Ir al contenido

Ir al índice

 TAPANMANTA | ¿WAÑUY CHINKANMANCHU?

¡Wañuy chinkanqa!

¡Wañuy chinkanqa!

Betania llajtitaqa, Jerusalenmanta kinsa kilometrospi jina kasharqa (Juan 11:18). Jesús wañupunanpaj semanas faltashajtin, chaypi uj llakiy rikhurerqa. Jesuspa munasqa amigon Lázaro, ujllata sinchʼita onqoykuspa wañuporqa.

Jesusqa chayta yachaspa, yachachisqasninman nerqa: “Lázaro [...] puñushan. Kunan risaj payta rijchʼarichimoj”, nispa (Juan 11:11). Chaywanpis mana entiendesqankuta reparaspa, sutʼita nerqa: “Lazaroqa wañupumpuni”, nispa (Juan 11:14).

Jesusqa Lázaro tawa pʼunchayta pʼampasqa kasqanmanta Betaniaman chayarqa. Chaypitaj Lazaroj ñañan Martaqa, Jesús payta sonqochashajtin nerqa: “Kaypichus kawaj karqa chayqa, [hermanoy] mana wañupunmanchu karqa”, nispa (Juan 11:17, 21). Jesustaj payman nerqa: “Noqa kani kawsarimuy, kawsaytaj pichus noqapi creejqa, wañuchumpis kawsa[rimonqa]”, nispa (Juan 11:25).

“Lázaro, llojsimuy”

Mana qhasillata parlashasqanta rikuchinanpajtaj, Jesusqa aya pʼampanaman qayllaykuspa sinchʼita qhaparerqa: “Lázaro, llojsimuy”, nispa (Juan 11:43). Lazarotaj llojsimorqa, tukuytaj tʼukulla qhepakorqanku.

Jesusqa iskay runastaña ñaupajpi kausarichimorqa. Ujqa Jairoj imillitan karqa. Chay kutipipis, imillita puñushallasqanta nerqa (Lucas 8:52).

Jesusqa iskaynin kutipi wañuyta puñuywan kikinchaspa, allinta ruwarqa. Imaraykuchus puñushaspaqa, nanaymanta, llakiymantapis samarikunchej. Wañuytaj ajinapuni (Eclesiastés 9:5,  “Wañoyqa puñuy jina”, nisqa recuadrota leey). Jesuspa ñaupaj discipulosnenqa, chayta sutʼita yacharqanku. Uj libro nin: “Discipulosqa wañuy puñuy jina kasqanta yacharqanku. Aya pʼampanataj, cheqa sonqo wañupojkunapaj samarina lugar jina” (Encyclopedia of Religion and Ethics). *

 Wañusqas mana ñakʼarishasqankuta yachayqa, sonqochawanchej. Arí, paykunaqa samarikushallanku. Chayta yachaspa, manaña wañuyta sinchʼita manchachikunchejchu.

“SICHUS UJ RUNA WAÑUN CHAYQA, UJTAWAN KAWSANMANCHU?”

Tukuypis sumajta samarikuyta munanchej. Chaywanpis, ¿pitaj wiñaypaj puñuyta munanmanri? ¿Wañuypi puñojkuna maykʼajllapis rijchʼarimonqankuchu, imaynatachus Lázaro, Jairoj imillitan ima kausarimorqanku ajinata?

Tata Jobqa wañupunan qayllata tapurikorqa: “Sichus uj runa wañun chayqa, ujtawan kawsanmanchu?”, nispa (Job 14:14).

Jobllataj tapuyninman kutichikorqa, Tukuy Atiyniyoj Diosman kayta nispa: “Qan wajyawanki, noqataj uyarisqayki. Makiykiwan ruwasqaykita sinchʼita rikuyta munanki” (Job 14:15, NM). Cheqa sonqo Jobqa, Jehová kausarichimunanmanta mana iskaychakorqachu. ¿Qhasillatachu chayta suyakusharqa? Mana.

Diosqa Jesusman wañuyta atipananpaj atiyta qorqa. Jesustaj chay atiywan ashkhasta kausaricherqa. Bibliaqa Jesús “Wañuypa llavesninta” japʼisqanta nin (Apocalipsis 1:18). Imaynatachus Lazarota kausarichiyta aterqa, ajinallatataj wañusqasta qhepaman kausarichiyta atenqa.

Bibliaqa wañusqas kausarimunankumanta ashkhata parlan. Uj ángel profeta Danielman nerqa: “Samarikunki. Qhepa pʼunchaykunapitaj jatarikunki tʼinkaykita japʼikapunaykipaj”, nispa (Daniel 12:13). Saduceosqa wañusqas kausarimunankupi mana creejchu kanku. Chayrayku Jesusqa, religionninkuta kamachejkunaman nerqa: “Pantasqa kankichej, Diosmanta Qhelqasqata mana rejsisqaykichejrayku, nitaj Diospa atiynintapis”, nispa (Mateo 22:23, 24, 29). Apóstol Pablopis nillarqataj: “Diospi suyakullanitaj [...] wañuymanta kawsarimpunankuta, cheqan kajta ruwajkuna, sajrata ruwajkunapis”, nispa (Hechos 24:15).

¿MAYKʼAJTAJ WAÑUSQAS KAUSARIMONQANKU?

¿Maykʼajtaj cheqan kajta ruwajkuna, sajrata ruwajkunapis kausarimonqanku? Danielwan parlaj angelqa, “qhepa pʼunchaykuna[pi]”, nispa nerqa. Martataj hermanon Lázaro “qhepa pʼunchaypi, wañusqas kawsarimonqanku chaypacha” kausarimunanta yacharqa (Juan 11:24).

Bibliaqa chay “qhepa pʼunchay[ta]”, Jesucristoj kamachiyninwan khuskachan. Pablo qhelqarqa: “Cristoqa kamachinampuni tiyan, tukuynin enemigosnin chakisnin uraman churasqa kanankukama. Tukuy enemigosmanta qhepa kaj atipasqaqa wañuy kanqa”, nispa (1 Corintios 15:25, 26). Chayrayku Diospa Reinon jamunanta, munaynin Jallpʼapi juntʼakunanta ima mañakuna. *

Job yacharqa jina, Diosqa wañusqasta kausarichiyta munanpuni. Chay pʼunchay chayamojtintaj, wañoyqa chinkanqa. Nitaj jaykʼajpis ujtawan pipis tapukonqachu: “¿Wañuy chinkanmanchu?”, nispa.

^ párrafo 8 “Cementerio” rimayqa, griego parlaymanta jamun. Chaytaj “samarina lugar” niyta munan.

^ párrafo 18 Diospa Reinonmanta astawan yachakuyta munaspaqa, ¿Imatapunitaq Biblia yachachin? libroj, 8 yachaqananta leeriy. Kaytaqa Jehovaj testigosnin orqhonku.