Ima cangancunaman yaycunapaj

Ir al índice

 ALI CAWANAPAJ

Cushishgala imaypis cawanapaj nishgan folletuwanpis libruwanpis yachachicushun

Cushishgala imaypis cawanapaj nishgan folletuwanpis libruwanpis yachachicushun

¡Alapa cushicuypämi cay mushoj folleto y libro yargamushganga! Runacunata yachachinapaj caycan. Discipuluman runacuna ticrananpaj calpachacushganchita bendicinanpäga Jehovata mañacunchi (Mt 28:18-20; 1Co 3:6-9). ¿Imanotaj cay folletuwanpis libruwanpis yachachicushwan?

Unay yachachicushgannolaga manami canmanchu, cay folletuta y libruta yachacuycaj y yachachicojpis ishcanmi parlacurinman. Chaymi manaraj Bibliapita yachachicur caycunata ruranquiman: *

  • Yachachicunayquipaj cajta leiriy y tapucuycunatapis shumaj tantiay.

  • Leinapaj textucunata leiriy, nircur yachacuycajta shumaj tantiananpaj yanapay.

  • Videucunata ricächiy, nircur tapucuycuna yurimushganpita tapupay.

  • Yachacunapaj cajta pulanlacho jaguiriychu.

Yachachicoj aywar, wasiyoj yachacuyta munashganta o mana munashganta musyanapäga, puntataga folletuta ricarcachiy (“ Cushishgala imaypis cawanapaj folletuwan punta caj parlacushgayquicho imano yachachicunapaj” 16 caj paginapita recuadruta ricäriy). Folletuta usharirna, runacuna masta yachacuyta munaptenga librutana goycuy, chuscu caj yachacuypita galaycuy. Maygan publicaciunwan yachachicuycarpis, cananga Cushishgala imaypis cawanapaj libruwanna maygan yachachicuynincunapitapis galaycunquiman.

CAY VIDEUTA RICÄRIY: CUSHICUY BIBLIAPITA YACHACUNAYQUIPAJ. NIRCUR CAY TAPUCUYCUNAPITA PARLACAMUY:

  • Bibliapita yachacuycajcunaga, ¿imataj yachacärinman cay mushoj libruwan?

  • ¿Imanirtaj Bibliata yachacuycajcunata cay videuta ricächinquiman?

  • Yachacuycajcunataga, ¿imata rurananpätaj ninquiman? (“ Alinnin yachacuycuna y yachacuycaj imata rurananpaj” nishgan 16 caj paginapita recuadruta ricäriy).

^ par. 4 YARPÄCHICUY: “Maslata yachacunayquipaj” cajtapis yachacuy, nircur yachacuycajcunata yachachinayquipaj o manapis, quiquiquipitanami canga. Lapanta yachacuy, chaynopa imalachopis yachacuycajta yanapänayquipaj. Celularniquicho o tabletayquicho caycaptin enlacicunata lapircuptiquega videucunaman y más yachacuycunamanpis apashunquimi.

 ALINNIN YACHACUYCUNA Y YACHACUYCAJ IMATA RURANANPAJ

 

YACHACUYCUNA

ALINNIN YACHACUY

YACHACUYCAJ IMATA RURANANPAJ

1

1-12

Musyashunmi imano Biblia yanapämänanchipaj y pï Bibliata escribishgantapis reguishunmi.

Bibliata yachacuycajta Biblianta leinanpaj niriy, manaraj folletuwan estudiar shumaj leinanpäpis y reuniuncunamanpis aywananpaj wilapay.

2

13-33

Yachacushun imataj Dios noganchipaj rurashga y imano aduranapaj pay munashganta.

Bibliapita yachacuycajta niriy waquincunatapis parlapänanpaj, jina publicadurmanpis ticrananpaj.

3

34-47

Yachacushun imano adurananchita Dios shuyaranganta.

Bibliapita yachacuycajta yächiy Jehovalata sirvinanpaj juc mañacuycho aunicur bautizacunanpäpis.

4

48-60

Imaypis Diospa amigun cananchipämi yachacushun.

Bibliapita yachacuycajta yachachiy ali cajcunata mana ali cajcunapita tantiananpaj y Diospa más amigun cananpaj.