Ir al contenido

Ir al índice

CREEYNIYOJKUNAMANTA YACHAKUNAPAJ | ENOC

Dios payta allinpaj qhawasqanta yacharqa

Dios payta allinpaj qhawasqanta yacharqa

ENOCQA, mana creenapaj jina kajtinpis 365 watasta jina kausarqa. Kay tiempopi runa kausasqanmanta tawa jinastawan kausarqa. Jinapis chay tiempopeqa manaraj machituchu karqa. Imajtinchus 5.000 watas ñaupajta jina, runasqa ashkha watasta kausaj kanku kay tiempomanta nisqaqa. Adanpis, Enoc nacekunanpaj 600 watas kurajniyojña karqa, 300 watastawanrajtaj kausarqa. Adanpa wakin wawasninpis, paymanta nisqa aswan unaytaraj kausarqanku. Chayrayku Enocqa, 365 watayoj jovenrajchá karqa, ashkha watastawanraj kausananpaj jina. Nitaj jinachu karqa.

Enocqa, enemigosnin mana wañuchinankupaj ayqekunan karqa. Payqa yuyashanman karqa Diosmanta willasqanrayku, runas paywan phiñasqa kashasqankupi. Chay runasqa chejnikoj kanku, willasqantapis, Diostapis mana allinpajchu qhawaj kanku. Chay runasqa Diosta ni imanayta atispapis, Enoctaqa wañuchiyta atinkuman karqa. Chayrayku Enocqa ichá yuyarqa familianta ujtawan rikunantachus, manañachus. ¿Yuyashanmanchu karqa warminpi, warmi wawasninpi, qhari wawan Matusalenpi, chayri allchhin Lamecpi? (Génesis 5:21-23, 25). ¿Chaypichu tukuy ima tukukapunman karqa?

Bibliapeqa, Enocmanta mana ashkhatachu parlan. Imajtinchus kinsa textosllapi paymanta parlasqan rikhurin (Génesis 5:21-24; Hebreos 11:5; Judas 14, 15). Chay versiculostaj rikuchiwanchej, Enoc sinchʼi creeyniyojpuni kasqanta. ¿Qanpis familiaykipaj llankʼanaykichu tiyan? ¿Cheqan kajta ruwasqaykirayku churanakusorqankuchu? Jina kajtenqa Enocpa kausaynin mayta yanapasonqa.

“ENOCQA DIOSPA MUNAYNINMAN JINAPUNI KAWSARQA”

Enoc nacekushajtin, runasqa mana allintachu kausasharqanku. Enocqa, Adanpa allchhinpa allchhinpata wawan karqa. Enocpa tiemponpi runasqa unayta kausaj kanku, Adanwan Evawan juchallikusqanmanta niraj unaychu pasasqanrayku. Jinapis kausayninkoqa mana allinchu karqa, nitaj Diostapis yupaycharqankuchu. Chay tiempopeqa sajra kausay aywirisharqa. Chaytaj qallarerqa Adanpa wawan Caín, hermanon Abelta wañuchisqantawan. Cainpa ujnin wawan paymanta nisqa aswan sajraraj karqa, jatunchakuytataj munarqa. Aswan qhepamantaj aswan sajrasmanraj tukusharqanku. Runasqa Diospa sutinta oqharispapis, mana yupaychanankupajpunichu oqharej kanku. Jinamanta paykunaqa Diospa sutinta pisipaj qhawarqanku (Génesis 4:8, 23-26).

Enocpa tiemponpi runasqa, Diosta mana allintachu yupaychasharqanku. Enocqa wiñasqanman jina imatachus ruwananta ajllanan karqa. ¿Chay runas jinachu kausanman karqa? ¿Chayri Jehová Diospa nisqanman jinachu, pichus cielota, Jallpʼatapis ruwarqa? Maytachá Abelpi tʼukurerqa, Abelqa Diosta maychus kasqanman jina yupaychasqanrayku wañorqa. Enocpis kikinta ruwayta munarqa. Génesis 5:22 nin: “Enocqa Diospa munayninman jinapuni kawsarqa”, nispa. Chaytaj rikuchin Enoc sajra runaswan khuska kausakojtinpis, Diosta manchachikoj runa kasqanta. Bibliaqa paymanta ñaupajta parlan ajina kasqanmanta.

Chantapis chay versículo nisqanman jina, Matusalén wawan nacesqanmanta qhepaman, Enocqa Diospa munayninman jinallapuni kausakorqa. Ajinamanta yachanchej Enocqa, 65 watayoj jina kashaspa tata kasqanta. Bibliapeqa mana warminpa sutinta ninchu, mashkhachus wawasnin kasqantapis. Jinapis yachanchej casarakusqanta wawasniyojtaj kasqanta. Diosta yupaychaj tataqa, familianta allinta uywanan tiyan Dios kamachisqanman jina. Enocqa yacharqa warminwan khuska kananta, chaytataj Jehová paymanta suyasqanta (Génesis 2:24). Wawasninman Jehovamanta yachachinanpajpis maytachá kallpachakorqa. ¿Qhasichu chay ruwasqan karqa?

Bibliapeqa, Enocpa wawasninmanta pisillata parlan. Mana ninchu Matusalén, Diosta yupaychasqantachus manachus. Paytaj tukuy runasmanta aswan unayta kausarqa, wañuporqataj Jatun Para karqa chay watallapitaj. Jinapis Matusalenpa wawanqa Lamec karqa. Lamecqa, abuelon Enoc kausasqan watasllapitaj kausarqa. Lamectaj wiñasqanman jina Diosta yupaychallarqataj. Jehovataj payman nerqa Noemanta uj profeciata willananta, chay profeciataj Jatun Para pasayta juntʼakorqa. Noepis Jehovata yupaychallarqataj, abuelonpa tatan Enoc jinallataj. Noeqa mana Enocta rejserqachu, jinapis Noeqa yachakunman karqa tatan Lamecmanta, abuelon Matusalenmanta, chayri Enocpa tatan Jaredmanta. Jaredqa wañuporqa Noé 366 watayoj kashajtin (Génesis 5:25-29; 6:9; 9:1).

Enocwan Adanwanqa mana kikinchu karqanku. Adanqa mana juchayoj kaspapis Jehovaj contranpi juchallikorqa, mirayninmantaj herenciata jina juchata, ñakʼariyta ima saqerqa. Enoctaj juchasapa kaspapis, Diospa munayninman jinapuni kausakorqa, jinamanta paypa miraynenqa creeyninmanta mayta yachakorqanku. Adanqa wañuporqa Enoc 308 watayoj kashajtin. Adanmanta familian, ¿waqankumanchu karqa? Mana yachanchejchu. Jinapis “Enocqa Diospa munayninman jinapuni kawsakorqa” (Génesis 5:24).

Qanpis familiayoj kanki chayqa, Enocpa creeyninmanta mayta yachakuwaj. Familiaykipaj llankʼanayki kajtinpis, aswan sumaj familiaykiman Diosmanta yachachinayki (1 Timoteo 5:8). Chaytataj ruwanki mana parlaspallachu, manaqa ruwaspapis. Qanpis Enoc jina Diospa munayninman jina kausakunki chayqa, familiaykipis kikinta ruwayta munanqa.

“ENOCQA CHAY RUNASMANTA KAY JINATA SUTʼINCHARQA”

Enocqa chay tiemponpi, paylla Diosta yupaychashasqanta yuyanman karqa. Chaywanpis, Diosqa payta allinpaj qhawarqa. Uj pʼunchay Diosqa payman sutʼincharqa ima profeciatachus chay tiempomanta runasman willamunanta. Jinamanta Enocqa, Jehovaj ñaupaj profetan karqa, imajtinchus Biblia nisqanman jinaqa ñaupajtaqa payraj profeta jina Diosmanta willarqa. Chaytataj yachanchej, ashkha watasninman Jesuspa hermanon Judas, Dios yuyaychasqanman jina Enocmanta qhelqasqanrayku. *

Enocqa kay profeciata willarqa: “Qhawaychej, Señorqa waranqa waranqa ajllakusqasninwan jamushan, tukuy runasta juzganampaj. Payqa juchasapa runasta juchachanqa tukuynin sajra ruwasqasninkumanta, mana cheqan kajman jina kawsayninkumanta, paypa contranta may sajrata rimasqankumantapis”, nispa (Judas 14, 15). Enocqa creerqa Diospa nisqan juntʼakunantapuni. Paypajqa chay profeciapi imastachus Dios nisqan juntʼakunmanñapis jina karqa. Arí, Enocqa nisharqa willasqan profecía juntʼakunmanñapis jina kasqanta (Isaías 46:10).

Enocqa, sajra runaspa chaupinpi kausakuspapis mana manchachikuspa Diosmanta willarqa.

¿Imaraykú Enoc chay profeciata willarqa tukuy payta uyarejkunaman? Enocqa chay profeciapi chay runas may sajraspuni kasqankuta rikucherqa, sajrata ruwasqankumanta, kausasqankumanta ima. Ajinamanta chay profecía rikucherqa Adanwan Evawan, Edén huertamanta wijchʼuchikamusqankumantapacha runaj kausaynenqa mana allinchu kasqanta. Chay sajra pachataqa, Jehová chinkachinan karqa “waranqa waranqa ajllakusqasninwan” nisunman may chhika angelesninwan. Enocqa sapallan mana manchachikuspa willarqa. Lamectaj, tʼukullachá qhepakorqa abuelon sinchʼi creeyniyoj kasqanta rikuspa.

Enocpa creeyninmanta yachaspaqa ichá tapukunchej, ¿Dios jinachu kay pachata qhawani?, nispa. Enoc chay tiempopi imatachus willasqanqa, kay tiempopipis juntʼakullanqataj. Enoc nisqanman jina, Jehovaqa Noejpa tiemponpi sajra runasta Jatun Parapi chinkacherqa. Chaytaj rikuchin aswan qhepamanpis sajra runasta chinkachinallantataj (Mateo 24:38, 39; 2 Pedro 2:4-6). Chayrayku Enocpa tiemponpi jina Diosqa ashkha angelesninwan kay sajra pachata chinkachinanpaj, wakichisqallataj kashan. Enocpa nisqanman jina sapa uj kasukunanchej tiyan, wajkunamantaj willarinanchej tiyan. Ichá familianchej, amigosninchejtaj churanakuwasunman. Sapallanchejtaj kashasqanchejta yuyasunman. Jinapis, Jehovaqa Enocta mana saqerparerqachu; kay tiempopipis kamachisninta nillataj saqerparenqachu.

ENOCQA APASQA KARQA MANA WAÑUYTA RIKUNANPAJ

¿Imá pasarqa Enocwan? Mana yachakunchu imachus Enocwan pasasqanta. Bibliaqa nin: “Enocqa Diospa munayninman jinapuni kawsakorqa. Chantá uj pʼunchay chinkaporqa”, nispa (Génesis 5:24). ¿Imaynamantataj Dios Enocta chinkacherqa? Wakin Bibliaspeqa, Hebreos 11:5 versiculopi nin Dios, Enocta cieloman pusakapusqanta. Chaytaj mana cheqachu. Bibliaqa nin Jesucristolla cieloman risqanta (Juan 3:13).

¿Imaynapitaj Enoc “apasqa karqa” “mana wañuyta” rikunanpaj? Ichá Dios, Enocta chinkacherqa mana ñakʼarispa wañunanpaj. Jinapis ñaupajtaqa “yachakorqaña Dios payta allimpaj qhawasqanta”. ¿Imaynamantá? Niraj wañupushajtin Enocqa mosqoypi jina rikunman karqa, Jallpʼata uj paraisoman tukuchisqataña. Chayta rikuspa Enocqa wañuporqa. Pabloqa Enocmanta parlaspa chantá waj sinchʼi creeyniyoj qharismanta, warmismantataj jinata nerqa: “Diospa nisqampi creespallapuni wañuporqanku”, nispa (Hebreos 11:13). Chaymanta qhepaman Enocpa enemigosnenqa ichá wañusqa cuerponta maskʼarqanku, jinapis “mana payta tarerqankuchu”. Ichá Jehovaqa chinkacherqa, mana Enocpa cuerponwan Diospa contranpi imatapis ruwanankupaj. *

Chayrayku imachus Enocwan pasasqanpi tʼukurina. Chay pasasqantaj mana jinapunichu kanman karqa. Enocqa, mana wañuyta munaspa ayqekunman karqa, saykʼusqañataj. Enemigosnintaj phiñasqa qhatiykorqanku, Dios paykunata chinkachinanta nisqanmanta. Enocqa pakakunanpaj, samarikunanpajtaj uj lugarman chayanman karqa, jinapis yacharqa taripanankutapuni. Taripaspataj wañuchinkuman karqa. Samarishaspaqa Diosmanta mañakunman karqa. Jinallamanta sonqon tiyaykorqa. Mosqoypi jina Enocqa uj kʼacha lugarta rikunman karqa, chaypipis kashanman jinataj yuyanman karqa.

noctaqa, enemigosnin wañuchinanku kashajtin Jehová chinkacherqa.

Chantapis, payqa chay mosqoypi jina rikunman karqa, sumaj Jallpʼata maypichus mana sajra ruwaykuna karqachu. Rijchʼakunmantaj karqa Edén huertaman, jinapis chayman yaykunapajqa ni pi jarkʼarqachu. Rikullarqataj ashkha runas mana onqosqas, jovenestaj kashasqankuta. Tukuytaj allinpi kausakushasqankuta. Ni pi chejninakorqachu, nitaj pipis Diosta yupaychasqankuman churanakorqachu. Enocpis Jehová munakusqanta, allinpaj qhawasqantataj reparanman karqa. Chaypipuni kanantataj yacharqa. Jinallapi astawan sonqon tiyaykojtin, Enocqa ñawisninta chʼirmispa puñuyman pasaporqa.

Kunankama, wañusqallapuni kashan, jinapis Jehovaj yuyayninpi. Jesús nerqa jinataj Diospa yuyayninpi kajkunaqa Cristoj parlasqanta uyarenqanku jatarimonqankutaj, uj kʼacha paraisopi maypichus allin kausay kanqa, chaypi (Juan 5:28, 29).

¿Qanpis chaypi kayta munawajchu? May sumajchá kanqa Enocta rejseyqa. Paymanta mayta yachakunanchejpi tʼukurina. Ichá willariwasun imaynatachus paymanta yuyasqanchej jinapunichus manachus kasqanta. Chaywanpis kunanmantapacha, ¿imatá paymanta astawan yachakunanchej tiyan? Apóstol Pablo, Enocmanta parlaytawan nerqa: “Mana creespaqa, mana atinchejchu Diospa ñawpaqempi allimpaj qhawasqa kayta”, nispa (Hebreos 11:6). Chayrayku Enocpa creeyninmantaqa mayta yachakusunman.

^ párr. 14 Bibliata ukhunchajkunaqa ninku, Judas, Enocmanta qhelqananpaj, Enoc nisqa Libroman jina ruwasqanta. Chay libroqa mana Diospa yuyaychasqanchu. Nitaj sutʼita yachakunchu pichus chay librota ruwasqanta. Chay libroqa Enocpa profecianmanta maychus kasqanta parlan. Jinapis ichá chay librota ruwajqa ñaupa qhelqasqasman jina ruwanman karqa chayri wajkuna cuentasqankuman jina. Chay ñaupa qhelqasqastaj niña kanchu. Judasqa chay ñaupa qhelqasqasllamantataj Enocmanta yachakunman karqa chayri Jesús payman yachachinman karqa. Imajtinchus Jesusqa cielopi kashaspa Enocta rikumorqaña.

^ párr. 20 Kikillantataj Diosqa Moisespa chantá Jesuspa cuerposninkuwan ruwarqa. Ni pi cuerposninkuwan imatapis ruwanankupaj (Deuteronomio 34:5, 6; Lucas 24:3-7; Judas 9).