Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Këchö Biblia | TRADUCCIÓN DEL NUEVO MUNDO DE LAS SANTAS ESCRITURAS

2 Corintius 8:1-24

IMAKUNA KANQAN

  • Judëachö cristiänukunapaq qoyanqan (1-15)

  • Corintuman Tïtu kachashqa kanqan (16-24)

8  Kananqa këtam musyayänëkita munayä wawqikuna y panikuna, Diospa alläpa alli këninta Macedoniachö këkaq creikoqkuna* chaskiyanqanta.  Alläpa llakikïpaq jatun pruëbachömi, alläpa kushishqa kayanqan y pasëpa waktsa kayanqan, alläpa qarakoq këninkunata miratsirqan.*  Porqui llapan puëdiyanqantam qoyarqan,* awmi, kikïmi tsëta musyatsikü, pëkunaqa puëdiyanqampitapis mastam qoyarqan,  kikinkunapa munëninkunapitam pëkunaqa alli këninkunachö qoyänampaq alläpa rogayämar sïguiyarqan, tsënöpa wanayanqan yanapakïta santu nunakunata qoychö yanapakuyänampaq.  Y manam noqakuna shuyäyanqänöllatsu rurayarqan, sinöqa kikinkunapa munëninkunata juk läduman churarirmi Señorta y noqakunata Diospa munëninmannö sirwiyämarqan.  Tsëmi Tïtuta niyarqä tsë rurëta qamkunachö qallatsinqannölla, jina alläpa alli kënikikunachö qamkuna qoyanqëkita ëllur* ushanampaq.  Tsënö kaptimpis, imanöllam qamkuna imëkachö mëtsikayoq kayanki, markäkïchö,* Diospa palabrampita parlëta alleq yachëchö, musyaq këchö, imëkatapis empëñu* rurëchö y qamkunata kuyayanqaqchö, jina tsënölla kayë alli kënikikunapita qarakoq këchöpis.  Këtaqa nï, manam mandayarnikitsu, sinöqa wakinkuna imëkatapis empëñu rurayanqanta musyatsiyarniki y qamkunapa rasumpa kuyakïnikikunata pruëbaman churarmi.  Porqui qamkunaqa musyayankim Señornintsik Jesucristupa alläpa alli kënimpita, pëqa, kapoqyoq* këkarpis qamkunarëkurmi waktsa tikrarirqan, tsënöpa pëpa waktsa kënimpita qamkuna kapoqyoq tikrayänëkipaq. 10  Y tsë asuntupaqmi kënö parlakaramü: tsëqa qamkunapa biennikikunapaqmi, porqui juk watanam pasarishqa tsëta rurëta qallayanqëkipita, y manam tsëllatsu, sinöqa rurëta munayanqëkita rikätsikuyanqëkipitapis. 11  Tsëmi kananqa, rurëta qallayanqëkita ushayë, tsënöpa ras rurëta munayanqëkita, imëkikunapis kayäpushunqëkimannö rurar ushayänëkipaq. 12  Porqui sitsun ras rurëta munë puntachö kanqa, tsëqa, nuna kapunqanmannö qonqanmi Diostaqa kushitsin, y manam mana kapunqanmannö qonqantsu. 13  Porqui manam munätsu wakinkunapaq fäcil kananta, peru qamkunapaqqa sasa kananta; 14  sinöqa igual kayäpushunëkipaq, kanan qamkunapa sobrapuyäshunqëkikuna wanëkäyanqanchö* pëkunata yanapanampaq, tsënöpa pëkunapa sobraqninkunapis pishipuyäshunqëkichö qamkunata yanapayäshunëkipaq, tsënöpa llapëkikunapa igual kayäpushunëkipaq. 15  Kënö qellqarëkanqannö: “Mëtsika kapoq nunapaqa manam alläpatsu kapurqan, y wallkalla kapoq nunapaqa manam pishipurqantsu”. 16  Kananqa, Diosnintsik agradecishqa katsun, porqui pëmi qamkunapaq yarparäyanqä yarparëta Tïtupa shonqunman churashqa, 17  porqui pëqa rasumpam niyanqäta wiyakushqa, peru pëqa shonqumpita patsë alläpa munarmi, kikimpa munënimpita qamkunaman shamunqa. 18  Peru pëtawan juntum alli willakïkunata willakunqampita llapan creikoqkuna* alabayanqan wawqita kachëkäyämü. 19  Y manam tsëllatsu, sinöqa shonqupita patsë qoyanqan qarëkunata rakikurnin viajayanqächö yanaqäyämänampaqmi jina pëtaqa llapan creikoqkuna* akrayashqa, tsënöpa Señor alabashqa kanampaq y ras yanapakïta munayanqä rikakunampaq. 20  Tsënöpa, shonqupita patsë atskata qoyanqan yanapakïta rikäyanqächö, pï nunapis ni ima mana allita mana tarinampaq. 21  Porqui ‘llapantam mana engañakushpa rikäyä, manam Jehoväpa* rikëninllapaqtsu, sinöqa nunakunapa rikënimpaqwanmi’. 22  Jinamampis, atska kutichö mëtsika asuntukunachö pruëbaman churayanqä y gänas gänaslla yanapakoq kanqanta rikäyanqä wawqintsiktam pëkunatawan juntu kachëkäyämü, pëqa qamkuna pëman markäkuyanqëkirëkurmi* kananqa masraq gänas gänaslla yanapakïkan. 23  Tsënö kaptimpis, Tïtupaq ima tapukïllapis kaptinqa, pëqa yanaqämaqnïmi y qamkunapa biennikikunapaq yanapakoq mayïmi; o wawqintsikkunapaq ima tapukïpis kaptinqa, pëkunaqa creikoqkunapa* apostolninkuna y Cristupa alabashqa këninmi kayan. 24  Tsëqa pëkunata kuyayanqëkita rikätsiyë, y creikoqkunata* rikätsiyë imarëkur* qamkunapita alabakuyanqäta.

Päginapa ura kuchunchö willakïkuna

Griëgu idiömachöqa “congregacionkuna” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
O: “atskayätsirqan”.
Kënöpis niyanmi: kapuyanqanmannömi.
Kënöpis niyanmi: qorir.
Kënöpis niyanmi: yärakuychö.
Kënöpis niyanmi: impïñu.
Kënöpis niyanmi: rïcu.
Kënöpis niyanmi: necesitaykäyanqanchö.
Griëgu idiömachöqa “congregacionkuna” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Griëgu idiömachöqa “congregacionkuna” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: yärakuyaptikim.
Griëgu idiömachöqa “congregacionkunapa” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Griëgu idiömachöqa “congregacionkunata” ninmi. Rikäri “Käyitsikïkuna” nishqanta.
Kënöpis niyanmi: imanöpa.