GERMÁN: * “Ñaupaj warmiy cancerwan wañuporqa, 34 watastataj casarasqa karqayku. Qhepaman Lindawan casarakorqani. Paytaj ñaupa warmillaywan kikinchasqayta yuyaj. Amigosniypis ñaupa warmillaymanta parlaj kanku, chaytaj Lindaj sonqonta nanachej.”

LINDA: “Qosaypa ñaupa warmenqa kʼacha karqa, sumaj yuyayniyojtaj. Tukuy payta munakoj kanku. Noqatataj mana valechiwajchu kanku. Wakin kutis tapukuniraj: ‘¿Qosay payta jina munakuwanqachu?’, nispa.”

Lindaqa ñaupa qosanmanta divorciasqa. Paywan Germanwanqa, rejsinakusqankumanta mayta kusikunku. Chaywanpis watejmanta casarajkuna, ashkha chʼampaykunawan tinkusqankuta ninku. *

Watejmanta casarasqa kanki chay, ¿imatá qhariwarmi kausayniykimanta yuyanki? Tamaraqa, divorciakusqanmanta 3 watanman watejmanta casarakorqa. Pay nin: “Ñaupa kutita casarashajtiy, qosaywan wiñaypaj khuska kausakunaykuta yuyarqani. Chaywanpis qhepanta casaraspaqa, manaña jinatachu yuyarqani. Imajtinchus casarasqa kausay, tukukuyta atisqanta yachani”, nispa.

Jinapis ashkhas, watejmanta casaraspa kusisqa kausakunku. Qanpis kusiyta tarillawajtaj. ¿Imaynamantá? Watejmanta casarakojkuna, ima kinsa chʼampaykunawanchus tinkusqankuta,  chantá imaynatachus Bibliaj yuyaychaykunasnin yanapasqanta qhawarina. *

1 CHʼAMPAY: QHEPA CASARASQAYKITA AMA ÑAUPAJWAN KIKINCHAYCHU.

Sudafricamanta Elena sutiyoj warmi nin: “Mana munaspapis, ñaupa qosaymanta yuyarikullanipuni, astawanraj viajarqayku chay lugaresman rejtiyku. Wakin kutisqa, qhepa qosayta ñaupa qosaywan kikinchani”, nispa. Warmiyki ñaupajta casarasqa karqa chaytaj, ichapis ñaupa qosanmanta sapa kuti parlajtin phiñakunki.

Astawan ujchaykukunaykichejpaj khuska imatapis ruwaychej

YUYAYCHAY: Ñaupajpi casarasqa karqanki chayqa, ñaupa warmiykita mana qonqasqata qonqayta atinkichu, astawanraj paywan watasta casarasqa karqanki chayqa. Warmiyki ñaupajpi casarasqa karqa chaytaj, amallataj paymanta chayta suyaychu. Wakenqa, mana reparakuspalla qhepa warminkuta parlapayashaspa ñaupa warminkoj sutinta oqharisqankuta ninku. ¿Imatá jinapi rikukuspa ruwawaj? Bibliaqa chay kutispi “khuyakuyniyoj” kanata yuyaychan (1 Pedro 3:8).

Warmiyki ñaupaj qosanmanta parlayta munan chayqa, entiendey, kʼachamantataj uyariy. Ama celoswan atipachikuychu, nitaj kikinchashasusqanta yuyaychu. Juanqa viudo, 10 watastañataj Carmenwan casarasqa kashan. Pay nin: “Warmeyqa ñaupa warmiymanta parlajtiy, mana phiñakunchu. Astawanpis imaraykuchus jina kasqayta entiendenanpaj yanapasqanta nin”, nispa. Ajinata parlarinaykichejqa, astawan ujchasunkichejman.

Warmiyki ima kʼacha kaykunasniyojchus kasqanpi astawan tʼukuriy. Mana ñaupa warmiyki jina kajtinpis, waj kʼacha kaykunasniyoj kasqanta yuyariy. Chantapis ama wajwan ‘kikinchaspalla’, imaraykuchus warmiykita munakusqaykipi tʼukuriy. Jinamanta qhariwarmi kausayniyki kallpachakonqa (2 Corintios 10:12a). Edmundoqa, pichus iskay kutita casarakun, nin: “Imaynatachus ni mayqen amigoykipis wajman rijchʼakunchu, jinallataj qhepa warmiykipis ñaupa warmiykiman mana rijchʼakonqachu”, nispa.

Ñaupa warmiykiwan kusisqa kausasqaykimanta yuyarikushaspa, ¿imatá ruwawaj qhepa warmiykej sonqonta mana nanachinaykipaj? Jared nin: “Warmiyman nerqani, ‘ñaupa warmiywan kusisqa kausakorqayku, wakin kutistaj chaypi tʼukurini. Chaywanpis kunanqa, qanwan kausaspa may kusisqa kani’, nispa”.

KAYTA RUWAWAJ: Ñaupa warmiykimanta parlarejtiyki, imatachus warmiyki yuyasqanta tapuriy. Chantá maykʼajchus mana parlanaykipi tʼukuriy.

2 CHʼAMPAY: WARMIYKITA MANA REJSEJ AMIGOSWAN KASHAJTIYKICHEJ.

Javierqa, divorciakusqanmanta sojta watanman casarakorqa. Pay nin: “Qallariypi, qhepa warmeyqa amigosniy tukuy ima ruwasqanta qhawarasqankuta yuyaj”, nispa. Leonardotaj waj jina chʼampaywan tinkorqa, pay nin: “Wakenqa, warmiyman ñaupaqeypi nej kanku, ñaupa qosanta faltachasqankuta, mayta munakusqankuta ima”, nispa.

YUYAYCHAY: Amigosniykita entiendenaykipaj kallpachakuy. Juan nin: “Ñaupa warmiykitawan rejsisoj amigosqa, watejmanta casarakojtiyki, mana qankunawan kikinta masichakuyta atillankuchu”, nispa. Chaynejta Biblia nin: “Llampʼu sonqos kachunku, kʼacha kayninkuta tukuy runasman rikuchispa”, nispa (Tito 3:2). Chayrayku familiasniyki, amigosniyki ima, watejmanta yachaykukunankupaj pacienciakuy. Ichapis waj amigosta ruwakunaykichej kanqa. Javierqa, pimantachus parlakorqaña, tiempowan watejmanta ñaupa amigosninwan masichakusqankuta nin. Chaywanpis nillantaj: “Warmiywanqa mosoj amigosta tarinaykupaj kallpachakushayku, chaytaj mayta yanapawayku”, nispa.

Amigosniykiwan kashajtiykichej, warmiykej sonqonta mana nanachinankuta qhawariy. Sutʼinchanapaj, ñaupa warmiykimanta parlayta qallarejtinku, kʼachamanta allin yuyaywantaj warmiykej sonqonta jarkʼay. Biblia nin: “Imallatapis mana yuyaychakuspalla runaj parlarparisqanqa  espada jina tʼojsin; yachayniyojkunaj parlasqasninkurí jampi jina sonqota thañichin” (Proverbios 12:18).

KAYTA RUWAWAJ: Mayqen amigoswan kashajtiykichejchus, qanpa chayri warmiykej sonqon nanachisqa kayta atisqanpi tʼukuriychej. Chantá chay jina amigoswan kashaspa, imatachus ruwanaykichejta parlarikuychej.

3 CHʼAMPAY: WASANCHASQA KARQANKI CHAY.

Andresqa, pitachus warmin saqerparqa, nin: “Watejmanta wasanchanawankuta, mayta manchachikoj kani”, nispa. Aswan qhepaman Ritawan casarakorqa, pichus viuda karqa. Pay nillantaj: “Wakin kutis tapukoj kani: ‘¿Maykʼajllapis Ritaj ñaupa qosan jina sumaj kayta atisajchu?’, nispa. Chantapis mana paypa allin kajtiy, wajwan ripunanta manchachikoj kani”, nispa.

YUYAYCHAY: Imachus llakichisusqanta warmiykiman willariy. Biblia nin: “Mana pitapis tapurikuypeqa, ima ruwanatapis wakichikusqaqa, mana allinchu rin”, nispa (Proverbios 15:22, Qheshwa Biblia). Andreswan Ritawanqa, chayta ruwarqanku nisunman sutʼita parlarikorqanku. Chaytaj purajmanta atienekunankupaj yanaparqa. Andrés nin: “Ritayman nerqani: ‘Uj chʼampay rikhurejtin, ni jaykʼajpis divorciakuypipacha yuyasajchu’, nispa. Paypis chayllatataj niwarqa. Kunanqa Ritaypi tukuy sonqo atienekuni”, nispa.

Warmiykita ñaupa qosan wasancharqa chaytaj, qanpi atienekunanpaj tukuy atisqaykita ruway. Sutʼinchanapaj, Miguelqa ñaupa warminmanta divorciasqa, Sabrinapis divorciasqallataj. Kunanqa iskayninku casarakunku. Paykunaqa, piwanchus casarasqa karqanku chaywan, maykʼajllapis tinkojtinku chayri parlajtinku, willanakunankuta nisqanku. Sabrina nin: “Chayqa purajmanta atienekunaykupaj, nitaj ujniykumanta sajrata yuyanaykupaj yanapawayku”, nispa (Efesios 4:25).

KAYTA RUWAWAJ: Ama anchata waj warmiwan sapallaykipi parlaychu, ni telefonopi nitaj Internetpi.

Watejmanta casarakojkunaqa, kusisqa kausakuyta atinkuman. Ashkhas chayta rikuchinku, qanpis atillawajtaj. Chantapis ñaupajmanta nisqaqa, ichá kunan astawan rejsikunki. Andrés nin: “Ritayqa nanasqa sonqoyta jampin, 13 watastaña casarasqa kayku, maytataj munanakuyku. Ni jaykʼaj chayta chinkachiyta munaymanchu”, nispa.

^ párrafo 3 Sutisninkoqa mana chaychu.

^ párrafo 5 Wañuywan divorciowanqa, waj jinasmanta qhariwarmi kausayta tukuchinku. Kay yachaqanataj, watejmanta tukuy casarajkunata yanapananpaj wakichikun. Chantá qharisman astawan yuyaychakojtinpis, warmistapis yanapallantaj.

^ párrafo 7 Entenadosniyoj familias, ima chʼampaykunawanchus tinkusqankuta astawan yachanaykipajqa, abril 2012 ¡Despertad! revistapi “Claves para el éxito de las familias con hijastros” nisqata leey. Kaytaqa Jehovaj testigosnin orqhonku.

TAPURIKUY

  • ¿Ima kʼacha kaykunasniyojtaj warmiy?

  • Ñaupa warmiymanta noqayku chayri wajkuna parlajtinku, ¿imatá ruwayman warmiypa sonqon mana nanananpaj?