Ir al contenido

Ir al índice

 TAPANMANTA

¿Imaraykú Diosmanta mañakunchej?

¿Imaraykú Diosmanta mañakunchej?

Ichá ninchej: “Diosqa tukuy imataña noqamanta yachan, ¿imaraykú paymanta mañakunay tiyan?”, nispa. Chayqa ajinapuni. Jesuspis nerqa: “Tataykichejqa yachanña imaykichejchus pisisqanta, manaraj paymanta mañakushajtiykichej”, nispa (Mateo 6:8). Rey Davidpis, pichus ñaupa tiempo Israel llajtapi rey karqa, jinata nerqa: “Manaraj parlashajtiy, Tata Dios, qanqa ñapis yachankiña”, nispa (Salmo 139:4). Chantá, ¿imarayku mañakunanchej tiyan? Chayta yachanapajqa, Diosmanta mañakuymanta imatachus Biblia nisqanta qhawarina. *

“Diosman astawan qayllaykuychej; paypis qayllamusonqachej.” (Santiago 4:8)

 DIOSMANTA MAÑAKUSPAQA PAYMAN QAYLLAYKUNCHEJ

Bibliaqa, Jehová * tukuy imata yachasqanta, kamachisnintapis allinta rejsisqanta nin (Salmo 139:6; Romanos 11:33). Yuyaynenqa mana computadora jinachu, imaraykuchus computadoraqa runaspa sutisninta, waj imastapis waqaychallan. Diosrí, sonqonchejta allinta rejsin, imajtinchus Paywan masichakunanchejta munan (Salmo 139:23, 24; Santiago 4:8). Chayrayku Jesusqa, Jehová Diosmanta mañakunanchejta munan, allinta rejsiwajtinchejpis (Mateo 6:6-8). Dioswan yuyasqanchejmanta parlayman yachaykukusun chayqa, astawan payman qayllaykusun.

Ichá wakin kuteqa mana yachanchejchu imatachus mañakunanchejta. Jinapis, yuyasqanchejta yachayta atin, chayman jinataj necesitasqanchejta qowasun (Romanos 8:26, 27; Efesios 3:20). Chayrayku mana yuyasqanchejman jinalla yanapawasqanchejta reparaspaqa, astawan Payman qayllaykunchej.

¿TUKUYPA MAÑAKUSQANKUTACHU UYARIN?

Bibliaqa, tukuy atiyniyoj Dios, cheqa sonqo kamachisninpa mañakusqankuta uyarisqanta nin. Imaraykutajchus wakin runaspa mañakusqankuta mana uyarisqantapis nillantaj. Sutʼincharinapaj, Israel llajtaman sajra ruwaykuna juntʼaykusqanta rikuspa Diosqa, profeta Isaiasnejta, israelitasman jinata nerqa: “Ashkha kutista mañakunkichej chaypis, noqaqa mana uyarisqaykichejchu, imaraykuchus makisniykichejqa yawarlla”, nispa (Isaías 1:15). Rikunchej jina, Diosqa mana uyarinchu, kamachisqanta qhesachajkunata, sajra yuyaywan mañakojkunatapis (Proverbios 28:9; Santiago 4:3).

Bibliapi nillantaj: “Munayninman jinachus imallatapis mañakunchej chayqa, yachanchej pay uyarinawanchejta”, nispa (1 Juan 5:14). ¿Ima niyta munan chay? Kamachisninpa mañakusqankuta, ¿uyarisqantapachachu? Apóstol Pablopi tʼukurina, payqa kinsa kutita Diosmanta mañakorqa, “aycha[n]pi uj ayjonwan jina tʼojsisqa” kasqanta qhechunanta (2 Corintios 12:7, 8). Chayqa ichapis ñawi onqoynin karqa. Payqa wajkunata sanoyacherqa, uj wañusqatapis kausaricherqa. Pay kikinrí mana onqoyninmanta sanoyachikuyta aterqachu, chaytaj maytachá llakicherqa (Hechos 19:11, 12; 20:9, 10). Mana mañakusqanman jinachu kajtinpis, Dios uyarisqanmanta agradecekorqa (2 Corintios 12:9, 10).

“Diospi tukuy sonqo atienekunchej. Chayrayku munayninman jinachus imallatapis mañakunchej chayqa, yachanchej pay uyarinawanchejta.” (1 Juan 5:14)

Ñaupa tiempopeqa, wakin runas milagronejta mañakuyninkuta Dios uyarisqanta rikorqanku (2 Reyes 20:1-7). Chaytaj mana sapa kutichu karqa. Wakin kutipeqa, kamachisninta Dios uyarisqan mana sutʼichu karqa, chaytaj mayta paykunata llakichej. Rey Davidpis llakikuspa nerqa: “Tata Dios, jaykʼajkamataj qonqawankiri? Wiñaypajchu qonqawanki?”, nispa (Salmo 13:1). Ashkha kutispitaj Jehová yanapasqanta reparaspa, astawan atienekorqa. Chayrayku David, Diosman nerqa: “Noqarí  munakuyniykipi atienekuni”, nispa (Salmo 13:5). Kay tiempomanta Diospa kamachisnenqa, pay jinallataj kutin kutita ichapis mañakunanku kanqa, niraj uyarisqanta reparashaspa (Romanos 12:12).

¿IMAYNATÁ DIOS UYARIN?

Necesitasqanchejtapuni qowanchej.

Uj tataqa, wawasninta munakuspapis, mana munasqankutapunichu qon. Diospis mañakusqanchejta mana munasqanchejman jinapunichu uyariwasun. Jinapis, munakoj tata jina imatachus necesitasqanchejta maychus tiemponpi, sumajmantataj qowasun (Lucas 11:11-13).

Diosqa, Biblianejtapis uyariwasqanchejta rikuchin

Mana reparasqanchejman jinalla uyariwasunman.

Chʼampayninchejta chinkachinanta, ¿mañakojtinchejri? Kikillanpipunitaj rikukuspa, ¿Jehová mana uyariwasqanchejtachu yuyasunman? Mana. Astawanpis, yachananchej tiyan mana reparanallanchejta Dios uyariwasqanchejta. Ichá uj munasqa amigonchej necesitashajtinchejpuni yanapariwanchej (Proverbios 17:17). ¿Jehová Dioschu yanapanawanchejpaj tanqan? Biblianejtapis mañakuyninchejta uyarillawasunmantaj. Ichá uj chʼampayta atipanapaj yuyaychawasqanchejta reparasunman (2 Timoteo 3:16, 17).

Diosqa, amigosninchejnejta necesitashajtinchejpuni kallpachawanchej

Diosqa, kamachisninpa champʼaykunasninta allinchananmantaqa, chaykunata muchunankupaj kallpachan (2 Corintios 4:7). Uj kutipi Jesusqa, Tatanmanta mañakorqa, jatunpaj qhawaspa, sinchʼi llakiyninta chinkachinanta. Jehová Diostaj uj angelnejta kallpacharqa (Lucas 22:41-43). Ajinallatataj Diosqa, amigosninchejnejta necesitashajtinchejpuni kallpachawanchej (Proverbios 12:25). Ajinamanta, mañakuyninchejta Dios uyariwasqanchejqa, mana reparay jinalla kanman.

Diosqa yachan maykʼajchus allin kasqanta.

Bibliaqa, tukuy atiyniyoj Dios llampʼu sonqo runaspa mañakusqankuta uyarisqanta nin (1 Pedro 5:6). Chayrayku mañakuyninchejta mana chay ratochu uyariwasqanchejta reparaspaqa, mana yuyananchejchu tiyan qonqapuwasqanchejta. Astawanqa, may patapi kaspapis, imachus allinninchejpaj kasqanta yachaspa, mañakuyninchejta allinpaj qhawan.

“Chayrayku kʼumuykukuychej atiyniyoj Diospa makimpi kaspa, paytaj maychus tiempopi qankunata jatunchaspa pataman oqharisonqachej.” (1 Pedro 5:6)

Wawitayki bicicletata mañakususqanpi tʼukuriy. ¿Chay ratochu rantipuwaj? Apaykachananpaj juchʼuyllaraj kasqanta reparaspaqa, mana rantipunkipachachu. Ichá suyarinki wiñarinantaraj. Ajinallataj, imatachus munasqanchej Diospa munayninman jina chay, mañakullasunpunitaj chayqa, maychus tiemponpi Diosqa uyariwasun (Salmo 37:4).

JEHOVÁ UYARINAWANCHEJPI ATIENEKUNA

Bibliaqa, cristianosta kallpacharin mañakusqankupi atienekunankupaj. Ichá ninchej: “Nirpareyqa atikullan, ruwaytaj mana atikunchu”, nispa. Arí, unaytaña ñakʼarispaqa, Dios uyarinawanchejpi mana atienekuyta atillasunmanchu. Jinapis, Jesús imatachus Diosmanta mañakuymanta nisqanta yuyarikuna.

 Jesusqa uj rijchʼanachinanpi uj wajcha viuda kutin kutita uj juez justiciata ruwapunanta mañakusqanmanta parlarqa (Lucas 18:1-3). Qallariypeqa chay juez mana munarqachu, tʼukurispataj nerqa: “Justiciata ruwapusaj, ama kay jinata sapa kuti umayta nanachiwaj jamunampaj”, nispa (Lucas 18:4, 5). Chay juezqa juchasapa kaspapis, wajcha viudata yanaparqa, mana pisipaj qhawachikuyta munaspa. Diosrí astawanrajchá “ajllasqasnin tuta pʼunchay paymanta mañakojkuna[ta]” uyarenqa. Jesús nerqa jinataj paykunapaj “justiciata ruwanqa” (Lucas 18:6-8).

“Maskʼaychej, tarinkichejtaj.”(Lucas 11:9)

Maytaña mañakunchej chaypis mana saykʼunachu. Mañakullasunpuni chayqa, Dios uyarinawanchejtapuni munasqanchejta rikuchisun. Uyariwasqanchejtapis reparasun, astawantaj Diosman qayllaykusun. Arí, munasqanman jina mañakusun, Paypitaj atienekusun chayqa, uyariwasunpuni (Lucas 11:9).

^ párrafo 3 Dios uyarinawanchejta munanchej chayqa, niwasqanchejta juntʼanapaj kallpachakuna. Ajinamantaqa, Dios yanapawasqanchejta reparasun, kay yachaqanapi sutʼinchakun jina. Astawan yachakuyta munaspaqa, ¿Imatapunitaq Biblia yachachin? libroj, 17 yachaqananta leeriy. Kaytaqa Jehovaj testigosnin orqhonku. Chayri Internetpi kay www.jw.org/qu nisqaman yaykuy.

^ párrafo 5 Bibliapeqa Diospa sutin, Jehová kasqanta nin.