Qallanan kaq päginapita allichi yapë qallarinkiman, Link “qallanan kaqpipita” qallanan kaq päginaman o jawanchö këkaqkunaman yëkurinkiman.