Ir al contenido

Ir al índice

 DIOSMAN QAYLLAYKUY

“Diosqa mana wakillantachu allimpaj qhawan”

“Diosqa mana wakillantachu allimpaj qhawan”

¿Maykʼajllapis kʼumuykachachisorqankuchu? Ichapis rijchʼayniykirayku, waj llajtayoj chayri wajcha kasqaykirayku, uj hospitalpi mana usqhayllatachu atiendesorqanku chayri uj llankʼayta mana qoyta munasorqankuchu. Jina kajtin, uj sumaj willay qanpaj tiyan: Kay tiempopi runas jinata kʼumuykachachiwajtinchejpis, Diosninchejqa ni jaykʼaj chayta ruwanchu. Chayrayku apóstol Pedro nerqa: “Diosqa mana wakillantachu allimpaj qhawan”, nispa (Hechos 10:34, 35 leey).

Pedroqa, Cornelioj wasinpi kashaspa chayta nerqa. Payqa judío karqa, Corneliotaj mana. Chay tiempopi judiosqa, mana judío kajkunata chʼichipaj qhawaj kanku, manataj paykunawan masichakojchu kanku. Chantá, ¿imajtintaj apóstol Pedro Cornelioj wasinman rerqa? Jehová kamachisqanrayku. Pedroqa mosqoypi jina kay kamachiyta japʼerqa: “Imatachus Dios llimphuchasqantaqa ama chʼichi niychu”, nispa. Chay pʼunchay ñaupajtataj, uj ángel Cornelioman Pedrota wajyachinanta nerqa. Chaywanpis Pedroqa mana chayta yacharqachu (Hechos 10:1-15). Chayrayku Diospuni Cornelioman willamunanpaj tanqasqanta repararqa.

Nerqataj: “Cheqamanta reparani Diosqa mana wakillantachu allimpaj qhawan”, nispa (Hechos 10:34, 35). “Wakillanta allinpaj qhaway” ninapaj, griegopi oqharikusqan palabramanta, uj yachayniyoj runa sutʼinchan: “Chayqa runaj uyanta qhawarispalla juzgaj juezwan ninakun, pichus chay runa juchayojchus manachus kasqanta qhawarinanmantaqa, rijchʼaynillanta qhawan”, nispa. Diosqa mana jinachu, ni pitapis layanraykulla, llajtanraykulla chayri kapuyninraykulla allinpaj qhawanchu.

Astawanpis Jehovaqa runaj sonqonta qhawan (1 Samuel 16:7; Proverbios 24:12). Chayrayku Pedro nerqa: “Mayqen nacionllamantapis pichá Diosta manchachikoj, cheqa kajtataj ruwaj runatamin Diosqa allin ñawiwan qhawan”, nispa (Hechos 10:34, 35). Jehovata manchachikojqa, payta jatunpaj qhawan, paypi atienekun, imatachus chejnisqantapis qhesachan. Cheqan kajta ruwajtaj, imatachus Dios cheqanpaj qhawan chayta tukuy sonqo ruwan. Diosqa payta jatunpaj qhawasqankurayku, cheqan kajta tukuy sonqo ruwajkunata munakun (Deuteronomio 10:12, 13).

Jehovaj ñaupaqenpeqa, tukuyninchej uj laya runaslla kanchej

Maykʼajllapis kʼumuykachachisorqanku chayqa, Bibliapi Pedroj nisqan kallpachasonqa. Jehovaqa tukuy laya runasta llajtanman pusamun (Juan 6:44; Hechos 17:26, 27). Payqa tukuy kamachisninpa mañakusqankuta uyarin, manataj ima layachus, ima llajtamantachus, kapuyniyojchus manachus kasqankutachu qhawan (1 Reyes 8:41-43). Chayrayku Jehovaj ñaupaqenpeqa, tukuyninchej uj laya runaslla kanchej. Chayta yachay, ¿manachu Jehovamanta astawan yachakunaykipaj tanqasunki, pichus mana wakillantachu allinpaj qhawan?

Junio killapi Bibliata leenapaj:

Juan 17-21Hechos 1-10