAS SANTAS ESCRITURAS

Lücas 18:1-43

IMAKUNA KANQAN

  • Kutin kutin rogakoq viudapaq parlaq igualatsikï (1-8)

  • Fariseuwan impuestu cobrakoq (9-14)

  • Jesus y wamrakuna (15-17)

  • Kapoqyoq gobernadorpa tapukïnin (18-30)

  • Jesus wanunampaq yapë puntallapitana willakï (31-34)

  • Limushnata mañakoq waktsa wisku nuna kachakan (35-43)

18  Tsëpitanam imëpis y mana jaqita mañakï alläpa precisanqanta rikätsikunampaq juk igualatsikïwan yachatsikurqan,  kënö nir: “Juk markachömi Diosta mana mantsaq y nunata mana respetaq juk juez karqan.  Jina tsë markachömi juk viuda karqan, pëmi tsë juezman seguïdu ëwaq y kënö neq: ‘Cortiman chätsinakuyanqä kaqwan justiciata rurëkamë’.  Peru pëqa unëpam munarqantsu, peru tsëpitaqa kikinllachömi kënö nirqan: ‘Diosta mana mantsar y nunata mana respetarpis,  kë viuda fastidiamarnï sïguiptinmi, pëpaq justiciata rurëkushaq, tsënöpa shamur mana sïguinampaq y kutin kutin rogamarnï mana utitsimänampaq’”.*  Tsëpitanam Señorqa kënö nirqan: “¡Wiyayë tsë juez mana alli ruraq këkarpis ima ninqanta!  Tsëqa, ¿manatsuraq Diosqa justiciata ruranqa paqasta junaqta pëman qayakoq akrashqankunapaq, pëkunawan pacienciakoq këkarqa?  Këtam niyaq: pëqa rasmi pëkunapaq justiciata ruranqa. Tsënö kaptimpis, nunapa Tsurin chäramurqa, rasumpa kaqchöqa, ¿patsachö tarinqatsuraq tsënö markäkïta?”.**  Jina kikinkunallapaq alli kaqta ruraq kayanqanman markäkoqkunata y wakin kaqkunata mana kaqpaq churaqkunatam kë igualatsikïta nirqan: 10  “Ishkaq nunakunam Diosman mañakoq templuman witsäyarqan, juk kaqmi fariseu* karqan, y juk kaqnam, impuestu cobrakoq karqan. 11  Fariseu* kaqmi sharkur kikinllachö kënö mañakurqan: ‘Diosllä, wakin nunakunanö mana kanqäpitam agradecikoq, pëkunaqa suwakoq, mana allita ruraq y mana majanwan oqllanakoqmi kayan, peru noqaqa manam ni kë impuestu cobrakoqnöpis kätsu. 12  Noqaqa semänachö ishkë kutim ayunä, y llapan tarinqä kaqkunapitam chunka kaq partita qö’. 13  Peru impuestu cobrakoq kaqqa, karullachö shëkarmi, ciëluman ñukirkïllatapis* munaqtsu, sinöqa qasqunta* kutakurmi kënö neq: ‘Diosllä, ankupëkallämë,* porqui noqaqa jutsasapam kallä’. 14  Këtam niyaq: tsë nunaqa wayinmanmi urarqan y fariseupitapis mas alli ruraq kanqantam rikätsikurqan. Porqui llapan precisaq tukoq kaqkunam, penqakatsishqa kayanqa, peru pipis qollmi shonqu kaqqa, precisaqpaqmi churashqa kanqa”. 15  Juk kutichönam, nunakuna llullunkunata pë kaqman apayarqan yatanampaq, peru qateqninkunaqa tsëta rikëkurmi nunakunata piñapar* qallëkuyarqan. 16  Peru Jesusqa pëman ëwayänampaqmi llullu wamrakunata qayatsirqan, y kënömi nirqan: “Wamrakuna noqaman shayämunanta jaqiyë, y ama michëta tïrayëtsu. Porqui Diospa Gobiernunqa pëkunanö kaq nunakunapaqmi. 17  Rasuntam niyaq, pipis Diospa Gobiernunta juk wamranö mana chaskeq kaqqa, manam ni imanöpapis tsëman yëkunqatsu”. 18  Y juk gobernadormi kënö tapurqan: “Alli Maestru, ¿imatataq ruranä imëyaqpis kawakïta chaskinäpaq?”. 19  Jesusnam kënö nirqan: “¿Imanirtaq Alli Maestru nimanki? Manam pipis alliqa kantsu, sinöqa jukllaqllam, Dioslla. 20  Qamqa reqinkim kë mandakïkunata: ‘Mana majëkiwanqa ama oqllanakïtsu, ama pitapis wanutsitsu, ama suwakïtsu, ama pitapis tumpëtsu, teytëkitawan mamänikita precisaqpaq churar respetë’”. 21  Tsënam pëqa kënö nirqan: “Jövin kanqäpitam tsë llapankunata wiyakurqö”. 22  Tsëta wiyarirnam Jesusqa kënö nirqan: “Jukta ruranëkim pishin: llapan kapushunqëkikunata rantikïkï y tsë ëllunqëki* qellëta waktsakunata qoykï, tsëqa ciëluchömi fortünëki kapushunki; y shamï, qatimaqnï kë”. 23  Tsëta wiyarirnam pëqa alläpa llakikurqan, porqui alläpa kapoqyoqmi* karqan. 24  Jesusnam pëta rikëkurqan y kënö nirqan: “¡Imanö sasam kanqa atska qellëyoq nunakunapaq Diospa Gobiernunman yëkïqa! 25  Mas fäcilmi awjapa uchkumpa juk camëllu pasarinman, kapoqyoq nuna Diospa Gobiernunman yëkunampitaqa”. 26  Tsëta wiyaqkunam kënö niyarqan: “Tsëqa, ¿pillanataq salvakïta puëdinman?”. 27  Pënam kënö nirqan: “Nunakunapaq mana puëdipaqnö kaqkunaqa, Diospaqqa puëdikanmi”. 28  Peru Pëdruqa kënömi nirqan: “¡Rikë! Noqakunaqa imëkäkunatam jaqiyarqö y qamta qatiyarqoq”. 29  Pënam kënö nirqan: “Rasuntam niyaq, pipis wayinta, o warminta, o wawqinkunata, o teytankunata, o wamrankunata Diospa Gobiernunrëkur jaqishqa kaqqa, 30  atska kuti mastam kanan witsan chaskinqa, y shamoq tiempuchönam,* imëyaqpis kawakïta”. 31  Tsëpitanam chunka ishkë (12) apostolninkunata juk läduman qayarirqan y kënö nirqan: “¡Rikäyë! Jerusalenmanmi witsëkantsik, y nunapa Tsurimpaq Diospa willakoqninkuna* llapan qellqayanqanmi cumplikanqa. 32  Musyariyänëkipaq, juk nacion nunakunapa makinmanmi entregashqa kanqa, pëpitam burlakuyanqa, mana respetashpam tratayanqa y toqapuyanqam. 33  Y astakacharkurmi wanutsiyanqa, peru kima* junaqtam sharkaramunqa”. 34  Peru pëkunaqa manam käyiyarqantsu* tsëkuna ima ninan kanqanta, porqui tsë ninqankunaqa pëkunapita pakashqam karqan, y pëkunaqa manam ninqankunata käyiyarqantsu. 35  Tsëpitanam, Jericöman Jesus chëkaptinna, näni kuchunchö limushnata mañakur juk wisku tëkarqan. 36  Tsënam mëtsikaq nunakuna pasaqta wiyarirnin, ima pasakïkanqanta tapukurqan. 37  Tsënam kënö nir willayarqan: “¡Nazaretpita Jesusmi pasëkan!”. 38  Tsënam sinchipa kënö nirqan: “Jesus, Davidpa Tsurin, ¡ankupëkallämë!”.* 39  Y nöpanchö këkaqkunam upälla kanampaq piñapar* qallëkuyarqan, peru pëqa mas sinchiparan kënö nir sïguirqan: “Davidpa Tsurin, ¡ankupëkallämë!”. 40  Tsënam Jesusqa shäkurirqan, y tsë nunata pë kaqman apayänampaq mandakurqan. Pë kaqman witiriptinnam Jesusqa kënö tapurqan: 41  “¿Qampaq imata ruramunätataq munanki?”. Pënam kënö nirqan: “Teytë, nawilläta kachakëkatsimunëkitam”. 42  Tsënam Jesusqa kënö nirqan: “Nawiki kachakätsun; markäkïnikim* kachakäratsishurqunki”. 43  Y jinan höram nawin kachakärirqan, y Diosta alabarninmi pëta qatir qallëkurqan. Jina tsëta rikëkurmi llapan nunakuna Diosta alabayarqan.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Kënöpis niyanmi: ajayätsimänampaq.
Kënöpis niyanmi: yärakuyta.
Griëgu idiömachöqa “tarinqatsuraq markäkïta” ninmi.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: peqanta pallarillatapis.
Kënöpis niyanmi: pëchunta.
Kënöpis niyanmi: llakipaykallämay.
Kënöpis niyanmi: ajäpar.
Kënöpis niyanmi: qorinqayki.
Kënöpis niyanmi: rïcum.
O: “imëkapis imanö kanqanchönam”. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Griëgu idiömachöqa “profëtakuna” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: kimsa.
Kënöpis niyanmi: entiendiyarqantsu.
Kënöpis niyanmi: llakipaykallämay.
Kënöpis niyanmi: ajäpar.
Kënöpis niyanmi: yärakuynikim.