Ir al contenido

Ir al índice

Unayta “pakasqa” valorniyoj qhelqasqa

Unayta “pakasqa” valorniyoj qhelqasqa

Yachayniyoj runaqa, qhelqasqata kutin kutita tʼukulla qhawaykun. Imayna qhelqasqachus kasqanqa, georgiano qallupi aswan unayniyoj Bibliamanta uj chhikan kasqanta reparachin.

¿PITAJ chay may valorniyoj qhelqasqata tarerqa? Ivané Javakhishvili. Payqa 1922 wata tukukuypi, georgiano qalluj letrasnin imaynatachus wataswan tijrakusqanta ukhunchasharqa. Chaypajtaj hebreo qallupi “Talmud de Jerusalén” nisqa librota qhawarisharqa. Jinallapi chay libroj letrasninpa uranpi, georgiano qallupi waj qhelqasqa kasqanta repararqa. *

Talmud libropi “tarikusqan” qhelqasqaqa, Jeremiaspa libronmanta uj chhikan karqa, 401-500 wata chaynejpitaj qhelqakusqa. Chayta niraj tarishajtinku, georgiano qallupi aswan unayniyoj qhelqasqaqa, 801-900 watas chaynejmanta karqa. Aswan qhepaman, Bibliaj waj librosninmanta uj chhikanta tarillarqankutaj, mayqenkunachus chay watasmanta chayri aswan ñaupajmanta karqanku. Chaykunata tarispaqa, ¡may kusisqachá karqanku! Imaraykuchus Jesuspa, apostolesninpa tiemponkumanta ima, mana ancha unaynillanman qhelqakorqa.

¿Pitaj chay qheqasqasta georgianoman tijracherqarí? ¿Uj runallachu chayri Diosta manchachikoj ashkha runaschu? Kunankamaqa, ni ima documentopis chayta yachanapaj tarikunchu. Chaywanpis 301-400 wataspaj, Bibliamanta wakin cheqas georgiano qallupi kasqantaña yachanchej. Georgianostaj chay tiempomantaña, Diospa Palabranta qallunkupi leeyta aterqanku.

Santa reina Shushanikij ñakʼariynin, nisqa libroqa 500 wata qayllapi qhelqakorqa. Chay librotaj georgianos mashkhatachus Diospa Palabranta rejsisqankuta rikuchin. Chay librota qhelqajqa, reinaj kausayninmanta parlashaspa, Salmos libromanta, Evangeliosmanta, Bibliaj waj librosninmanta ima, ashkha cheqasta oqharerqa. Chantapis Karthlipi reypa kuraj kamachin Varskenmanta parlallarqataj. Nisqanman jina, payqa Persiapi atiyniyoj patronespa phiñakuyninkuta thasnuchinanpaj, cristiano kasqanta qhesacharqa, persaspa religionninkumantaj yaykuporqa. Varskenqa warmin Shushanikita kikillantataj ruwananta nerqa. Chaywanpis payqa mana munarqachu, chayraykutaj wañuchisqa karqa. Shushanikeqa wañunan qayllata Diospa Palabranwan sonqochakorqa.

 Kay 401-500 watasmantapacha, Bibliata georgiano qallupi tijrachikun, copiakuntaj. Ashkha qhelqasqas georgianopi kasqanqa, Diosta manchachikoj tijrachejkuna, qhelqeris ima mana saykʼuspa llankʼasqankuta rikuchin. Chayrayku imaynatachus Bibliata chay qallupi tijrachisqankuta, orqhosqankuta ima qhawarisun.

ASHKHA RUNAS BIBLIATA TIJRACHERQANKU

Giorgi Mtatsmindeli, pichus 1001-1100 wata chaynejpi kausarqa, nerqa: “Noqa Giorgi, llampʼu sonqo monje, Salmos librota mosoj griego qallumanta georgiano qalluman tijrachini, maychus kajta ruwanaypajtaj mayta kallpachakorqani”, nispa. Chay tiempopaj, unayña georgiano qallupi Biblia karqa. Chantá, ¿imaraykutaj watejmanta tijracherqanku?

Imaraykuchus Bibliamanta may pisi qhelqasqaslla karqa (Bibliaj wakin librosninpis manaña karqachu). Chantapis georgiano qalluta wataswan niña kikinta parlakusqanrayku, chay qhelqasqasqa manaña sutʼita entiendekojchu. Chayrayku ashkha runas, georgiano qallupi Bibliata allinchanankupaj kallpachakorqanku, chaykunamantataj Giorgij ruwasqan astawan rejsikun. Payqa georgianopi qhelqasqasta, griegopi qhelqasqaswan kikincharqa, faltasqan cheqasta chayri librostapis tijracherqa. Pʼunchayqa monje wasita kamachej, chʼisisnintaj Bibliata tijrachej.

Ephrem Mtsire, Giorgij tiempollanpitaj kausarqa. Payqa mana Giorgi jinallachu ruwarqa, tijrachejkunata yanapananpaj uj librota ruwallarqataj. Chay libroj ujnin yuyaychaynenqa nej: atikojtenqa ima qallupichus qhelqakorqa chaymantapacha tijrachina tiyan, maychus qhelqakusqanman jinataj, chaywanpis runaspa parlayninkuman jina kanan tiyan. Ephremqa, Bibliaj paginasninpa ura kantunpi sutʼinchaykunata churaj, chayllamantataj parlaj versiculosta tarinapajtaj, wakin palabraspa ladonpi juchʼuy letrasta churaj. Payqa Bibliaj ashkha librosninta watejmanta tijracherqa. Paypa ruwasqan, Giorgij ruwasqanpis, waj tijrachejkunata qhepaman mayta yanaparqa.

Kay 1101-1200 watas chaynejpi, Georgia suyupi ashkha libros ruwakuyta qallarerqa. Gelati, Ikalto nisqa llajtaspitaj, ashkha jatun yachaywasis rikhurerqa. Yachayniyoj runas nisqankuman jina, Centro Nacional de Manuscritos de Georgia nisqapi jallchʼasqa Bibliataqa, nisunman Biblia de Gelati nisqata, Gelati, Ikalto nisqa llajtasmanta yachayniyoj runas tijracherqanku.

Bibliata georgianoman tijrachisqanku, ¿imaynatá georgianosta yanaparqa? Takiykunata qhelqaj Shota Rustaveli, pichus 1101-1200 watas chaynejpi kausarqa, Yana qarayoj leopardo jina caballero, nisqa librota qhelqarqa. Chay libro georgianosta unayta yanapasqanrayku, iskay kaj Biblianku nispa sutichakun. Georgiano qalluta allinta rejsej  K. Kekelidze, pichus 1901-2000 wata chaynejpi kausarqa, chay libromanta nin: “Mana willakojtinpis, ashkha imas Bibliamanta orqhokusqanta rikukun”, nispa. Chay libro, mana runaj kausayninman jina kajtinpis, ashkha kutista parlan: cheqa amigosta tariymanta, qorikuymanta, warmista allinpaj qhawaymanta, mana rejsisqa runasta khuyakuymanta, waj imasmanta ima. Bibliaj kay yuyaychaykunasnin, wajkuna ima, georgianosta unaytaña yanapan, chayman jinallapunitaj kausanku.

BIBLIA ORQHOKUNANPAJ REYES YANAPANKU

Kay 1700 wata qayllapi, Georgiata kamachejpa familianqa, maquinawan ruwasqa Bibliayoj kayta munarqanku. Chayrayku rey Vakhtang VI, Tiflis llajtapi imprenta wasita ruwacherqa. Chaywanpis georgiano qallupi Bibliaqa, watejmanta “pakasqa” jina kasharqa. Imaraykuchus wakin cheqaslla karqa, ñaupa georgiano qallupitaj. Chayrayku waj qallusta allinta rejsej Sulkhan-Saba Orbeliani, Bibliamanta qhelqasqasta qhawarinanpaj, allinchananpaj ima kamachisqa karqa.

Orbelianeqa chay llankʼayta tukuy sonqo ruwarqa. Griegota, latinta, waj qallusta ima yachasqanrayku, mana georgiano qallupi qhelqasqasllatachu ukhuncharqa, manaqa waj qalluspi qhelqasqastapis. Chaywanpis cheqanta ruwayta munasqanqa, Georgiapi Iglesia Ortodoxa nisqaman mana allinchu rijchʼarqa. Chay religionta kamachejkunaqa iglesiata wasanchasqanta nerqanku, reyta parlapayaspataj llankʼayninta saqecherqanku. Uj libro nisqanman jina, religionta kamachejkunaqa tantaykukuspa Orbelianita ashkha watasta allinchasqan Bibliata enqhaykunanta kamacherqanku.

Mtskheta (Mcxeta) nisqa qhelqasqaqa, Sabaj Biblian sutiwan rejsikullantaj, kunankamataj uj copiata jallchʼakun. Chay qhelqasqapeqa Orbelianij sutʼinchaykunasnin rikhurin. Jinapis ashkhas ninku, mana kay Bibliatachu religionta kamachejkuna chinkachiyta munasqankuta. Astawanpis Bibliaj yapanllata Orbeliani qhelqasqanta ninku.

Ashkha jarkʼaykuna kajtinpis, kamachejpa familianmanta wakenqa Biblia orqhokunanta munallarqankupuni. Chaynejta 1705-1711 watas chaypi, Bibliaj wakin librosnin imprentapi orqhokorqa. Bakari, Vakhushti ima (pikunachus reypa wawasnin karqanku) yanapasqankuraykutaj, 1743 watapi tukuynin Biblia orqhokorqa. Arí, Bibliaqa niña ujtawan “pakasqachu” karqa.

^ párrafo 3 Ñaupa tiempopi, qhelqanapaj materialesqa valesqa kaj. Chayrayku wakin qhelqasqasta ujtawan apaykachanapaj, letrasninta khituraj kanku. Chaykunataqa palimpsestos nispa sutichaj kanku, chaytaj griego qallupi “watejmanta khitusqa” niyta munan.