Ir al contenido

Ir al índice

Juchaman tanqasqa kayta atipasunman

Juchaman tanqasqa kayta atipasunman

“Mana khuchichakuykunata qhawayta munarqanichu. Uj pʼunchayrí Internetpi kashajtiy uj willay rikhurerqa, mana yachaspallataj qhawaykorqani.” (CARLOS) *

“Llankʼayniypi uj kʼachita warmi coqueteawarqa. Uj hotelmantaj pusayta munawarqa. Imatachus munashasqantataj repararqanipacha.” (DANIEL)

WAKIN runasqa juchaman urmayta, munapayaspa jina qhawanku. Wakinrí atipayta munanku. ¿Qanrí imatá yuyanki? ¿Atipanapaj kallpachakunachu tiyan chayri manachu?

Ima juchapipis urmay, astawanraj khuchichakuypi urmayqa, may llakiyllaman chayachiwasunman. Bibliaqa Proverbios 6:32, 33 versiculospi nin “qosayoj warmiwan khuchichakojqa mana yuyayniyoj” kasqanta “mana allin kawsayman” churakusqantataj.

¿Imatá ruwasunman chay jinapi rikukuspa? Biblia nin: “Kaymin Diospa munaynenqa: Pay munan juchamanta tʼaqasqa kaspa, payllapaj kawsanaykichejta. Munallantaj khuchichakuymanta tʼaqakunaykichejta”, nispa (1 Tesalonicenses 4:3). ¿Imaynatá chaypaj kallpachakusunman? Kay kinsa yuyaychaykunaman jina ruwaspa.

1): Imatachus qhawasqanchejta allinta qhawakuna

Millay imasta qhawayqa, sajra munayninchejta rijchʼarichin. Chayrayku Jesús nerqa: “Pipis uj warmita qhawan munapayaspa chayqa, ñapis paywan sonqompi khuchichakunña”, nispa. Chantapis nillarqataj: “Paña ñawiyki juchaman urmachinayasojtenqa, sikʼispa wijchʼuy”, nispa (Mateo 5:28, 29). ¿Imatá chaymanta yachakunchej? Juchapi mana urmanapajqa mana iskayrayanachu kasqanta, nitaj millay imasta qhawanallapunichu kasqanta.

Millay imasta rikuspaqa ni imarayku qhawanallapunichu

Kaypi tʼukurina. Soldaduraj kʼanchayninta rikuspaqa, mana qhawallanchejpunichu. Astawanqa  waj ladota qhawanchej ñawisninchejta jarkʼanapaj. Ajinallatataj, millay imasta revistaspi, telepi, Internetpi chayri khuchichakushaj runasta rikunchej chayqa, ni imarayku qhawanallapunichu. Yuyayninchejta jarkʼana. Juanqa, khuchichakuykunata qhawayman yachasqa karqa, paytaj nin: “Uj kʼachita warmita rikuspaqa, kutin kutita qhawayllatapuni munani. Mana munaspapis waj ladota qhawaj churakuni. ‘¡Yuyaycharikuspataj Jehovamanta mañakunipacha!’ Mañakusqaytawantaj niña chaypi yuyanichu”, nispa (Mateo 6:9, 13; 1 Corintios 10:13).

Diospa kamachin Job nisqanpi tʼukurinallataj, pay nerqa: “Noqa sonqoypi nikorqani, ni sipas solterallatapis munapayanayta”, nispa (Job 31:1). Noqanchejpis pay jina ruwanapaj kallpachakuna.

Kayta ruwasunman: Maykʼajllapis mana munashaspa millay imasta rikunchej chayqa, ni imarayku qhawanallapunichu. Kay salmista jinataj Diosmanta mañakuna: “Amaña saqeychu ñawisniy manakaj imasta qhawananta”, nispa (Salmo 119:37).

2): Imapichus tʼukurisqanchejta allinta qhawakuna

Tukuy juchasapa kasqanchejrayku, millay imasta munapayayta atipanapaj kallpachakunachej. Biblia nin: “Sapa runa tanqachikun, maypachachus paypa sajra munaynin payta juchaman apan, sonqonta suwaspa chaypacha. Chantá chay runaqa sajra munayninta kasuspa, juchallikun”, nispa (Santiago 1:14, 15). ¿Imatá chaypi mana urmanapaj ruwasunman?

Mana allin yuyaykuna jamowajtinchejqa Diosmanta mañakuna

Mana allin yuyaykuna jamuwajtinchejqa, noqallanchej imatachus ruwananchejta ajllayta atinchej. Chayta yuyayninchejmanta orqhonapajtaj kallpachakuna. Ama chayllapipuni yuyanachu. Tomasqa, pichus Internetnejta khuchichakuykunata qhawayman yachaykukorqa, nin: “Allin imaspi yuyanaypaj kallpachakoj kani. Nitaj atillajchu kani. Jinapis tiempowanqa mana allin yuyaykunata atiparqani”, nispa. Elsapis, sipas kashaspa millay  imaspi yuyayta atiparqa, pay nin: “Mana tiempoyoj kasqay, Jehovamantataj mañakusqay, sajra imaspi yuyayta atipanaypaj yanapawarqa”, nispa.

Kayta ruwasunman: Millay yuyaykuna jamowajtinchejqa, chay rato Diosmanta mañakuna. Yuyasunmantaj “tukuy cheqa kajpi, tukuy allin kajpi, tukuy cheqan kajpi, tukuy ima llimphu kajpi, tukuy kʼacha kajpi, tukuy allimpaj qhawasqa kajpi ima. Sichus sumaj kanman, chayri jatunchanapaj jina kanman chayqa” (Filipenses 4:8).

3): Imatachus ruwasqanchejta allinta qhawakuna

Juchallikunapaj jina imapis ñaupaqenchejpi kashajtin, sonqonchejtaj chayman aysawajtinchejqa, uj chʼampaypi rikukusunman (Proverbios 7:6-23). ¿Imatá chaymanta jarkʼakunapaj ruwasunman?

“Wasipi pi kajtillan Internetman yaykuni”

Bibliaqa jinata yuyaychawanchej: “Yuyayniyojqa sajra kajta rikuspa, pakakun; mana yuyayniyojrí sajraman chimpaykun, chantaqa ñakʼarin”, nispa (Proverbios 22:3). Chayrayku, kausayninchejta allinta qhawarikuna. Chantapis juchapi urmanapaj jina imapis kajmanta jarkʼakuna (Proverbios 7:25). Felipeqa, khuchichakuykunata qhawayman yachasqa kasqanta atiparqa. Pay nin: “Computadorata sutʼiman churarqani. Internettapis mana tukuy ima rikhurinanpaj jina churarqani. Wasipi pi kajtillantaj yaykuni”, nispa. Tomaspis, pimantachus parlarerqanchejña, nillantaj: “Khuchichakuymanta peliculasta, mana qhawanichu. Nitaj mana pʼenqakuspa parlajkunawanpis tantakunichu, mana juchaman urmayta munaspa”, nispa.

Kayta ruwasunman: Imaspichus urmananchejpaj jina kasqanchejta qhawarikuna. Imaynatachus jarkʼakunapitaj tʼukurina (Mateo 6:13).

¡KALLPACHAKUNALLAPUNI!

Kallpachakuspapis juchaman urmanayanchej chayqa, ama anchata llakikunachu. Biblia nin: “Cheqan runaqa qanchis kutita urman, chantaqa uj qanchis kutillatataj sayarikun”, nispa (Proverbios 24:16). Arí, Janaj pachapi kaj Tatanchejqa sayarinanchejpaj kallpachawanchej. Yanapachikunapajtaj, Diosmanta mañakunallapuni, Bibliata estudiaspataj creeyninchejta kallpachana. Tantakuykunapis imatachus ruwayta munasqanchejta ruwanapaj yanapawasun. Dios kayta nisqanta yuyarina: “Noqa kallpachasqayki, yanapallasqaykitaj” (Isaías 41:10).

Carlos, pimantachus parlarqanchejña, nin: “Khuchichakuyta qhawayta mana saqeyta atillarqanichu. Kutin kutita qhawallarqanipuni. Jehovaj yanapayninwantaj atiparqani”, nispa. Danielpis nillantaj: “Llankʼayniymanta compañeraywan puñuykuyta atillayman karqa, sinchʼita sayaspataj mana munasqayta nerqani. Sonqoy mana juchachawasqanqa may sumaj. Astawanpis Jehová Diosta kusichisqay”, nispa.

Noqanchejpis sinchʼita sayasun, nitaj juchapi urmasunchu chayqa, Jehová Diosta kusichisun (Proverbios 27:11).

^ párrafo 2 Sutisninkoqa mana chaychu.