Ir al contenido

Ir al índice

Diospa juiciosnin: ¿sajra kasqantachu rikuchin?

Diospa juiciosnin: ¿sajra kasqantachu rikuchin?

KAY tapuyman kutichinapajqa, Bibliapi iskay castigosmanta ukhuncharina: Noej tiemponpi Jatun Paramanta, cananeosta Dios chinkachisqanmanta ima.

NOEJ TIEMPONPI JATUN PARA

WAKINKUNA NINKU: “Dios mana sajrachu chayqa, ¿imaraykutaj Noej familiallanta Jatun Paramanta salvarqa?”, nispa.

¿IMATÁ BIBLIA NIN? Diosqa nin: “Mana munanichu juchasapa runa wañunanta, astawanqa munani sajra ruwanasninmanta kutirikamuspa kawsananta”, nispa (Ezequiel 33:11). Chayrayku Diosqa, Noej tiemponpi sajra runasta tukuchispa, mana kusikorqachu. Chantá, ¿imaraykú chayta ruwarqa?

Biblia sutʼinchan: “Yacha[chinanpaj] mana cheqan kajman jina tiyakojkuna imapichus tukukunankuta”, nispa (2 Pedro 2:5, 6). ¿Imatataj ñaupa tiempopi ruwasqan rikuchiwanchej?

Qallarinapaj, Diosqa sajra runasta wañuywan castigaspa, sonqonta nanachikun. Chaywanpis wajkunata ñakʼarichisqankuta mana qonqanchu, chayraykutaj cuentata mañan. Tumpamantawanqa tukuy ñakʼariykunata, sajra ruwaykunata ima chinkachenqa.

Chantapis ñaupa tiempopi rikuchisqanman jina, Diosqa munakuyninrayku, niraj pitapis castigashaspa sajra ruwayninmanta kutirikunanta nin. Sutʼinchanapaj, Noej tiemponpeqa runasta sajra ruwayninkuta saqenankuta nerqa, chaywanpis mana kasukorqankuchu. Biblia nin: “Paykunaqa mana imatapis reparakorqankuchu jatun para jamunankama”, nispa (Mateo 24:39).

Chaymanta qhepaman, ¿Jehová kikillantapunichu ruwan? Arí. Sutʼinchanapaj, Jehovaqa israelitas muyuyninkupi kaj llajtas jina sajra kajta ruwajtinku, enemigosninkuman jaywaykunanta, llajtanku Jerusalén thuñisqa kananta, waj suyumantaj apasqa kanankuta nerqa. ¿Israelitas kasukorqankuchu? Mana, astawanpis chay naciones jina millay imasta ruwarqanku, wawasninkutapis ninapi qʼolacherqanku. Chay ruwasqankumanta, ¿Jehová castigarqachu? Arí. Chaywanpis ñaupajtaqa, profetasninnejta kutin kutita kutirikunankuta nerqa. Chayrayku niyta aterqa: “Diosqa  manamin imatapis ruwanchu manaraj ñawpajta profetasninman sutʼinchaspa”, nispa (Amós 3:7).

¿IMATÁ YACHAKUNCHEJ? Niraj castigashaspa imatachus Dios ruwasqanqa, suyakuyniyoj kanapaj yanapawanchej. Arí, Jehovaqa runa masinkuta ñakʼarichej sajra runasta castiganqapuni. Palabranpi nin: “Sajra runasqa kay jallpʼamanta chinkachisqa kanqanku. [...] Llampʼu sonqoyojkunatajrí kay pachata herenciata jina japʼenqanku, allin kawsaypitaj kusisqa kanqanku”, nispa (Salmo 37:9-11). ¿Imatá niwaj? Diosninchej, ¿sajraraykuchu chayri khuyakuyniyoj kasqanraykuchu sajra runasta chinkachenqa?

CANANEOSTA CHINKACHISQAN

WAKINKUNA NINKU: “Cananeosta Dios chinkachisqanqa, kay tiempopi runasta guerrapi qhasillamanta wañuchisqankuwan ninakun”, nispa.

¿IMATÁ BIBLIA NIN? Diospa “tukuy ñankunanqa cheqampuni. [...] Payqa cheqanmin, cheqa kajta ruwajtaj” (Deuteronomio 32:4). Dios sajra runasta castigasqanqa, mana runaj guerrasninwan kikinchakunmanchu. Imajtinchus Diosqa, runaj sonqonta sumajta rejsin, runastajrí mana.

Sutʼincharinapaj, Sodoma, Gomorra llajtasta Dios chinkachinanta nejtin, cheqan runa Abrahammanqa, mana allinchu rijchʼarqa. Payqa cheqan Dios Jehová chayta ruwananta, mana yuyayninpi japʼiyta aterqachu. Chayrayku Diosta taporqa: “Cheqan runastaqa juchayojtawan khuskachu chinkachinki?”, nispa. Diostaj may pacienciawan nerqa: Chunka cheqan runasllatapis Sodomapi tarisaj chayqa, “manapuni chay llajtataqa chinkarparichisajchu”, nispa (Génesis 18:20-33). Arí, Diosqa chay runaspa sonqonkuta qhawarqa, may sajrapuni kasqankutataj rikorqa (1 Crónicas 28:9).

Diosqa cananeospa sonqonkutapis qhawarqa, may sajra kasqankutataj rikorqa, chayrayku paykunata chinkachinanta nerqa. Cananeosqa millay imasta ruwasqankumanta rejsisqa karqanku, wawasninkutapis kausashajta ninapi qʼolachej kanku (2 Reyes 16:3). * Chantapis cananeosqa, Dios jallpʼasninkuta israelitasman qopunanta yacharqanku. Paykunataj chayta yachashaspa, israelitasman churanakorqanku, jinamantataj Jehovaj contranta oqharikorqanku, pichus llajtanta yanapasharqa.

Chantapis Diosqa, sajra ruwayninkuta saqespa leyesninta japʼikoj cananeostaqa perdonarqa. Sutʼinchanapaj, phisu warmi Rahabta, familianta ima salvarqa. Gabaón llajtayojkuna khuyakuyta mañajtinkutaj, paykunata, wawasninkuta ima mana wañucherqachu (Josué 6:25; 9:3, 24-26).

¿IMATÁ YACHAKUNCHEJ? Cananeos jasutʼisqa kasqankumanta, mayta yachakusunman. “Juicio pʼunchay[qa]” qayllamushanña, chaypitaj “Diosqa mana cheqan kajman jina kawsaj runasta [...] chinkarparichenqa” (2 Pedro 3:7). Jehovata munakusun, kamachisqantataj kasukusun chayqa, kamachiyninta qhesachajkunata Jallpʼamanta chinkachejtin, kusisqa kausakusun.

Cananeosqa millay imasta ruwasqankumanta rejsisqa karqanku, Diosman, llajtanman imataj churanakorqanku

Chantapis Jehovaqa, munakuyninrayku tataspa ajllasqanku wawasninkuta ñakʼarichiyta atisqanta yuyarichiwanchej. Palabranpi nin: “Kawsayta ajllakuychej ari, jinamanta qankuna, wawasniykichej ima kawsanaykichejpaj. Señorniykichej Tata Diosta munakuychej, kasuychejtaj; payllata[taj] qhatiychej” (Deuteronomio 30:19, 20). Chay nisqan, ¿sajra Diosmantachu jamun, munakuywan allinninchejta maskʼaj Diosmantachu?

^ párrafo 15 Yachayniyoj runas tarisqankupis, cananeos juchʼuy wawasta diosesninkupaj qʼolachisqankuta rikuchin.