Ir al contenido

Ir al índice

 LEEJKUNA YACHAYTA MUNANKU

¿Imaraykutaj Dios atiyniyojkuna, runa masinkuta sarunankuta saqen?

¿Imaraykutaj Dios atiyniyojkuna, runa masinkuta sarunankuta saqen?

Bibliaqa wakin atiyniyoj runas, runa masinkuta sarusqankuta willawanchej. Sutʼinchanapaj, Achabmanta parlan. Payqa 2900 watas ñaupajta Israelpi kamacherqa. Achabqa Nabotpa, wawasninpatawan uva huertankuta japʼikapuyta munarqa. * Warmin Jezabeltaj, chay jallpʼata qhechunanpaj paykunata wañuchicherqa, reytaj chayta ruwajta saqellarqa (1 Reyes 21:1-16; 2 Reyes 9:26). ¿Imaraykutaj Dios chay jina sajra ruwaykuna kananta saqen?

Diosqa “mana jaykʼaj llullakoj”. (Tito 1:2)

Ñaupajtaqa, mana jaykʼaj llullakoj Dios kasqanrayku (Tito 1:2). ¿Imaynataj chayrí? Qallariypi, Diosqa runasman nerqa, payta mana kasukojtinku wañunankuta. Jinataj karqa. Edén huertapi runas Diosta mana kasukusqankurayku, ni mayqen runapis wañuymanta ayqeyta atinchu. Chantapis ñaupajta wañoj runaqa, waj runa kallpanman atienekuspa sajrata ruwasqanrayku wañorqa. Chaytaj Caín wauqen Abelta wañuchisqan karqa (Génesis 2:16, 17; 4:8).

Biblia nin jina, chaymantapacha “runaqa runa masinta chakisnin uraman churan paypa mana allinnillampaj” (Eclesiastés 8:9). Sutʼinchanapaj, Jehovaqa israelitasta reyesninku ñakʼarichinankuta, Paymantaj qhaparikunankuta nerqa (1 Samuel 8:11-18). Yachayniyoj rey Salomonpis, uj llasa yugota patankuman churarqa (1 Reyes 11:43; 12:3, 4). Waj reyestaj, Achab jina, aswan sajras karqanku. Kaypi tʼukuriy: Dios paykunata atiyniyoj runasmanta jarkʼanman karqa chay, ¿nichu payllataj llulla jina qhawachikunman karqa?

“Runaqa runa masinta chakisnin uraman churan paypa mana allinnillampaj.” (Eclesiastés 8:9)

Satanasqa, runas Diosta imata japʼiyta munaspalla kasukusqankuta nin (Job 1:9, 10; 2:4). Chayrayku Dios kamachisninta atiyniyoj runasmanta jarkʼanman chayqa, Satanaspa nisqan cheqa kasqanta rikuchinman. Sitajchus tukuy runasta yanapanman chayqa, runasqa ni pejpa yanapaynillanwan kamachikuyta atisqankuta creenkuman. Chaytaj mana cheqachu. Imajtinchus Bibliaqa, runas sapallankumanta mana kamachikuyta atisqankuta nin (Jeremías 10:23). Chayrayku Diospa gobiernon kamachishajtenqa ni pipis runamasinta sarunqañachu.

Chaykama, ¿Dios chay sajra ruwaykunata qhawashallanchu? Mana. Astawanpis iskay imastaña ruwashan. Qallarinapaj, atiyniyoj runas, runa masinkuta sarusqankuta sutʼiman orqhon. Sutʼincharinapaj, Palabranpi, Jezabel Nabotta wañuchinanpaj imatachus ruwasqanmanta parlan. Chantapis uj atiyniyoj sajra kamachej chaykunata ruwachisqanta sutʼinchan (Juan 14:30; 2 Corintios 11:14). ¿Pitaj? Kuraj Supay. Payqa mana juchayoj jina rikhuriyta munan. ¿Imapajtaj Dios chay sajra ruwaykunata, pichus ruwachisqanta ima willawanchej? Mana sajra ruwaykunapi urmananchejpaj. Jinamantataj wiñay kausayta japʼinapaj yanapawanchej.

Diosqa, pisimantawan ni mayqen atiyniyoj runapis runa masinta ñakʼarichinanta nin. Payqa Achabpa, Jezabelpa, waj sajra runaspa ruwasqankutawan sutʼiman orqhorqa, juchacharqa, jasutʼerqataj. Chaytaj tukuy sajra runasta kay pachamanta wiñaypaj tʼirananpi atienekunapaj yanapawanchej (Salmo 52:1-5). Chantapis Diosqa, payta munakojkunaman atiyniyoj runas qhechusqankuta kutichipunanta nin. * Arí, Nabot, wawasninpis, Jallpʼa uj kʼacha huertaman tukusqanta rikonqanku, maypichus cheqan ruwaylla kanqa (Salmo 37:34).