Ir al contenido

Ir al índice

 TAPANMANTA | ¿DIOSTA NECESITANCHEJCHU?

¿Imaraykutaj Diosta necesitanchej?

¿Imaraykutaj Diosta necesitanchej?

Llakisqa kajkunata yanapaj doctoresqa, kusisqa kausanapaj mana mikhuyllatachu, nitaj ropallatachu necesitasqanchejta ninku. Chayraykuchá runasqa jatunpaj qhawasqa imasta ruwayta munanku. Wakenqa makisninkuwan kʼacha imasta ruwanku; takiyta, tocayta yachakunku; animalitosta, plantasta ima estudianku. Jinapis ni chaykunata ruwaspapis, sonqo juntʼasqachu kanku.

Diosqa kunantaj, wiñaypajtaj kusisqa kausananchejta munan

Bibliata leejkunaqa, sonqo juntʼasqa kanapaj Diosta necesitasqanchejta yachanchej. Génesis libroj ñaupaj capitulosnin, ñaupa qhariwarmita Dios ruwasqanta nin. Paykunawantaj amigosninwan jina parlasqanta (Génesis 3:8-10). Runaqa Diosta kausayninpi necesitan, nitaj sapallanmanta kausananpajchu ruwasqa kashan. Bibliaqa kutin kutita chaymanta parlan.

Jesús uj kuti nerqa: “May cusiskas cancu sonkoncupi Diosmanta pisiskas caskancuta khawacojcunaka”, nispa (Mateo 5:3, Dios Parlapawanchej). Chay nisqanqa, kusisqa kausanapaj Diosta necesitasqanchejta rikuchin. ¿Imatá chaypaj ruwasunman? Jesusllataj nerqa: “Mana tʼantallawanchu runaqa kawsanqa; astawanqa, Diospa siminmanta tukuy llojsimoj palabraswan kawsanqa”, nispa (Mateo 4:4). Arí, Diospa nisqasnillan, nisunman yuyaychaynin, kamachiykunasnin ima, kusisqa kanapaj yanapawasunman. Ima kinsa imaspichus yanapawasqanchejta qhawarina.

Yuyaychanata necesitanchej

Kay tiempopeqa tukuy imapaj yuyaychajkuna tiyan: Wajkunawan allinta kausakunapaj, munakunapaj, familiapaj, chʼampaykunata allinchanapaj, kusisqa kausanapaj, imapajchus kausasqanchejta yachanapaj ima. Chaywanpis Ruwawajninchej kasqanrayku, Jehová Dioslla sumajta yuyaychayta atiwasunman.

Foto orqhonaj libriton jina, Bibliaqa allinta kausanapaj yanapawanchej

Sutʼincharinapaj, teleta chayri foto orqhonata rantikojtiyki, chaywan khuskata uj libritotawan  vendesunku. Mayqentachus ruwajkuna, allinta apaykachayta yachanaykipaj wakichinku. Bibliaqa chay librito jina. Chaytataj “Ruwawajninchej” allinta kausanapaj qowanchej. Chay “libroqa”, imapajchus Dios “ruwawasqanchejta” sutʼinchan, imaynatachus kusisqa kausanatapis.

Jaywasusqanku libritopeqa, allinta apaykachanaykipaj imatachus ruwanaykita nisunku. Ajinallatataj Bibliaqa, imaynatachus allinta kausananchejta willawanchej. Ichapis chay foto orqhonata apaykachanaykipaj, waj runawan yachachichikuwaj. Chaywanpis mana freganaykipaj, allinta apaykachanaykipajtaj, ¿manachu aswan allin kanman chay libroj nisqanta ruwanayki?

“Noqamin Señorniyki [Jehová] Dios kani; noqa yachachiyki imachus qampaj allin kasqanta. Noqa may ñantachus purinaykita rikuchiyki. Kamachisusqaytachus kasuwankiman karqa chayqa, allin kawsayniykeqa mayu jina kanman karqa, cheqan kayniykitaj mama qochaj yaku oqharikusqasnin jina kanman karqa.” (Isaías 48:17, 18)

Bibliapeqa yuyaychayta, yanapata ima tarinchej

Jehovaqa yuyaychaykunata, kamachiykunata ima qowanchej. Chaywanpis kasukunanchejpaj, mana tanqawanchejchu. Astawanpis munakuwasqanchejrayku, yanapanawanchejraykutaj niwanchej: “Noqamin Señorniyki Tata Dios kani; noqa yachachiyki imachus qampaj allin kasqanta. Noqa may ñantachus purinaykita rikuchiyki. Kamachisusqaytachus kasuwankiman karqa chayqa, allin kawsayniykeqa mayu jina kanman karqa, cheqan kayniykitaj mama qochaj yaku oqharikusqasnin jina kanman karqa”, nispa (Isaías 48:17, 18). Rikunchej jina, Diospa nisqanta kasukojtinchejqa allinta kausasun. Arí, kusisqa kanapajqa Diosta necesitanchej.

Llakiykuna tukukunanta necesitanchej

Wakin runasqa, mana Dioswan allillanta kausasqankuta ninku. Wakintaj mana Paypi creellankupischu. Ninkutaj: “Dios kanman chayqa, nichá kausay kay jina llakiy kanmanchu”, nispa. Chaynejta tapukunku: “¿Imaraykutaj kʼacha runasmanpuni imapis chayan? ¿Ima juchayojtaj chay chhika wawitas kanku onqosqetas nacekunankupaj? ¿Imaraykutaj kausay kay jina llakiyri?”, nispa. Jinata tapukunaqa mana juchachu. Kutichiykunata yachaytaj, mayta yanapawasunman. Chayrayku Diosta tumpanamantaqa, imatachus Palabranpi sutʼinchasqanta qhawarina.

Génesis libroj ñaupaj capitulosnin nisqanman jina, Satanasqa uj katarinejta ñaupaj qhariwarmita juchallicherqa. Diosqa paykunaman kamacherqa: “Allin kajta mana allin kajta yachanamanta sachʼaj poqoynillanta amapuni mikhunki[chej]chu”, nispa. Chaywanpis Satanasqa, uj katarinejta Evaman nerqa: “Mana wañunkichejchu. Dios allinta yachan, chay sachʼaj poqoyninta mikhuspa, sumaj yachayniyojman tukunaykichejta. Ajinamanta chaywan qankunaqa Dios jina kankichej, yachankichejtaj imachus allin kajta, mana allin kajtapis”, nispa (Génesis 2:16, 17; 3:4, 5).

Chayta nispa, Satanasqa waj parlaypi nisharqa: “Diosqa llulla, nitaj allin kamachejchu. Runasqa noqata kasuwaspa aswan allinta kausankuman”, nispa. ¿Imaynatá chay nisqan cheqachus manachus kasqanta yachakunman karqa?  Jehovaqa chaypaj tiempo pasananta saqerqa. Jinamanta Satanás, payman ujchakojkunapis, runas Diosta mana necesitasqankuta rikuchiyta atinankupaj.

Imatá niwaj. ¿Mana Diosllawan allinta kausayta atisunmanchu? ¿Runa sapallanmanta kamachikuyta atinmanchu? Kaykunapi tʼukuriy: Ñakʼariy, mana cheqan ruwaykuna, onqoykuna, wañuy, suwas, millay kausay, guerras, ashkha runasta layankurayku wañuchisqanku ima. Chaykunanejta may unaytaña ñakʼarinchej. Arí, runaqa mayta kallpachakuspapis, mana Dioswanqa nipuni allinta kausayta atinmanchu. Chayrayku Bibliaqa, ñakʼariykunamanta mana Diostachu juchachan. Astawanpis jinata sutʼinchan: “Runaqa runa masinta chakisnin uraman churan paypa mana allinnillampaj”, nispa (Eclesiastés 8:9).

Rikunchej jina, tapukusqanchejman kutichinapaj, llakiykuna tukukunanpaj ima, Diospa yanapayninta necesitanchej. ¿Imatá Pay ruwanqa?

Diospa yanapayninta necesitanchej

Runaqa mana onqonanpaj, mana viejoyananpaj, nitaj wañunanpaj, unaymantapachaña tukuy imata ruwan. Wakenqa imaymana jampista ujyanku, ejerciciosta ruwanku, yatirisman rinku, yachayniyoj runas imallatapis orqhonankuta suyanku. Chaywanpis ni imata tarinkuchu. Ashkha tiempota, qolqeta, kallpata ima churajtinkupis, ruwasqankoqa qhasillapaj.

Diosqa runas kusisqa kausanankuta munan. Chay yuyaywan runata ruwarqa, munaynintaj mana tijrakunchu (Génesis 1:27, 28; Isaías 45:18). Jehová Diospa nisqanqa juntʼakonqapuni (Isaías 55:10, 11). Bibliaqa, Jallpʼata uj kʼacha huertaman jina tukuchinanta nin. Imaynatachus qallariypi ñaupa tatasninchejman jaywarqa ajinaman. Biblia Apocalipsis 21:4 versiculopi nisqanman jina, Diosqa “tukuy waqayta ñawisninkumanta pichanqa, manañataj wañuy kanqachu, nitaj waqaypis, nitaj qhapariypis, nitaj nanaypis, imaraykuchus ñawpaj kaj imasqa manaña kanqachu”. ¿Imatá Dios munayninta juntʼananpaj ruwanqa? ¿Imaynatá chay bendicionesta japʼisunman?

Diospa Wawan Jesucristoqa, discipulosninman Tatanpa munaynin juntʼakunanta mañakunankuta yachacherqa. May chhika runas, chay mañakuyta padrenuestro sutiwan rejsinku. Ajinatataj qallarin: “Janaj pachapi kashaj Tatayku, sutiyki jatunchasqa kachun. Reinoyki jamuchun, munayniykitaj ruwasqa kachun, imaynachus janaj pachapi, ajinallatataj kay pachapipis”, nispa (Mateo 6:9, 10). Rikunchej jina, Jehovaqa runaj gobiernon ruwasqanta Reinonnejta chinkachenqa. Chaynejllatataj kay Jallpʼapi allin kausayta sayarichenqa (Daniel 2:44; 2 Pedro 3:13). * ¿Imatá chaypi kausanapaj ruwasunman?

 Jesucristo nerqa: “Kaymin chay wiñay kawsayqa: Qan kʼata cheqa Diosta rejsisunanku, kachamusqayki Jesucristotapis”, nispa (Juan 17:3). Jehová Diospa yanapayninwan, mosoj Jallpʼapi wiñay kausayta japʼisunman. Chayrayku, Diostaqa necesitanchejpuni.

Diosta maskʼana tiempo

Iskay waranqa watas ñaupajta, apóstol Pabloqa Atenas llajtamanta Areópago nisqapi (Marte loman), yachayniyoj griegoswan parlasharqa. Chaypitaj Diosmanta nerqa: “Payqa tukuyman kawsayta qon, samayta, tukuy imastawan. Diospi kawsanchej, kuyurinchej, kanchejtaj. Wakin yarawista wakichejkunaykichejpis kay jinata nerqanku: Noqanchejpis Diospa mirayninmanta kanchej”, nispa (Hechos 17:25, 28).

Chay nisqanqa kunanpis cheqapuni. Diosqa aireta, mikhunata, yakuta ima qowanchej. Chaykuna mana kanmanchu chayqa, mana kausasunmanchu. Chantá, ¿imaraykutaj Dios necesitasqanchejta qollawanchejpuni ashkhas Paymanta mana yuyarikojtinkupis? Pablo nin: “Chayta Dios ruwarqa runasqa payta maskʼanankupaj, ichapis imaynallamantapis reparaspa, payta tarinankupaj. Jinapis Diosqa mana karupichu kashan sapa ujninchejmanta”, nispa (Hechos 17:27).

¿Diosta astawan rejsiyta munawajchu? Ichapis imatachus qhepaman ruwananta yachayta munanki. Chayri kay tiempopi, wiñaypajtaj kusisqa kausanaykipaj yuyaychasunanta munanki. Jina kajtenqa, kay revistata jaywasojwan parlariy. Manaqa wakichejkunaman qhelqay. Paykunaqa tukuy sonqo yanapasonqanku.

^ párrafo 20 Diospa munaynin Jallpʼapi juntʼakunanpaj, imatachus Reinon ruwananmanta astawan yachakuyta munaspaqa, ¿Imatapunitaq Biblia yachachin? libroj 8 yachaqananta leey. Kaytaqa Jehovaj testigosnin orqhonku. Chantapis www.jw.org/qu nisqapi leeriwaj chayri uraqachiwaj.