Ir al contenido

Ir al índice

¿Imaraykutaj Bibliata allinta entiendena?

¿Imaraykutaj Bibliata allinta entiendena?

Uj imillita, uj fabricamanta qʼoshñi llojsimushajta rikorqa, chaytaj phuyusman tukusqanta. Chay imillitaqa yuyarqa chay fabricapi phuyus ruwakusqanta. Chayta uyarispaqa asikusunman. Jinapis, waj imata pantasqata entiendespaqa, mana asikunapajchu kanman. Uj jampej botellitanpi imapajchus chay jampi kasqanta mana allinta leejtinchejqa, ichá astawan onqoykuchiwasunman.

Diosmanta pantasqata entiendespaqa, aswan llakiyraj kanman. Ñaupa tiempopi wakin runasqa, Jesuspa wakin yachachisqanta pantasqata entienderqanku (Juan 6:48-68). Astawan yachakunankumantaqa, Jesuspa yachachisqanta qhesacharqanku. ¡Chaytaj llakiy karqa!

Bibliata yanapasunanpaj leenki chayqa, may sumaj. Jinapis, ¿yacharqankichu wakin runas Bibliata leespa wakin partesta pantasqata entiendesqankuta? ¿Imastataj pantasqata entiendenku? Kinsamanta parlarina.

  • Bibliapi “Diosta manchachikuy” nisqanta wakin runasqa, pantasqata entiendenku. Dios sajrapis kanman jina manchachikunata yuyanku (Eclesiastés 12:13). Chaywanpis, Diosqa mana munanchu payta yupaychajkuna ajinata qhawanankuta. Astawanpis nin: “Ama manchachikuychu, imaraykuchus noqaqa qanwampuni kashani. Ama sonqoyki qʼenaqakuchunchu, imaraykuchus noqaqa Diosniyki kani. Noqa kallpachasqayki, yanapallasqaykitaj”, nispa (Isaías 41:10). Diosta manchachikoyqa niyta munan jatunpaj Payta qhaway, respetowantaj.

  • ¿Jallpʼa ninapi qʼolachisqachu kanqa?

    Bibliapeqa nin: “Kay pachapeqa tukuy imapis tiempoyojlla. [...] Uj tiempoqa tiyan nacenapaj, uj tiempotaj wañunapaj”, nispa (Eclesiastés 3:1, 2). Chaytataj wakin runasqa pantasqata entiendenku. Chay textomanta ninku Diosqa maykʼajchus sapa runa wañunanta yachasqantaña. Chaywanpis kay versiculoqa parlashan kausaymanta, tukuytaj wañuyman chayananchejmanta. Chantapis Diospa Palabranqa yachachin kausayninchej imastachus ruwasqanchejmanta kasqanta. Biblia nin: “Tata Diosta manchachikoyqa kawsayta yapanqa”, nispa (Proverbios 10:27; Salmo 90:10; Isaías 55:3). Chaytaj niyta munan Diosta jatunpaj qhawasqanchejrayku millay ruwaykunata chejnikuy, nisunman machaykuyta, millay kausayniyoj kayta ima (1 Corintios 6:9, 10).

  • Wakin runasqa, Bibliapi cielopis jallpʼapis “ninapi qʼolachisqa kanankupaj waqaychasqa” kashasqanta nisqanta, ajinapuni kananta entiendenku. Chayrayku ninku Diosqa kay Jallpʼata chinkachinanta (2 Pedro 3:7). Jinapis Diosqa mana saqenqachu Jallpʼa chinkachisqa kananta. Diosqa kay pachata cimientosninpi sayacherqa “mana jaykʼaj kuyuchisqa kanampaj” (Salmo 104:5; Isaías 45:18). Sajra ruwaykuna ninawan jina chinkachisqa kanqa, manataj Jallpʼachu. Cielotaj, maypichus estrellas kashan chay, chayri maypichus Dios kashan chay. Chaykunaqa mana chinkachisqachu kanqa.

¿IMARAYKUTAJ BIBLIAJ NISQANTA WAKIN KUTI PANTASQATA ENTIENDEKUN?

Rikunchej jina wakin runasqa Bibliapi leesqankuta pantasqata entiendenku. Jinapis, ¿imaraykutaj Dios saqen ajina kananta? Ichá wakin yuyankuman: “Dios may yachayniyoj chayqa, tukuy runas sutʼita entiendenanchejpaj jina librota qowasunman karqa. ¿Imaraykutaj chayta mana ruwarqachu?”, nispa. ¿Imaraykutaj runas Bibliata pantasqata entiendenku? Kinsamanta parlarina.

  1. Bibliaqa ruwasqa kashan entiendeyta, yachakuytataj munaj llampʼu sonqo runaspaj. Jesús, Tatanman nerqa: “Tatáy, janaj pachajta kay pachajtawan Señornin, jatunchayki, imaraykuchus kay imasta pakaykorqanki yachayniyojkunamanta yuyayniyojkunamantawan, wawasmantaj willarqanki”, nispa (Lucas 10:21). Chayrayku, Bibliaqa ruwasqa kashan llampʼu sonqo runaslla sumajta entiendeyta atinankupaj jina. Jatunchakoj runasqa nisunman yachayniyoj, yuyayniyojtaj kasqankuta yuyakoj runas, Bibliata pantasqata entiendenku. Chaywanpis, wawa jina kajkuna nisunman llampʼu sonqo, yachakuytataj munaj runas, Bibliata leespa sumajta Diospa nisqanta entiendenku. ¡Diosqa sumaj yuyaywanpuni Bibliata ruwacherqa!

  2. Bibliaqa Diospa yanapayninwan entiendeyta munajkunapaj ruwasqa kashan. Jesusqa rikucherqa, yachachisqanta runas entiendenankupaj yanapata necesitanankuta. ¿Imataj yanapanman karqa? Jesús nerqa: “Espíritu Santotaj, pitachus sutiypi Dios Tata kachamonqa, paymin tukuy imata yachachisonqachej”, nispa (Juan 14:26). Arí, Jehovaqa atiyninwan runasta yanapan Bibliata entiendenankupaj. Chaywanpis, mana paypi atienekojkunamanqa mana chay atiyninta qonchu, chayrayku Bibliaj nisqanta pantasqata entiendenku. Chantapis Diospa atiynenqa cristianosta yanapallantaj wajkunata entiendenankupaj yanaparinankupaj (Hechos 8:26-35).

  3. Runasqa Bibliamanta wakin imasta maychus tiempollanpi entiendenkuman. Profeta Daniel uj willayta qhelqanan karqa aswan qhepa tiempopaj. Kaytataj uj ángel nerqa: “Daniel, kay imastaqa sonqoykipi pakay, sellaykuytaj librota tukukuy pʼunchay chayamunankama”, nispa. Watas pasasqanman jina, ashkha runas Bibliapi Daniel librota leespa mana entienderqankuchu. Ni Danielpis qhelqasqantaqa entiendellarqatajchu. Payllataj nerqa: “Uyarerqani imatachus nishajta, manataj imatapis entiendeyta aterqanichu”, nispa. Tiemponmantaj runasqa, Danielpa qhelqasqanta entiendenkuman karqa maykʼajchus Dios munasqanman jina. Chay ángel Danielman nerqa: “Daniel, ñanniykita rillaypuni, kay imasqa pakasqallapuni kanqanku, tukukuy pʼunchay chayamunankama”, nispa. ¿Pikunataj Danielpa qhelqasqanta entiendenkuman karqa? Sajra runasqa mana entiendenkumanchu karqa imachus kasqanta. Yachayniyoj runastajrí tukuy imata allinta entiendenkuman karqa (Daniel 12:4, 8-10). Diosqa, mana tukuy imatachu sutʼinchan maychus tiempon kanankama.

¿Maykʼajllapis Jehovaj testigosnin Bibliaj nisqanta pantasqata entienderqaykuchu? Arí. Jinapis tiempo pasasqanman jina ima niytachus munasqanta Dios sutʼinchajtin, Jehovaj testigosnenqa aswan sutʼita entienderqayku. Ajinamanta Jesuspa apostolesnin jina ruwarqayku, paykunaqa pantasqa kashasqankuta Jesús reparachejtin, tukuy sonqo yuyaychasqanta japʼikorqanku (Hechos 1:6, 7).

Qallariypi parlarerqanchej chay imillita, maypichus phuyus ruwakusqanmanta pantasqata yuyasqanqa, asikunapaj jina. Jinapis, Bibliamanta pantasqata entiendeyqa, jatun llakiy. Bibliaj nisqanqa, mana pipis leeytawan entiendenanpaj jinallachu. Chayrayku leesqaykita entiendenaykipajqa yanapachikuwaj. Ichá maskʼawaj Bibliata entiendeyta munaspa estudiajkunata, Bibliata estudianankupaj Diospa atiyninpi atienekojkunata, Dios Bibliata entiendenanchejta munasqan tiempopi kausashasqanchejta reparajkunatataj. Jehovaj testigosninwan parlariy chayri Internetpi jw.org nisqaman yaykuspa publicacionesninkuta leeriwaj. Biblia nin: “Tukuy kallpaykiwan mañakuy yuyayta [...] tarinkitaj imaynatachus Diosta rejsina kasqanta”, nispa (Proverbios 2:3-5).