Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Këchö Biblia | TRADUCCIÓN DEL NUEVO MUNDO DE LAS SANTAS ESCRITURAS

Hebrëus 10:1-39

IMAKUNA KANQAN

  • Pishtashqa ofrendakuna ni imapaqpis mana sirwinqan (1-4)

    • Leyqa wänillam (1)

  • Juk kutilla imëyaqpis kanampaq cuerpunta Cristu qon (5-18)

  • Mushoq y kawëman chätsikoq näni (19-25)

    • Ëllukëta mana jaqi (24, 25)

  • Munënintsikpita jutsata rurëpaq atikakï (26-31)

  • Alli tsarakunapaq markäkï (32-39)

10  Porqui Leychöqa shamoq kaq alli cösaskunapa wäninllam* këkan, peru manam kikin rasumpa kaq cösaskunatsu, tsëmi wata wata qoyanqan pishtashqa ofrendakunallawanqa, Diosman witeq kaqkunata ni imëpis llapanchö alliyätsita puëdintsu.*  Mana tsënö kaptinqa, ¿manatsuraq ofrendakuna qoyta jaqiriyanman karqan, tsë sagrädu rurëta ruraqkuna limpiuna tikrashqa kayaptin concienciankunachö ima jutsapis manana kaptin?  Tsëpa rantinqa, tsë ofrendakunaqa wata watam jutsata yarpätsikun,  porqui törukunapa y orqu chiwakunapa* yawarninqa manam jutsata ushakätsita puëdintsu.  Tsëmi nunakunaman shamur pëqa kënö nin: “‘Manam pishtashqa ofrendakunata ni wakin kaq ofrendakunata munarqëkitsu, peru juk cuerputam noqapaq alistamurqëki.  Manam kayashqa ofrendakuna ni jutsarëkur ofrendakuna shonqïkipaqnötsu karqan’.  Tsëmi noqaqa kënö nirqä: ‘¡Rikë! Shamurqö (rölluchömi* noqapaq qellqarëkan) munënikita ruranäpaqmi, Diosllä’”.  Puntataqa kënömi nin: “Manam munarqëkitsu ni shonqïkipaqtanötsu rikarqëki pishtashqa ofrendakunata ni wakin kaq ofrendakunata ni kayashqa ofrendakunata ni jutsapita ofrendakunata” —tsëkunaqa Ley ninqanmannö qoyanqan ofrendakunam kayan—  tsëpitanam pëqa kënö nin: “¡Rikë! Shamurqö munënikita ruranäpaqmi”. Pëqa punta kaqtam ushakätsin ishkë kaqta patsätsinampaq. 10  Tsë ‘munërëkurmi’, juk kutilla imëyaqpis kanampaq Jesucristu cuerpunta qoshqa kanqampita santuyätsishqa* karquntsik. 11  Jinamampis, llapan sacerdötikunam sagrädu rurëninkunata rurayänampaq y tsë pishtashqa ofrendakunallata mëtsika kutichö cada junaq qoyänampaq cargunkunaman churakäyan, peru tsëkunaqa manam jutsata chipyëpa ushakätsitaqa puëdintsu. 12  Peru tsë nunaqa, imëyaqpis kanampaqmi jutsakunapita ofrendata juk kutilla qoshqa, y Diospa derëcha kaq lädunmanmi täkushqa, 13  tsëpita patsëmi chikeqninkunata chakimpaq bancutanö churananta shuyarëkan. 14  Porqui santuyätsishqa këkaqkunatam juk pishtashqa ofrendallawan imëyaqpis kanampaq pëqa chipyëpa alliyätsishqa. 15  Jina santu espïritupis tsëtam musyatsimantsik, porqui puntatam kënö nin: 16  “‘Kë conträtutam tsë junaqkuna pasariptin pëkunawan rurashaq’, ninmi Jehovä.* ‘Leynïkunatam shonqunkunaman churashaq, y pensëninkunamanmi qellqashaq’”. 17  Tsëpitanam kënö nin: “Mananam masqa jutsankunata ni munëninkuna rurakuyanqanta yarpäshaqnatsu”. 18  Tsëmi tsëkunapita perdon kashqana këkaptinqa, precisannatsu jutsapita ofrenda kanan. 19  Tsëmi, wawqikuna y panikuna, Jesuspa yawarninrëkur santu sitiuman yëkoq näniman chipyëpa markäkïkarqa,* 20  cortïna chowpimpa, juk parlakïchöqa, cuerpumpa kichanqan* mushoq y kawëman chätsikoq näniman markäkïkarqa, 21  y Diospa wayinta rikaq puëdeq sacerdötiyoq këkarqa, 22  shonqupita patsë y chipyëpa markäkur* Diosman witishun, alläpa mana alli concienciapita shonquntsik tsaqtsïpa limpiuyätsishqa kaptin, y limpiu yakuwan cuerpuntsik bañatsishqa kaptin. 23  Shuyäkïnintsikta mana mantsapakushpa nunakunata musyatsinqantsikchö alleq tsarakushun, porqui tsëta änikoq* kaqqa markäkïpaqmi. 24  Y juknintsik juknintsik alli reqinakushun,* tsënöpa kuyakoq kanapaq y alläpa alli kaq rurëkunata ruranapaq kallpata qonakunantsikpaq,* 25  y ama ëllukëta* jaqishuntsu wakinkuna imëpis rurayanqannöqa, sinöqa juknintsik juknintsik kallpata qonakushun, y masraq tsë junaq chëkämunqantana rikëkarqa. 26  Porqui sitsun rasumpa kaqta alleqna musyashqa këkar kikintsikpa munënintsikpita jutsata imëpis rurashun, tsëqa mananam tsë jutsakunapaq ni ima ofrendapis kannatsu, 27  sinöqa, alläpa mantsëpaq juiciuta shuyarëllanam kan, y contran churakashqa kaqkunataqa Diospa rawrëkaq piñakïninmi chipyëpa ushakäratsinqa. 28  Moises qellqanqan Leyta pipis mana cäsukushqa kaptinqa, ishkaq o kimaq musyatsikunqanwanmi mana ankupashpa* wanuratsiyan. 29  Tsëqa, ¿manaku qamkunaqa pensariyanki Diospa Tsurinta jalukachashqa* kaq y santuyätseqnin conträtupaq yawarta mana kaqpaq churashqa kaq, y Diospa alläpa alli këninta rikätsikoq santu espïrituta alläpa mana allipa tratashqa kaq nunaqa mas feyupa castigashqa kanampaq kaqta? 30  Porqui reqintsikmi kënö neq Kaqta: “Noqam vengakushaq; noqam rurëninkunamannö pagashaq”. Y yapëmi kënö nin: “Jehovämi* markanta juzganqa”. 31  Alläpa mantsëpaqmi kawëkaq Diospa makinman ishkiqa. 32  Tsënö kaptimpis, pasashqa kaq junaqkunaman yarparnin sïguiyë, tsë witsanqa aktsita chaskirirmi alläpa sasakunapa pasarnin tukïta sufrir alli tsarakuyarqëki. 33  Höraqa nunakuna jananchömi* ashashqa* y sufritsishqa kayarqunki, y höraqa tsëkunata pasëkaqkunawanmi juntu* kayarqunki. 34  Porqui qamkunaqa carcelchö këkaqkunatam ankupäyarqëki, y kayäpushunqëkita qochiyäshunëkitapis* kushishqam jaqiriyarqëki, mas alli y mana imëpis ushakaq cösaskunayoq kayanqëkita musyarnin. 35  Tsëqa mana mantsakoq kënikikunata* ama mana kaqpaq churayëtsu, porqui alläpa alli premiutam chaskiyanki. 36  Porqui qamkunapaqqa precisanmi tsarakuyänëki, tsënöpa Diospa munëninta rurarir, pë änikunqanta* chaskiyänëkipaq. 37  Porqui “ichik tiempullanam”, y “shamoqpaq kaqqa chäramunqam y manam tardiyämunqatsu”. 38  “Peru alli kaqta ruraq sirwimaqnïqa, markäkunqanrëkurmi* kawar sïguinqa”, y “qepaman kutikuptinqa, manam pëpaq shonqü* kushikuntsu”. 39  Noqantsikqa manam ushakäyänampaq qepaman kutikoq kaqkunapitatsu kantsik, sinöqa kawënintsikta* mana oqranapaq markäkoq kaqkunapitam.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Kënöpis niyanmi: llantunllam.
O, itsapis: “nunakuna puëdiyantsu”.
Kënöpis niyanmi: orqu cabrakunapa.
Griëgu idiömachöqa “röllu libruchömi” ninmi.
O: “Diospaq rakishqa”.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
O: “kikintsikman markäkïkarqa”.
Griëgu idiömachöqa “inagurarqan” ninmi.
Kënöpis niyanmi: yärakur.
Kënöpis niyanmi: awnikoq.
O: “juknintsik juknintsikpaq yarpachakushun; cuentaman churanakushun”.
O: “valorta qonakunantsikpaq”.
Kënöpis niyanmi: qorikayta.
Kënöpis niyanmi: llakipaypa.
Kënöpis niyanmi: jarukachashqa.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Griëgu idiömachöqa “teatruchönö rikäyänanchömi” ninmi.
Kënöpis niyanmi: insultashqa.
O: “lädu lädu”.
Kënöpis niyanmi: qechuyäshunaykitapis.
Griëgu idiömachöqa “mana mantsakushpa parlënikikunata” ninmi.
Kënöpis niyanmi: awnikunqanta.
Kënöpis niyanmi: yärakunqampitam.
O: “almä”. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
O: “almantsikta”. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.