Ir al contenido

Ir al índice

 TAPANMANTA

¿Imatataj Dios noqanchejrayku ruwarqa?

¿Imatataj Dios noqanchejrayku ruwarqa?

“Diosqa chay jinatapuni kay pachapi kaj chhikata munakusqanrayku, uj kʼata Churinta qorqa. Ajinamanta pillapis paypi creejqa mana chinkayman renqachu, astawanqa wiñay kawsayniyoj kanqa.” (Juan 3:16.)

Kay versiculoqa sumaj rejsisqa. Ni mayqen versiculopis “runas, Dioswan masichakuyta atisqankumanta, salvakuyta atisqankumanta ima parlanchu”. Chayrayku wakin jatuchaj llajtaspeqa, ima raymillatapis ruwaspa chay versiculota jatuchaj papelespi qhelqanku, autosninkuman letrerospi churanku chayri qhelqaykunku.

Chaykunata ruwajkunaqa, Dios munakusqanta, wiñay kausayta qonanta ima yachanku. ¿Qanrí? ¿Diospa munakuyninta kausayniykipi repararqankichu?

“DIOSQA CHAY JINATAPUNI KAY PACHAPI KAJ CHHIKATA MUNAK[ORQA]”

Ashkha runasqa, cielopi, Jallpʼapi kaj imas, chantá runa ima, Diospa ruwasqasnin kasqanta yuyanku. Jinapis tukuy kausajkunaqa, mana sutʼinchay atina, may sumaj ruwasqa kashanku, chaykunataj mana jinallamantachu rikhurin. Chantapis ashkha runasqa, kausayta qosqanmanta Diosman agradecekunku. Imaraykuchus payrayku kausallankupuni, kusisqastaj kanku. Diosqa aireta, yakuta, mikhunata, Jallpʼapi tukuy ima kajtawan qowanchej.

Chaykunamanta Diosman agradecekunanchejqa allinpuni, Pay ruwawajninchej, kausachiwanchejtaj  (Salmo 104:10-28; 145:15, 16; Hechos 4:24). Ajinamanta munakuyninta rikuchiwanchej. Apóstol Pablopis jinata nerqa: “Diosqa [...] tukuyman kawsayta qon, samayta, tukuy imastawan. Diospi kawsanchej, kuyurinchej, kanchejtaj”, nispa (Hechos 17:25, 28).

Diosqa tukuy imaymanamanta munakuyninta rikuchiwanchej. Payqa, mana animalesta jinachu ruwawarqanchej. Astawanpis Payta yupaychayta, chaytataj juntʼayta atinanchejpaj jina ruwawarqanchej (Mateo 5:3). Ajinamantataj Diospa familianmanta kayta atisunman. Arí, kasukoj runas kasun chayqa, wawasnin kayta atisunman (Romanos 8:19-21).

Juan 3:16 nisqanman jina, Diosqa Churinta Jallpʼaman kachamuspa munakuyninta rikucherqa. Jesusqa, Diosninmanta Tatanmantataj yachachinawanchejpaj, noqanchejrayku wañunanpajtaj jamorqa. Chaywanpis ashkha runasqa, niraj entiendenkuchu imaraykupunichus Jesús wañusqanta. Chaynejtataj Dios munakuyninta rikuchiwasqanchejta. Bibliaj nisqanta qhawarina.

“UJ KʼATA CHURINTA QORQA”

Diosqa mana munarqachu onqonanchejta, viejoyananchejta, nitaj wañunanchejta. Payqa, Adanwan Evawan paraíso Jallpʼapi wiñaypaj kausanankuta munarqa. Chaypajtaj paykunaqa, kasukunanku karqa, mana jinata ruwaspaqa wañunkuman karqa (Génesis 2:17). Adanqa, Diospa contranta oqharikorqa, chaytaj payta, mirayninta ima wañuyman chayacherqa. Apóstol Pablo sutʼincharqa: “Uj runanejta jucha kay pachaman yaykumorqa, jucharaykutaj wañuypis tiyan. Ajinamanta wañoyqa tukuy runasman chayarqa, tukuyninku juchallikusqankurayku” (Romanos 5:12).

Chaywanpis Diosqa “cheqan kajta munakun” (Salmo 37:28). Adanpa ruwasqanta mana qhawallarqachu. Jinapis Diosqa, mana chayraykuchu tukuy runas ñakʼarinankuta, wañunankuta ima saqerqa. Astawanpis Diosqa, cheqan kasqanrayku “kawsaymanta kawsaywan” nisqallata juntʼasharqa. Ajinamanta kasukoj runas wiñay kausayta suyakunankupaj (Éxodo 21:23-25). Chaywanpis, ¿imaynatá Adán cheqan kausayta chinkachisqanta tarisunman? Pillapis, Adanpa cheqan kausayninta jina qonan karqa.

Jesusqa tukuy sonqo Jallpʼaman jamorqa, kausaynintataj runasrayku qorqa

Adanpa mirayninmantaqa, ni pí chayta ruwayta atinmanchu karqa, astawanqa Jesuslla (Salmo 49:6-9). Jesusqa mana juchayoj nacekorqa, imaynachus Adán ñaupajta karqa jina. Chayrayku, kausayninta qospaqa, runasta juchamanta kacharichiyta aterqa. Chantapis Adanpa mirayninman wiñay kausayta kutichiyta atinman karqa (Romanos 3:23, 24; 6:23).  ¿Imatataj ruwasunman Jesuspa ruwasqan yanapanawanchejpaj?

“PILLAPIS PAYPI CREEJQA”

Juan 3:16 nillanpuni: “Pillapis paypi (Jesuspi) creejqa mana chinkayman renqachu, astawanqa wiñay kawsayniyoj kanqa”, nispa. Arí, wiñaypaj kausayta munanchej chayqa, Jesuspi creenanchej tiyan, paytataj kasukunanchej tiyan.

Ichá pillapis ninman: “Kay versiculoqa mana kasukunamantachu parlan, astawanpis Jesusqa nerqa ‘pillapis paypi creejqa mana chinkayman renqachu’”, nispa. Bibliaqa, creeymanta parlaspa mana imapi creey jinallachu kasqanta nin. Astawanpis Dios allinpaj qhawanawanchejpajqa, Jesús salvawajninchej kasqanta sutʼita yachananchej tiyan. Chantapis, Jesuspa yachachisqanta ruwanapaj kallpachakunanchej tiyan. Mana chayman jina ruwaspaqa, qhasilla creeyninchej kanqa. Imajtinchus Bibliapi nin ‘mana ruwasqasniyoj creeyqa wañusqa kashasqanta’ (Santiago 2:26). Jesuspi creesqanchejqa, chayman jina ruwananchejpaj tanqanawanchej tiyan.

Pablo ajinata sutʼinchan: “Cristoj munakuynenqa tanqawayku ñawpajman rinaykupaj, kayta allinta yachasqaykurayku [...] kunan kawsajkuna amaña paykunapajchu kawsanankupaj, astawanqa kawsanankupaj, jaqay pichus wañorqa, kawsarimporqataj paykunarayku, chaypaj”, nispa (2 Corintios 5:14, 15). Jesuspa wañuyninmanta agradecesqa kashanchej chayqa, ñaupa kausayninchejta saqepusun. Mana munaynillanchejpichu yuyasun, Jesuspajtaj kausasun, pichus noqanchejrayku wañorqa. Chantapis, Jesuspa kamachisqanta ñaupajman churananchej tiyan. Chaytaj rikukunan tiyan imaynachus kasqanchejpi, imastachus ajllasqanchejpi, ruwasqanchejpi ima. ¿Imatá japʼisun Jesuspi creesqanchejrayku?

“MANA CHINKAYMAN RENQACHU, ASTAWANQA WIÑAY KAWSAYNIYOJ KANQA”

Kay Juan 3:16 tukukuyninpi sutʼinchan: Jesuspa wañuyninpi creejkuna, kamachisqanman jinataj ruwajkunaqa mana wañunankuta, astawanqa wiñaypaj kausanankuta. Chaywanpis, mana tukuychu uj cheqallapi kausanqanku.

Wakin runasqa cielopi wiñaypaj kausanqanku. ¿Imaynatá yachanchej? Jesusqa yachachisqasninman nerqa, paywan khuska kamachinankupaj uj cheqata wakichipunanta (Juan 14:2, 3; Filipenses 3:20, 21). Cielopi kausarimojkunaqa, “Diospata Cristojtawan sacerdotesninku kanqanku, paywantaj waranqa watasta kamachenqanku” (Apocalipsis 20:6).

Jesuspa yachachisqasninmanta pisilla cieloman renqanku. Jesús nerqa: “Juchʼuy tropa ovejasníy, ama manchachikuychejchu, imaraykuchus Tataykichejmanqa allin rijchʼan qankunaman reinonta qoy”, nispa (Lucas 12:32). ¿Mashkha runastaj kanku chay “juchʼuy tropa” ovejas? Apocalipsis 14:1, 4 nin: “Chantá rikullarqanitaj Corderota Sión Orqo patapi sayashajta, paywantaj kashajta pachaj tawa chunka tawayoj waranqa runasta. Paykunaj frentesninkupi paypa sutin, Tatampa sutin ima qhelqasqa karqa [...]. Paykunaqa runas ukhumanta rantisqa karqanku, ñawpaj poqoy jina Diospaj, Corderopaj ima”. Jallpʼapi may chhika kausajkunamanta nisqaqa, chay 144.000 runas “juchʼuy tropa” kanku. Chantapis reyes kanankuta nillantaj, chantá ¿pikunatataj kamachenqanku?

Jesusqa, chay Reinon urapi wajkuna kausanankumanta parlaspa, nerqa: “Waj ovejas tiyapullawantaj, mana kay tropamanta kajkuna. Chay ovejastapis pusamunallaytaj tiyan. Paykunata wajyajtiy, uyariwanqanku. Uj tropalla kanqanku, uj kʼata michejniyojtaj”, nispa (Juan 10:16). Paykunaqa wiñaypaj Jallpʼapi kausakuyta suyakunku, imaynatachus Adanwan Evawan  kausakunkuman karqa ajinata. ¿Imaynatá chayta yachanchej?

Bibliaqa kutin kutita nin Jallpʼa uj paraisoman tukuchisqa kananta. Chayta yachayta munanki chayqa, kay versiculosta Bibliaykipi leey: Salmo 37:9-11; 46:8, 9; 72:7, 8, 16; Isaías 35:5, 6; 65:21-23; Mateo 5:5; Juan 5:28, 29 chantá Apocalipsis 21:4. Kay versiculospeqa manaña guerra, yarqhay, onqoykuna, wañuy ima kananta nin. Chantapis aswan qhepaman kʼacha runas wasisninkuta ruwanankuta, tarpusqankuta cosechanankuta, chantá wawasninkuta uj sumaj pachapi uywanankuta. * ¿Chay jinapi kausakuyta munawajchu? Chayqa juntʼakonqapuni.

¿IMASTATAJ DIOS NOQANCHEJRAYKU RUWARQA?

Dios tukuy imata noqanchejrayku ruwasqanpi tʼukurisun chayqa, maytaña ruwasqanta reparasun. Diosqa kausayta, yuyayta, tukuy ima necesitasqanchejtataj qowanchej. Chantapis mana anchata onqonapaj yanapawanchej. Astawanqa Churin Jesusta noqanchejrayku wañunanpaj kachamorqa. Chaynejtataj ashkha bendicionesta japʼinanchejpaj, Juan 3:16 versiculopi yachakunchej jina.

Onqoy, guerras, yarqhay, wañuy ima chinkajtenqa, wiñaypaj kusisqa kausakusun. Chay jinapi kausakoyqa sapa ujllamanta kashan. Chaywanpis tapurikuna, ¿imatataj Diospaj ruwashanchej?

^ párrafo 24 Astawan kay profeciasmanta yachakuyta munaspaqa, ¿Imatapunitaq Biblia yachachin? libroj 3 yachaqananta leey. Kaytaqa Jehovaj testigosnin orqhonku.