• NACEKUSQAN WATA: 1966

  • SUYUN: FINLANDIA

  • ÑAUPAJ KAUSAYNIN: CHʼAJWASTA JATARICHEJ

ÑAUPAJ KAUSAYNIY:

Finlandia suyoj chaupinpi, Jyväskylä nisqa llajtapi familiaywan tiyakorqani, sapa kutitaj llajtaypa kantusninpi montesman, qochasman ima puriykachaj rej kayku. Noqaqa wawamantapacha, cielopi, Jallpʼapi kaj imasta, jinallataj animalitostapis mayta munakoj kani. Chayrayku ima alqetutapis, chayri misisitutapis rikuspaqa, munarakoj kani. Wiñasqayman jina, animalitosta ñakʼarichisqankuta rikuspa, mayta llakikoj kani. Chayrayku animalesta jarkʼaj qotuman yaykorqani, maypichus noqa jina yuyaj runasta rejserqani.

Animalesta jarkʼanapaj, campañasta ruwaj kayku, qhelqasqasta runaman jaywaj kayku. Chantapis qarasta vendejkunaj contranpi, jampista chayri waj imasta animaleswan llamichej runaspa contranpi ima, marchasta, chʼajwasta ima ruwaj kayku. Uj instituciontapis sayaricherqayku. Chay chʼajwasrayku, sapa kuti autoridadeswan chʼampaypi kaj kayku. Ashkha kutista, juezpajman chayarqani.

Chaywanpis mana animalesraykullachu llakikoj kani, runasta ñakʼarichej chʼampaykunapis llakichillawajtaj. Chayrayku Amnistía Internacional, Greenpeace nisqa organizacionesman ujchaykukorqani. Tukuy atisqaytataj chaypi yanapakoj kani. Chantapis mana yanapajniyoj runasta, wajchasta, yarqhasqasta ima yanapayta munaspa, derechosninkurayku maqanakoj kani.

Chaywanpis tiempowanqa, chʼampaykunata mana chinkachiyta atisqayta repararqani. Wakin juchʼuy chʼampaykuna allinchakojtinpis, jatuchaj chʼampaykunaqa wiñallajpuni. Sajra kajpis atipanman jina karqa, nitaj pipis chaymanta llakikojchu. Maki watasqa jina kasharqani.

BIBLIAMAN JINA KAUSAYNIYTA TIJRACHISQAY:

Ñaupajpiña Jehovaj testigosninwan Bibliamanta yachakorqani. Kʼachas kasqankuta, yanapawayta munasqankutapis, jatunpaj  qhawarqani. Jinapis niraj kausayniyta tijrachinaypaj jinachu karqani. Chaywanpis chʼampaykunata mana allinchayta atisqayta reparaspa, Diospi, Bibliapi ima tʼukuriyta qallarerqani.

Chayrayku Bibliayta leeyta qallarerqani. Leesqaytaj nanasqasniypaj jampi jina karqa. Imaraykuchus Bibliaqa, animalesta mana ñakʼarichinata nin. Sutʼinchanapaj, kay Proverbios 12:10 nin: “Cheqan runaqa uywasninta allinta qhawan”, nispa. Chantapis runaj chʼampaykunasninpaj, mana Dioschu juchayoj kasqanta entienderqani. Astawanpis Payta mana kasukusqanchejrayku, chʼampaykuna yapakusqanta repararqani. Jehovaj munakuyninmanta, jatun khuyakuyninmanta ima yachakusqayqa, sonqoyman chayarqa (Salmo 103:8-14).

Jinapi, ¿Imatapunitaq Biblia yachachin? librota mañakunapaj invitacionta tarerqani, chayta apachimunawankupajtaj qhelqarqani. Pisi tiemponman, Jehovaj testigosninmanta uj qhariwarmi waturiwarqanku, paykunawantaj Bibliamanta yachakuyta qallarerqani. Chantapis Tantakuna Wasiman riyta qallarerqani. Pisimanta pisitaj, Bibliaj yachachiykunasnin sonqoypi saphichakorqa.

Bibliaqa kausayniypi ashkha imasta tijranaypaj yanapawarqa. Pitayta, machaytapis saqeporqani. Chantapis rijchʼayniyta allincharqani, niñataj millayta parlarqanichu. Autoridadestapis jatunpaj qhawayta qallarerqani (Romanos 13:1). Ñaupajtaqa khuchichakuyta mana juchapajchu qhawaj kani, chayrayku chay yuyayman jina kausasqaytapis tijracherqani.

Jinapis runaspa derechosninkurayku oqharikuyta, mana Bibliaj nisqanman jina qhawayta atillarqanichu. Qallariypi paykunata wasanchashasqayta yuyaj kani. Mana chay ratochu kausayniyta tijracherqani. Chaywanpis Diospa Reinollan chʼampaykunata allinchayta atisqanta repararqani. Chayraykutaj chayta runasman rejsichinaypaj, tukuy atisqayta ruwayta qallarerqani (Mateo 6:33).

BENDICIONESTA JAPʼISQAY:

Chʼajwasta jatarichispa purishajteyqa, runasta sajraspi, kʼachaspitaj tʼaqaj kani. Chay ratopachataj, sajraspa contranpi imatapis ruwaj kani. Chaywanpis Bibliapi yachakusqayrayku, manaña runata chejnikunichu, tukuyta munakunaypajtaj kallpachakuni (Mateo 5:44). Chay munakuyniytaqa, imaymanamanta rikuchini. Ujqa, Diospa Reinonta runasman rejsichisqay kashan, mayqenchus runasta kusisqas, ujchasqas, uj suyakuyniyoj ima kanankupaj yanapan.

Jehová tukuy imata allinchananta suyayqa, sonqoyta tiyaykuchin. Payqa, mana runas, animales ima wiñaypaj ñakʼarinankuta saqenqachu, nitaj Jallpʼanchej tukuchisqa kananta qhawallanqachu. Gobiernonnejtaqa, tukuy chʼampaykunata allinchanqa (Isaías 11:1-9). Chayta yachaspaqa kusisqa kani, chaywanpis wajkunata chaypi creenankupaj yanapaspa, astawanraj kusikuni. Manaña champʼaykunarayku maqanakunichu.