¿Runasta Dios munakunchu? Ñakʼarejtinchej, ¿sonqonta nanachikunchu? Imatachus Biblia chay tapuykunaman kutichisqanqa, mayta sonqochawanchej. Diosqa sapa ujta munakuwanchej, kusisqa kausananchejtataj munan. Sapa pʼunchay, tukuy runas, mana paymanta yuyarikojkunapis may kʼacha kasqanta rikunku. Imatachus Pablo, kay Hechos 14:16, 17 (leey) nisqanpi tʼukuriy.

Pabloqa, Listrapi Diosta mana yupaychaj runasman jinata nerqa: “Ñawpajtaqa Dios saqerqa tukuy runasta munayninkuta ruwajta. Chaywanpis Diosqa sutʼita runasman rejsichikorqa kʼacha Dios kasqanta allin imasta ruwaspa. Payqa parata apachimusunkichej, chajrasniykichejta tiempompi poqochin, mikhuna patapi uywasunkichej, sonqoykichejtataj kusiywan juntʼachin”, nispa. ¿Imaynatá chayta entienderqanku?

Listrapi tiyakojkunaqa, Pabloj nisqan cheqapuni kasqanta sutʼita reparayta aterqanku. Imaraykuchus paykunaqa, chajrata llankʼaj kanku, sumajta poqoj jallpʼaspitaj tiyakorqanku. Chaywanpis Pablo nisqanman jina, Dios parachimoj, paynejtataj chajraspis sumajta poqoj. Arí, Dios kʼacha kasqanrayku, chajrasninkumanta ashkhata oqharej kanku, sumaj mikhunastapis mikhoj kanku.

Kay versiculosqa, Jehovamanta ashkha imasta yachachiwanchej.

Jehovaqa ajllayta atinanchejpaj ruwawarqanchej. Leenchej jina, Payqa “saqerqa tukuy runasta munayninkuta ruwajta”. Bibliata waj qallusman tijrachejkunata yanapaj libroqa, chay cheqata jinata tijrachikuyta atisqanta nin: “Sapa uj kausayninpi imatachus ruwananta niyta atin”, nispa. Rikunchej jina, Jehovaqa ni pitapis payta yupaychananpaj tanqanchu. Astawanpis, kausayninchejpi imatachus ruwanata ajllajta saqewanchej (Deuteronomio 30:19).

Jehovaqa rejsinanchejta munan. Pablo nerqa: “Diosqa sutʼita runasman rejsichikorqa”, nispa. Ñaupaj parrafopi oqharikusqan libro, kay cheqata jinata tijrachikuyta atisqanta nillantaj: “Payqa ni jaykʼajpis imayna Dioschus kasqanta runasmanta pakarqachu”. “Diospa mana rikukoj imasnenqa”, nisunman kʼacha kaynin, yachaynin, atiynin, munakuynin ima, ruwasqasninpi sutʼita rikukun (Romanos 1:20). Chantapis Diosqa, imaynachus kasqanta Biblianejta astawan sutʼinchawanchej (2 Timoteo 3:16, 17). ¿Manachu chay, rejsinanchejta munasqanta rikuchiwanchej?

Sapa pʼunchay, tukuy runas, Diosmanta mana yuyarikojkunapis may kʼacha kasqanta rikunku

Jehovaqa kusisqa kausananchejta munan. Pablo nerqa: Diosqa “mikhuna patapi uywasunkichej, sonqoykichejtataj kusiywan juntʼachin”, nispa. Mana agradecekoj juchasapa runapis, tukuy atisqanta mikhuyta atin, kusisqataj kausakunman. Chaywanpis Diosqa, cheqa kusiyta tarinanchejta munan. Chaytataj paymanta cheqa kajta yachakuspa, kasukuspa ima tariyta atisun (Salmo 144:15; Mateo 5:3).

Tukuypis Diospa kʼacha kayninta sapa pʼunchay rikunchej. Arí, Payqa sonqonchejta kusiywan juntʼachin, mikhuna patapitaj uywawanchej. ¿Manachu imaynatachus payman agradecekuyta yachayta munawaj?

JULIO KILLAPI BIBLIATA LEENAPAJ:

Hechos 11-28