Ir al contenido

Ir al índice

 ¿CRISTIANOSPA KAUSAYNINKUMANTA?

Llauchʼi kaspapis kallpachasqa kani

Llauchʼi kaspapis kallpachasqa kani

Pillapis 29 kilosniyojta, ruedasniyoj sillapitaj rikuwaspaqa, nichá kallpayoj kasqayta yuyanmanchu. Cuerpoy llauchʼiyapushajtinpis ukhuypeqa kallpachasqa kani. Willarisqaykichej imaynatachus llauchʼi kaspapis kallpayoj kasqayta.

Tawa watitayoj kashajtiy

Wawa kasqaypi tʼukurispaqa, tatasniywan kusisqa Francia suyupi kaj wasiykupi tiyakusqaymanta yuyarikuni. Tatayqa uj wayllunkʼata ruwapuwarqa, jardinniykupitaj mayta correykachaj kani. Kay 1966 watapi, Jehovaj testigosnin wasiykuman jamorqanku. Tatayqa paykunawan unayta parlaspa qhepakoj, qanchis killasninmantaj Testigoman tukorqa. Mamaypis kikillantataj ruwarqa, ajinamanta kʼacha familiapi wiñakorqani.

Tatasneyqa Españamanta karqanku, chaymantaj kutiporqayku. Niraj unayninmantaj nanaykunasniy qallarerqa. Makisniywan chakisniywan sinchʼita tʼajayta qallariwarqa. Iskay wata juntʼata doctoresman rerqayku, chaymantaraj uj rejsisqa doctorta tariparqayku. Paytaj niwarqayku: “Qhasillaña”, nispa. Mamayqa waqarikorqa. Doctorqa, tatasniyman sinchʼi tullu onqoyniyoj, cuerpollaytaj ankusniyta nanachishawasqanta, punkichishawasqanta ima nerqa. Chunka watasnillayojraj kasqayrayku mana allinta entienderqanichu, chaywanpis mana allinchu kashasqayta repararqani.

Doctorqa wawaspaj kaj hospitalpi internanawankuta nerqa. Chay lugarman chayaspaqa mancharikorqani, chaypitaj 6 killata qhepakorqani. Chantapis chaypi kaj monjasqa sajras kaj kanku. Chujchayta kʼutuwarqanku, millay pʼachatataj churaykuwarqanku. Waqanayaspa jinataj, “¿imaynatá kaypi kasajrí?” nerqani.

JEHOVÁ YANAPAWASQANTA REPARARQANI

Tatasneyqa, Jehovata yupaychayta yachachiwarqanku. Chayrayku chay hospitalpi imastachus monjas ruwasqankuta mana ruwajchu kani. Paykunaqa, imaraykuchus qhesachasqayta mana entiendeyta atillarqankuchu. Jehovamanta mana saqerparinawanta mañakoj kani, paytaj jarkʼawarqa. Tataypis jarkʼashawanman jina karqa.

Sabadosninpeqa, familiares uj ratito visitanawaykuta saqej kanku. Tatasniytaj chay kutispi publicacionesta apanpuwaj kanku, creeyniy  astawan kallpachasqa kananpaj. Monjasqa, mana munajchu kanku, wawas librosniyoj kanaykuta. Chaywanpis noqataqa saqellawaj kanku. Bibliaypis kapuwaj, chaytataj sapa pʼunchay leej kani. Waj imillitasmanpis Jallpʼapi uj kʼacha Paraisopi wiñaypaj kausay kananmanta parlarej kani, maypichus ni pi onqonqachu (Apocalipsis 21:3, 4). Llakikuspapis, sapayakuspapis Jehovapi atienekullarqanipuni.

Sojta killamantataj doctoresqa, wasiyman kachapuwarqanku. Onqosqallapuni kaspapis wasiyman kutisqaymanta kusisqa kasharqani. Ankusneyqa mana allinllamanpuni tukusharqa, nanayniytaj astawan sinchʼiyasharqa. Llauchʼiyapushaspapis 14 watasniyoj kashaspa bautizakorqani Jehovata tukuy kallpaywan yupaychayta munaspa. Chaywanpis wakin kuteqa sonqo pʼakisqa kasharqani. Jehovamantaj nerqani: “¿Imarayku noqapunirí? ¡Jampiway ari! ¿Nichu ñakʼarishasqayta rikunki?”, nispa.

Sipasyashaspaqa mayta ñakʼarerqani. Niña allinyanayta yacharqani, chaywanpis amigasniywan kikinchakullarqanipuni, paykunaqa sanitos, kusisqastaj karqanku. Pisipaj qhawakorqani, manchalitaj karqani. Jinapis familiaywan amigosniywanqa mana saqerpariwarqankuchu. Ujnin amigaymanta yuyarikuni, payqa 20 wataswan noqamanta kuraj karqa. Payqa mana onqoynillaypi yuyanayta, wajkunaj allinnintataj maskʼanayta yachachiwarqa.

MANA QHASIPAJCHU KAUSASQAYTA REPARARQANI

Chunka pusajniyoj kashaspa sinchʼiyaykorqani, tantakuykunaman riypis saykʼuchiwaj. Chayrayku wasiypi qhepakuspaqa Bibliata sumajta estudiaj kani. Chantapis Job libropi, Salmospi ima, Jehovaqa paymanta astawan yachakunanchejta munasqanta entienderqani. Sapa kuti orakusqayqa ‘may sumaj atiyta’ chantapis “Diosqa chay mana unanchay atina sonqo tiyaykuyninta” qowarqa (2 Corintios 4:7; Filipenses 4:6, 7).

Iskay chunka iskayniyoj kashaspataj ruedasniyoj sillapi purinay karqa. Uj sillallata onqosqayojta runas rikunankuta manchachikoj kani. Chaywanpis mana pi yanapanawantapunichu necesitaj kani. “Mana allin kajtaj” uj bendicionpi tukorqa. Amigay Isabelqa, killapi 60 horasta paywan khuska willanayta niwarqa.

Qallariypeqa, mana atinaypaj jina kasqanta yuyarqani. Chaywanpis Jehovamanta yanapata mañakorqani, familiaresniypa, amigosniypa yanapayninwantaj ruwayta munasqayta juntʼarqani. Chay killaqa usqhayllata pasarqa, niña manchachikorqanichu, niñataj pʼenqakorqanichu. Kay 1996 watapitaj precursora regular kayta qallarerqani nisunman sapa killa 90 horasta willaj kani. Chayta ruwasqaymantaqa mana pesachikunichu, imaraykuchus Diosman astawan qayllaykorqani, kallpachawarqataj. Chantapis wajkunawan creeyniymanta parlarerqani, Diosman qayllaykunankupajtaj yanaparqani.

JEHOVÁ MANA SAQERPARIWANCHU

Kay 2001 watapi qʼoñi tiempo kashajtin, accidentarpakorqani, chakisniytataj pʼakirpakorqani. Hospitalpi kashaspaqa sonqollaypi orakorqani: “¡Jehová ama saqerpariwaychu ari!”, nispa. Chaymantataj ladoypi kashaj warmeqa niwarqa: “¿Jehovaj testigonchu kanki?”, nispa. Parlanaypaj mana kallpayoj kasqayrayku umallaywan “arí” nerqani. Chay warmitaj niwarqa: “Rejsiykichej, revistasniykichejtapis leeni”, nispa. Chay niwasqanqa kallpachariwarqa. May llakiypi kaspapis Jehovamanta willayta aterqani, chayqa ¡may sumajpuni!

Tumpata allinyarispaqa hospitalpi willarqani. Chakisniy enyesasqa kashajtinpis mamay ruedasniyoj sillapi tanqawaj. Sapa pʼunchay mashkha onqosqasllatapis waturej kayku, imaynachus kashasqankuta tapurej kayku, wakin revistasta, librosta imataj jaywaj kayku. Saykʼusqa qhepakoj kani, chaywanpis Jehovaqa kallpachawarqapuni.

Tatasniywan 2003 watapi

 Kay wataspeqa nanayniy astawan sinchʼiyan. Tatay wañupusqantaj astawan llakichiwan. Allin kaj imaspi yuyanaypaj kallpachakuni. Atikusqanman jina, familiaresniywan, amigosniywantaj kanaypaj kallpachakuni, chaytaj llakiyniyta qonqanaypaj yanapawan. Sapallay kashaspaqa, Bibliata leeni, estudiani ima, telefononejtataj willani.

Wakin kuti, mosqoypi jina Diospa mosoj pachanpi kashasqayta yuyani

Chantapis kaykuna kusirichiwan: wayra uyaypi phukuriwasqan, tʼikaspa qʼapayninta muskhirisqay ima. Chayraykutaj Jehovaman agradecekuni. Kusisqa kasqaypis yanapallawantaj. Uj día willashajtiy amigay sillaypi tanqashawarqa. Anotakunanpajtaj sayarerqa. Jinallapi sillayqa suchurerqa, uj sayashaj autowantaj chocarparerqani. ¡Mancharikorqayku! Chaywanpis mana imanakusqayta reparaspa asiykukorqayku.

Ashkha imasta mana ruwayta atinichu, chaytataj mayta ruwayta munashani. Wakin kuti, mosqoypi jina Diospa mosoj pachanpi kashasqayta yuyani (2 Pedro 3:13). Sano kashasqaypi tʼukurini, kayman jaqayman may kusisqa puriykachasqayta yuyani. Rey Davidpa nisqanta yuyarikunipuni, pay nerqa: “Tata Diospi atienekuy; kallpachakuy, amataj qʼenaqakuychu”, nispa (Salmo 27:14). Cuerpoy astawan llauchʼiyapushajtinpis Jehovaqa sapa pʼunchay astawan kallpachawan. Arí, llauchʼilla kaspapis kallpachasqa kani.