Ir al contenido

Ir al índice

Kʼacha kayta rikuchina Diosta kusichinapaj

Kʼacha kayta rikuchina Diosta kusichinapaj

JAPONMANTA uj waynaqa, uj machu runa kʼacha kayninta rikuchisqanmanta mayta tʼukorqa. Chay machu runaqa, misionero karqa, Japonpitaj niraj unaychu kasharqa, manarajtaj chay suyumanta qalluta allinta parlarqachu. Chaywanpis sapa semana chay waynaj wasinman Bibliamanta yachachej rej. Ashkha tapuykunasninmantaj kʼachamanta, pacienciawan ima kuticherqa.

Chay waynaqa, chay misionero kʼacha kayta rikuchisqanta yuyarikullanpuni, chayrayku nerqa: “Biblia runasta kʼacha kanankupaj yanapan chayqa, noqapis ukhunchanay tiyan”, nispa. Chay waynataqa, misionero paywan kʼacha kasqan, Bibliata ukhunchananpaj yanaparqa. Arí, kʼacha kayta rikuchiyqa, runaj sonqonman chayan, chaytaj atiyniyoj.

Dios jina kʼacha kayta rikuchina

Yaqha tukuyninchej, qayllanchejpi kaj runaswan, nisunman familiaresninchejwan kʼacha kayta atillanchej. Chaywanpis Jehová Dios chay kʼacha kayta rikuchin, Jesús nisqanman jinataj, Diosqa, mana payta munakojkunallawanchu kʼacha, manaqa ‘mana yuyarikojkunawanpis’. Jesusqa, discipulosninman “janaj pachapi kashaj Tataykichejqa cheqan munakuyniyoj, ajinallatataj qankunapis kaychej”, nerqa (Lucas 6:35; Mateo 5:48; Éxodo 34:6).

Diospa rijchʼayninman jina ruwasqas kasqanchejrayku, kʼacha kayta rikuchiyta atinchej (Génesis 1:27). Arí, Dios jina kʼacha kayta rikuchiyta atisunman mana familiaresnillanchejmanchu manaqa tukuyman. Bibliaqa, kʼacha kay espíritu santoj poqoyninmanta kasqanta nin, chay espiritutaj Diospa kallpan (Gálatas 5:22, 23). Cheqamanta nisunman Ruwawajninchej Diosta astawan rejsisunchej, astawan qayllaykusunchej chayqa, astawantaj chay kʼacha kayta rikuchiyta atisunchej.

Diospa rijchʼayninman jina ruwasqas kasqanchejrayku, kʼacha kayta rikuchiyta atinchej. Diostaj chayta may allinpaj qhawan. Chayrayku niwanchej: “Ujkuna ujkunawan kʼachas ka[nan]chej[ta]” (Efesios 4:32). Chantapis Diosqa Biblianejta “forasterosta wasi[snin]chejman wajyariku[nanchej]ta” niwanchej (Hebreos 13:2).

Kay sajra pachapi wajkunawan, mana rejsisqa runaswan ima, ¿kʼacha kayta atinsunmanchu? ¿Imaynatá chayta ruwasunman? ¿Imaraykutaj chayta ruwananchej tiyan?

Diosta kusichinapaj kʼacha kayta rikuchina

Apóstol Pabloqa, “forasterosta wasiykichejman wajyariku[ychej]” nisqantawan kayta nillarqataj: “Imaraykuchus chayta ruwaspa, wakinkunaqa mana yachaspalla angelesta wajyarikorqanku”, nispa. ¿Imaynataj qan sientekuwaj angelesta wasiykiman wajyarinayki kajtin? Pabloqa, wakinkuna angelesta “mana yachaspalla” wasinkuman wajyarikusqankuta nerqa. Waj parlaypi nisunman tukuywan kʼachas kasunchej chayqa, nisunman mana rejsisqa runaswan ima, ichapis mana suyashajtillanchej bendicionesta japʼisunman.

Waj cheqaswan kikinchanapaj qhelqasniyoj Bibliasqa, apóstol Pabloj nisqanta Génesis 18, 19 capitulospi Abrahammanta, Lotmantawan parlasqanwan kikinchanku. Iskaynin runaspa wasinkumantaj, angelesqa willaykunawan rerqanku. Abrahammanqa, Jehová Dios nisqanman jina uj wawayoj kananta  willarqanku. Lotmantaj, Gomorra, Sodoma llajtas chinkachisqas kananta willarqanku (Génesis 18:1-10; 19:1-3, 15-17).

Kay parrafoj, ñaupaj parrafonmanta Bibliamanta versiculosta leenki chayqa, Abraham, Lot ima mana rejsisqa runasta wasinkuman wajyarikuyta yachasqankuta yachakunki. Ñaupa tiempomanta runasqa, wasinkuman amigosninkuta, familiaresninkuta, waj runasta ima wajyarikuyta yachaj kanku. Moisesman qosqa Leypeqa, israelitasqa, forasterosta munakunanku karqa (Deuteronomio 10:17-19). Niraj ley kashajtin, Abraham, Lot ima, chay ley nisqanmantapis astawanraj ruwarqanku. Forasterosman kʼacha kayta rikuchinankupaj mayta kallpachakusqankurayku bendecisqas karqanku.

Abrahamqa, kʼacha kayta rikuchisqanrayku, wawan Isaacwan bendecisqa karqa, chay kʼacha kaynintaj noqanchejtapis yanapawanchej. ¿Imaynamantá? Abraham, Isaac ima, Diospa munaynin juntʼakunanpaj yanaparqanku. Paykunaj mirayninkumantataj Mesías jamorqa. Chantapis ruwasqankoqa, aswan qhepaman Dios munakuyninrayku, kʼacha kayninrayku ima, runasta salvananpaj imatachus ruwananta rikucherqa (Génesis 22:1-18; Mateo 1:1, 2; Juan 3:16).

Yachakusqanchejqa, mana kamachisninmanta imatachus Dios suyasqallantachu rikuchiwanchej, manaqa yachakunchej Dios kʼacha kayta mayta munakusqanta. Payqa, kʼacha kayta rikuchinanchejtapuni munan.

Kʼacha kayqa, Diosman qayllanapaj yanapawanchej

Biblia nisqanman jinaqa, “mana graciasta qoyta yachajkuna, Diosta mana manchachikojkuna, mana sonqoyojkuna” chaupipi kausashanchej (2 Timoteo 3:1-4). Sapa pʼunchay chay jina runaswan parlaspapis mana ninayanchu paykuna jina ruwanallanchejtataj. Astawanpis cristianosqa, kay yuyaychayta kasukunchej: “Ama pimampis sajramanta sajrallatataj kutichiychejchu; allin kajtapuni ruwaj churakuychej tukuy runaj ñaupaqempi” (Romanos 12:17).

Kʼacha kayta tukuy sonqo rikuchiyqa, may allinpuni. Biblia nin: “Tukuy munakojqa [...], Diostataj rejsin”, nispa. Munakuyninchejta rikuchinchej, runa masinchejwan kʼacha kaspa (1 Juan 4:7; 1 Corintios 13:4). Chayta ruwaspaqa, Diosta astawan rejsinchej, kusisqataj kausanchej. Jesús Orqopi yachachishaspa nerqa: “Kusikuyniyojmin kanku khuyakojkunapis, imaraykuchus paykunaqa khuyakuyta tarenqanku. Kusikuyniyojmin kanku llimphu sonqoyojkunaqa, imaraykuchus paykunaqa Diosta rikonqanku”, nispa (Mateo 5:7, 8).

Mana ni imata niyta atispa, ni imata ruwayta atispa imaqa, kʼachamanta imatapis niy chayri ruway

Imachus Japonmanta Aki sutiyoj warmimanta kasqanta qhawarinachej, payqa iskay  wawasniyoj karqa. Maman wañupojtinkamataj mayta llakikorqa. Wakin kuteqa mayta llakikusqanrayku doctorpaman rinan karqa. Chay tiempollapitaj uj familia wasin chaynejman tiyakoj riporqa. Chay familiamanta tata uj accidentepi wañuporqa, warmintaj 5 wawaswan qhepakorqa. Chayta rikuspa Akiqa, mayta llakikorqa, chay familiawan amiga ruwakunanpajtaj mayta kallpachakorqa. Atisqanman jinataj ropawan, mikhunawan, waj imaswan ima yanaparqa, chayta ruwaspataj mayta kusikorqa. Pay kikintaj, Bibliaj nisqan cheqapuni kasqanta repararqa, Biblia nin: “Aswan kusiy wajman qoriy qorichikunamanta nisqaqa”, nispa (Hechos 20:35). Cheqamanta nisunman, llakisqa kashaspa kʼacha kayta rikuchiyqa, noqanchej kikillantataj mayta yanapanawanchejta.

Kʼacha runaqa, “Diosman manurin”

Kʼacha kayta wajkunaman rikuchejqa, “Diosman manurin”

Kʼacha kayta rikuchinapajqa, mana qolqechu, kallpachu chayri waj imaschu necesitakun. Wajkunataqa, kʼachamanta parlapayariy, uj sumaj regalota jaywariy, chayri filakushaspa lugarninchejta qoy imaqa mayta yanapanman. Mana ni imata niyta atispa, ni imata ruwayta atispa imaqa, kʼachamanta imatapis niy chayri ruway. Kay yachaqanaj qallariyninpi uj machu runamanta parlarqanchej, chay runaqa, Japonmanta waynata kʼachamanta parlapayarisqan, Bibliamanta yachakunanpaj yanaparqa. Chayraykuchá Diosqa, kamachisninman “khuyakuyta [chayri kʼacha kayta] munakuna[nchej]ta” niwanchej (Miqueas 6:8).

Kʼacha kayta pisillatapis rikuchiyqa, runasta mayta yanapanman. ¿Imatá kaymanta yachakusunman? Kʼacha kayta rikuchiyqa, wajkunata yanapan. Chay kʼacha kayta allin sonqowan, Diosta munakusqanchejraykutaj rikuchisun chayqa, runaj sonqonta llampʼuyachisun. Chayta wajkuna mana jatunpaj qhawajtinkupis, ama yuyaychu qhasipaj kasqanta, imaraykuchus Diosqa jatunpaj qhawan. Bibliaqa, kʼacha kayta tukuy sonqo rikuchejman jinata nin: “Diosman manurin”, nispa (Proverbios 19:17). Chayrayku kʼacha kayta qayllaykipi kajkunaman rikuchinaykipaj, kallpachakuy.